Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

 Didaktika odb. predmetov
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 Psychológia I: zadania pre 1. ročník štúdia popri zamestnaní
 Psychológia I: podmienky absolvovania 1. ročník súbežné štúdium
 Skúška Psychológia I - diaľkové štúdium
 Skúška Psychológia I - súbežné štúdium
 Psychológia II: podmienky absolvovania 1. ročník štúdia popri zamestnaní
 Psychológia II: podmienky absolvovania 1. ročník súbežné štúdium
 Skúška Psychológia II - otázky na skúšku pre súbežné aj diaľkové štúdium
 
 Technológia vzdelávania

 Stiahnite si
     

V rámci predmetu Psychológia sa pokúšame napĺňať kognitívne ciele (osvojenie si základných poznatkov o fungovaní psychiky na úrovni jednotlivca aj v sociálnom kontexte...), osobnostno-afektívne ciele (utváranie postojov týkajúcich sa školy, vyučovania, učiteľskej roly, vzťahu učiteľ - žiak...) a prakticko-aplikačné ciele (sebapoznanie, rozvíjanie komunikačných spôsobilostí, zvládanie problémových situácií, záťaže...).


Základné tematické okruhy


Predmet a metódy psychológie, psychologické disciplíny a smery. Prijímanie a spracovanie informácií – kognitívne procesy (základná charakteristika a aplikácie na vzdelávanie). Dimenzie a činitele motivácie, motivácia a učenie sa. Podstata emócií a ich význam v živote človeka. Stres, stresová reakcia, dôsledky stresu, civilizačné choroby, relaxačné metódy. Genéza a štruktúra osobnosti, temperament, schopnosti, inteligencia a tvorivosť, charakter a mravný vývin, sebauvedomenie a sebahodnotenie.


Socializácia, sociálne učenie sa, sociálne pozície, roly a statusy. Sociálna interakcia, medziosobná percepcia, chyby, ktorých sa dopúšťame pri poznávaní ľudí. Sociálna komunikácia, verbálna komunikácia (slovo, jazyk, reč, význam), neverbálna komunikácia (parajazyk, telesné pohyby, telesný výzor, priestor a vzdialenosť, dotyk). Počúvanie, aktívne počúvanie, empatické počúvanie. Interakcia a komunikácia na vyučovacom procese. Skupiny, druhy skupín, skupinová štruktúra, sociometria, skupinová dynamika, vedenie skupín, prístupy k vodcovstvu, štýly vedenia, efektívne vedenie. Rodina a školská trieda ako špecifické skupiny. Skupinová diskusia a riešenie problému v skupine.


Vývin, priebeh a determinanty vývinu, štádia ontogenézy. Pubescencia a adolescencia. Poruchy psychického vývinu.


Podstata, druhy a zákony učenia sa. Ciele, priebeh a psychologické koncepcie vyučovania, činitele efektívnosti vyučovania. Rola učiteľa, autorita učiteľa. Psychologické aspekty kontroly a hodnotenia dosiahnutia vzdelávacích cieľov. Neprospievanie.

 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www