PROQUA
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

Názov projektu: Podpora kvality odborného vzdelávania prostredníctvom vzdelávana učiteľov odborných škôl a učilíšť SK/98/1/84002/PI/I.1.1.a. (1998 - 2000) 

Akronym: PROQUA

Projekt v rámci programu Leonardo da Vinci

Kontraktor: Inštitút celoživotného vzdelávania, Technická univerzita v Košiciach

Kontaktná osoba: doc. Ing. Gejza Timčák, PhD.

Cieľ projektu: Podporiť kvalitu odborného vzdelávania prostredníctvom zvýšenia a obnovenia poznatkov učiteľov odborných škôl tak, aby učili efektívnejšie a vychádzali pritom z najnovších poznatkov svojho odboru.

Ďalšie ciele projektu: vzdelávanie tvorcov a manažérov projektu (informačné technológie, kľúčové zručnosti); tvorba metodológie ďalšieho vzdelávania pre vzdelávanie a rekvalifikáciu učiteľov stredných odborných škôl a učilíšť (SOŠ, U); tvorba politiky rozvoja ľudských zdrojov pre oblasť odborného vzdelávania; tvorba plánov profesijného rozvoja (SOŠ, U); zavádzanie kurzov z pedagogiky, kľúčových zručností, nových technológií a TQM (total quality management).

Katedra jazykov sa podieľala na module: Angličtina

Zodpovední za modul:
PhDr. Jana Pavlovová, CSc.
Mgr. Petra Sorgerová            

 Výsledky modulu:

 English for You - učebný materiál vytvorený v rámci modulu: Angličtina pre odborné školy

Autori: Mgr. Petra Sorgerová, PhDr. Beáta Czéreová, Mgr. Marcela Kustrová, Božena Sládečková

úroveň: angličtina pre mierne pokročilých

 Učebný materiál obsahuje témy: rodina, práca, športy, kultúra, vzdelávanie, cestovanie, Slovensko, Košice, komunikácia, prezentácie

kurz anglického jazyka učiteľov odborných škôl

kurz v trvaní: 40 hodín