EDORCO
dozadu začiatok dopredu

nahor
Objective
Specific aims
Project products
Target groups
Project partners

Aktualizované
24.2.2017

logo

 

 

 

Projekt EDORCO (E-Developing of Oral Competence for Power Engineering Specialists) bol schválený Európskou komisiou v roku 2004 v rámci vzdelávacieho programu Leonardo da Vinci
Vznikol  na základe potreby ďalšieho vzdelávania pracovníkov v energetickom sektore a vyplynul aj z požiadaviek unifikácie a deliberizácie európskeho trhu s energiou.

Koordinátorom  projektu je Technická univerzita v Košiciach  zastúpená pracovníkmi Katedry jazykov, ktorý tento projekt vypracovali.  
Na jeho realizácii spolupracujú partneri z energetického sektoru:

 • Ecopower, súkromná firma, investujúca do výroby a distribúcie obnoviteľných energií, Belgicko

 • poľská národná energetická agentúra KAPE

 • Slovenská energetická agentúra SEA.

V rámci vzdelávacích a výskumných inštitúcií sú partnermi:

 • súkromná vysoká škola WSHE z Lodže, Poľsko

 • jazykové centrum Linguapolis, Univerzita v Antverpách, Belgicko

 • vývojové regionálne centrum – HRDC, Grécko

 • Inštitút vzdelávania Londýnskej univerzity, Veľká Británia

 • Pacificstream, firma zaoberajúca sa informačnými technológiami  v rámci John  Moore University v Liverpoole, Veľká Británia

 • Inštitút pre medzikultúrnu komunikáciu -  IIK, Nemecko

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť jazykovú úroveň  v anglickom a francúzskom  odbornom jazyku  pracovníkov v energetickom priemysle s dôrazom na  ich komunikačné schopnosti.

V rámci partnerstva bol vypracovaný výučbový materiál pozostávajúci zo šiestich lekcií, ktoré boli zapracované taktiež do elektronického výučbového prostredia:  

 1. Telefonovanie a spoločenská komunikácia

 2. Opis výrobných procesov

 3. Čísla a grafy

 4. Prezentácia výrobkov a podniku

 5. Porady, zasadnutia

 6. Rokovania v oboch jazykoch.

Výsledným produktom sú on-line kurzy v daných jazykoch pre profesionálne a pracovné prostredie energetikov. V súlade s najnovším trendom dištančného vzdelávania kurzy pozostávajú z individuálneho a rezidenčného štúdia. V čase individuálneho štúdia je študent v neustálom kontakte so svojím učiteľom prostredníctvom internetu a má možnosť konzultovať vzniknuté problémy.  Rezidenčná časť nasleduje po ukončení každej lekcie a je zameraná na praktické zopakovanie, ako aj prehĺbenie získaných zručností.

Oba moduly obsahujú aj medzikultúrne rozdiely v komunikácii, ktoré sú charakteristické pre európske národy. Ich súčasťou sú taktiež glosáre  ťažiskových slov jednotlivých lekcií v jazykoch všetkých partnerov projektu. Výsledné dištančné jazykové kurzy pre on-line výučbové prostredie budú po testovaní akreditované a ponúkané v partnerských krajinách. Ide o prvé jazykové kurzy odbornej angličtiny a francúzštiny so zameraním na oblasť energetiky na Slovensku a v rámci Európskej únie.