Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Na úroveň vysokoškolského vzdelávania má významný vplyv kvalita vysokoškolských učiteľov. Tá súvisí s ich kompetenciami odborno-predmetovými (obsahové zvládnutie predmetov, ktoré vyučujú) ale aj s kompetenciami pedagogicko-didaktickými (ako vyučovať) a psychologickými (sociálne spôsobilosti, osobnostné predpoklady). Odborno-predmetové kompetencie nadobúdajú vysokoškolskí učitelia – inžinieri absolvovaním druhého, resp. tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, vedecko-výskumnou činnosťou, odborným rastom... Pedagogicko-didaktické a psychologické kompetencie získavajú zväčša na základe praxe ako výsledok skúseností, teda náhodne, nesystematicky.


Kurz vysokoškolskej pedagogiky podľa európskych štandardov organizovaný Katedrou inžinierskej pedagogiky TU predstavuje inštitucionalizovaný spôsob dopĺňania týchto kompetencií. Jeho absolvovanie znamená získanie pedagogickej kvalifikácie podľa medzinárodných štandardov. Program kurzu totiž zodpovedá kvalifikačnému profilu učiteľov technických predmetov podľa IGIP, čo je medzinárodná organizácia venujúca sa vzdelávaniu technických inžinierov – učiteľov (IGIP - Internationale Gesellschaft fűr Ingenieurpädagogik, International Society for Engineering Education – http://www.igip.info). Katedra inžinierskej pedagogiky TU v Košiciach je zaradená do Indexu IGIP od r. 1997 a v roku 2008 úspešne prešla reakreditáciou. Na základe toho sú absolventi kurzu oprávnení požiadať o medzinárodný certifikát ING-PAED IGIP. (Okrem absolvovania kurzu a inžiniersko-technického vzdelania sú potrebné: aspoň rok inžiniersko-pedagogickej praxe, zaplatenie administratívneho poplatku za zapísanie do Registra ING-PAED IGIP). Certifikát ING-PAED IGIP znamená kvalifikáciu vyučovať odborné technické predmety v štátoch, kde má IGIP svoje národné skupiny, čo je väčšina krajín EÚ. Doposiaľ sa na KIP TU uskutočnilo desať behov tohto kurzu.


Učebný plán kurzu

Rozsah kurzu je 204 hodín a tvoria ho nasledovné predmety:


Predmet

Rozsah

Garant

Inžinierska pedagogika

36 hodín

Prof. Ing. Ján Bajtoš,CSc., PhD.

Inžiniersko-pedagogické praktikum        

36 hodín        

Prof. Ing. Ján Bajtoš,CSc., PhD.

Technológia vzdelávania

12 hodín

Doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Didaktika laboratórnych cvičení

12 hodín

Doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Vybrané kapitoly z psychológie

16 hodín

PhDr. Alena Zeľová, CSc.

Komunikácia a nácvik diskusie

28 hodín

PhDr. Alena Zeľová, CSc.

Biologické základy vývinu

  8 hodín

Mgr. Ferdinand Salonna, PhD.

Rétorika a komunikačný tréning

16 hodín

PhDr. Alena Zeľová, CSc.

Vybrané kapitoly zo sociológie

  8 hodín

PhDr. Igor Rác

Tvorba zrozumiteľného textu

16 hodín

Prof. Ing. Ján Bajtoš,CSc., PhD.

Manažment vysokých škôl

16 hodín

Prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.


Bližšie informácie o obsahu a formách výučby, študijných materiáloch, požiadavkách v rámci jednotlivých predmetov poskytnú účastníkom garanti predmetov.

 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 O kurze
 Štruktúra kurzu pre žiadosť ING-PAED IGIP
 12. beh kurzu VP (2016-2017)
 K jednotlivým predmetom
 Aktuálne
 Prihláška
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www