Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Piaty blok výučby 12. behu kurzu vysokoškolskej pedagogiky sa uskutoční v dňoch
11. - 13. 09. 2017 s týmto programom:


11.09.20178:00-15:00 Rétorika a komunikačný tréning, 1. skupina
PhDr. Alena Zeľová, CSc., Nemcovej 32, učebňa KIP 1
12.09.20178:00-15:00 Rétorika a komunikačný tréning, 2. skupina
PhDr. Alena Zeľová, CSc., Nemcovej 32, učebňa KIP 1
13.09.20178:00-15:00 Rétorika a komunikačný tréning, 3. skupina
PhDr. Alena Zeľová, CSc., Nemcovej 32, učebňa KIP 1


1. skupina: SvF, FEI, Rektorát (spolu 14)

2. skupina: FBERG, SjF, EkF (spolu 14)

3. skupina: HF, LF (spolu 13)


Na Rétoriku si je treba pripraviť (premyslieť) vystúpenie v rozsahu cca 5-7 minút na odbornú tému. - Niečo z toho, čo učíte tak, aby to tvorilo zmysluplný celok (s úvodom, hlavnou časťou a záverom). Dôležité je, aby ste dokázali aj v obmedzenom časovom intervale sprostredkovať nejakú ucelenú informáciu, poznatok. Z vystúpenia sa robí videozáznam, ktorý sa po nahratí všetkých vystúpení v rámci skupiny analyzuje (v poradí, ako boli vystúpenia prezentované). Zameriavame sa na základné komunikačné spôsobilosti (verbálne aj neverbálne) v simulovanej situácii výučby (ostatní účastníci sú poslucháči - študenti). Je na Vás, ako sa pripravíte, akú podobu a formu vystúpenia zvolíte, či použijete nejaké pomôcky (k dispozícii je tabuľa, PC a dataprojektor). Vzhľadom na to, že cieľom je získať orientačnú spätnú väzbu, náhľad na vlastný verbálny a neverbálny prejav, používanie pomôcok, ako napr. prezentácií v PowerPoint, nie je podstatné. Ak sa rozhodnete použiť PP prezentáciu, berte do úvahy obmedzený čas vystúpenia.

Teóriu k verejnému vystupovaniu, resp. ku komunikácii všeobecne môžete nájsť v učebných textoch Zeľová, A.: Vybrané kapitoly z psychológie II. Košice: TU KIP 2008 - kapitola II. 3. Časť o verejnom vystúpení je aj na web stránke KIP (vo "Vysokoškolská pedagogika - K jednotlivým predmetom").


Absolvovanie Rétoriky je jednou z podmienok pre získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu. Ďalšími podmienkami sú minimálne 50% účasť na výučbe a odovzdanie zadaní z jednotlivých predmetov podľa pokynov garantov.


Zadania z predmetu "Inžiniersko-pedagogické praktikum" v tlačenej podobe podľa dohodnutej formálnej úpravy je potrebné odovzdať na sekretariáte KIP TUKE do 25. 09. 2017. Pred odovzdaním je potrebné (v dostatočnom časovom predstihu) zaslať elektronickú podobu zadania na schválenie garantovi predmetu (bajtos@dti.sk). Prosíme, aby ste vzhľadom na dovolenkové obdobie počítali s tým, že reakcia na Vami zaslané materiály nebude okamžitá. Zadania odovzdané po uvedenom termíne nebudú vyučujúcim akceptované.

 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 O kurze
 Štruktúra kurzu pre žiadosť ING-PAED IGIP
 12. beh kurzu VP (2016-2017)
 K jednotlivým predmetom
 Aktuálne
 Prihláška
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www