Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Harmonogram 12. behu kurzu jún 2016 - september 2017


Štúdium je organizované v piatich týždenných blokoch v čase skúšobného obdobia, po ukončení, resp. pred začiatkom výučby v zimnom a letnom semestri. Termíny sa určujú na základe dohody účastníkov a vyučujúcich - v rámci prebiehajúceho bloku sa môže dohodnúť termín nasledujúceho.


Orientačný harmonogram

 • Jún 2016:

  • Inžinierska pedagogika, Vybrané kapitoly z psychológie.

 • September 2016:

  • Inžinierska pedagogika, Biologické základy vývinu, Vybrané kapitoly zo sociológie.

 • Január 2017:

  • Inžiniersko-pedagogické praktikum, Komunikácia a nácvik diskusie, Technológia vzdelávania, Didaktika laboratórnych cvičení.

 • Jún 2017:

  • Inžiniersko-pedagogické praktikum, Komunikácia a nácvik diskusie, Tvorba zrozumiteľného textu, Manažment vysokých škôl.

 • September 2017:

  • Rétorika a komunikačný tréning. Záverečné pohovory, hodnotenie kurzu.


Ukončenie kurzu

Podmienky pre úspešné ukončenie kurzu a získanie osvedčenia:


 • Minimálne 50% účasť na výučbe v rámci celého kurzu.

 • Splnenie úloh podľa požiadaviek garantov predmetov.

 • Absolvovanie rétoriky – nahrávanie a následná analýza verejného vystúpenia na odbornú tému.


Záverečné pohovory prebiehajú ako skupinová diskusia účastníkov a vyučujúcich o zadaniach a preberaných témach a o hodnotení kurzu. Absolventi získavajú "Osvedčenie o absolvovaní kurzu vysokoškolskej pedagogiky".


KIP si vyhradzuje právo na zmeny v obsahu jednotlivých blokov podľa aktuálnych možností, resp. obmedzení vyučujúcich. S prípadnými otázkami, nejasnosťami, problémami sa obracajte na garantov jednotlivých predmetov, resp. na vedenie katedry.

 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 O kurze
 Štruktúra kurzu pre žiadosť ING-PAED IGIP
 12. beh kurzu VP (2016-2017)
 K jednotlivým predmetom
 Aktuálne
 Prihláška
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www