Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram

 Didaktika odb. predmetov
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
 Technológia vzdelávania

 Stiahnite si
     

Nové oznamy

 1. [Pridané: 14.4.2014]
  Otvárame 11. beh kurzu vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov TUKE.
  ( klikni pre viac informácií )

 2. [Pridané: 5.4.2014]
  ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY - UPOZORNENIE ( klikni pre viac informácií )

 3. [Pridané: 17.3.2014]
  AKTUALIZOVANÝ oznam pre záujemcov o doplňujúce pedagogické štúdium
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo požiadavky na akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia 19.12.2013 s konečným termínom podania 22.1.2014. TUKE k uvedenému termínu podala žiadosti o akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa: baníckych predmetov, dopravných a logistických predmetov, ekonomických predmetov, elektrotechnických predmetov, environmentálnych predmetov, hutníckych predmetov, informatických predmetov, stavebných predmetov, strojníckych predmetov, výrobno-technologických predmetov. Vo všetkých predmetoch zvlášť pre súbežnú a diaľkovú formu štúdia, celkovo sme teda podali 20 žiadostí so všetkými náležitosťami. Koncom februára sme z ministerstva dostali oznámenie, že "nie je možné podľa paragrafu 8b, odseku 2 zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akreditovať program doplňujúceho pedagogického štúdia pre súbor profesijných napr. informatických predmetov". A že teda žiadosti o akreditáciu programov DPŠ je treba podávať zvlášť ku každému študijnému programu, ku ktorému chceme poskytovať DPŠ. K 30.1.2014 boli na web stránke ministerstva stiahnuté požiadavky z 19.12.2013 a bolo zverejnené nové (iné) usmernenie. Na TUKE je v súčasnosti v druhom stupni (Ing.) štúdia akreditovaných 62 študijných programov. To znamená, že by sme mali podať 124 žiadostí o akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia - ak chceme zachovať možnosť prihlásiť sa na DPŠ všetkým študentom, resp. absolventom na TUKE akreditovaných študijných programov... Podobnú odpoveď dostali aj iné univerzity. Spomínaný paragraf 8b, odseku 2 zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí: "(2) Doplňujúce pedagogické štúdium uskutočňuje vysoká škola v rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín k tým študijným odborom, v ktorých má akreditované študijné programy v prvom stupni alebo v druhom stupni a zároveň má akreditovaný program (pozn. nie "programy") na doplnenie pedagogickej spôsobilosti." Podľa vyjadrenia legislatívno-právneho odboru TUKE znenie zákona nezakladá oprávnenie požadovať akreditáciu DPŠ k jednotlivým študijným programom. Stanovisko dotknutých univerzít je, že tieto požiadavky sú neopodstatnené a nereálne (a prakticky ťažko, resp. vôbec nerealizovateľné) a pokúšame sa túto situáciu riešiť. V tomto zmysle ostáva termín začatia výučby v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia na TUKE otvorený. O vývoji situácie budeme informovať na tejto stránke.

 4. [Pridané: 15.2.2014]
  Posledný blok výučby a záverečné pohovory kurzu vysokoškolskej pedagogiky (klikni pre viac informacii)

 5. [Pridané: 3.9.2013]
  Rozvrh 2. ročník súbežné štúdium (pozrite vo formate PDF).

 6. [Pridané: 3.9.2013]
  Súbežné štúdium - zadelenie študentov na odborovú didaktiku a pedagogickú prax (pozrite vo formate PDF).

 7. [Pridané: 12.7.2013]
  Rozvrh pre štúdium popri zamestnaní 2. ročník (pozrite vo formate PDF).

 8. [Pridané: 12.7.2013]
  Štúdium popri zamestnaní - zadelenie študentov na odborovú didaktiku a pedagogickú prax
  ( pozrite vo formate PDF).
 
 
 
 
 O katedre
 
 DPŠ
 Čo je DPŠ
 DPŠ - súbežná forma
 DPŠ - forma popri zamestnaní
 prihláška na DPŠ
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Riadenie kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www