EkF
dozadu začiatok dopredu

nahor
Vzory testov-EkF
Pokyny-EkF

Aktualizované
24.2.2017

Výučba cudzích jazykov na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach

Na Ekonomickej fakulte TU sa cudzie jazyky vyučujú ako povinné predmety 1. cudzí jazyk a 2. cudzí jazyk.

1.cudzí jazyk (1.CJ I-IV) je štvorsemestrálny predmet, na ktorý nadväzuje povinne voliteľný predmet Odborný seminár z cudzieho jazyka.

Študenti sú zapísaní na 1. cudzí jazyk na ten jazyk, z ktorého robili prijímaciu skúšku (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk).

2. cudzí jazyk (2.CJ I-II) je dvojsemestrálny predmet, ktorý je ukončený skúškou v letnom semestri 1. ročníka.

Študenti si volia anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk alebo ruský jazyk podľa toho, ktorý z týchto jazykov študovali na strednej škole.

Študenti, ktorí chcú pokračovať v inžinierskom štúdiu, musia v treťom ročníku bakalárskeho štúdia, resp. v prvom ročníku inžinierskeho štúdia absolvovať odbornú skúšku z cudzieho jazyka v ekonomickom odbore. Túto skúšku môžu urobiť v zimnom alebo letnom skúškovom období.

Odborná skúška z cudzieho jazyka v ekonomickom odbore 

Skúška sa skladá z dvoch častí:  písomnej a ústnej.

Písomná časť skúšky zahŕňa:

anglický jazyk počúvanie s porozumením 10 bodov
čítanie s porozumením a slovná zásoba 20 bodov
obchodná korešpondencia (2 listy) 20 bodov
nemecký jazyk počúvanie s porozumením 10 bodov   
čítanie s porozumením 10 bodov
gramatický test 10 bodov
obchodná korešpondencia 10 bodov
problémová úloha 10 bodov
francúzsky jazyk počúvanie s porozumením 10 bodov   
čítanie s porozumením 10 bodov
gramatický test 10 bodov
obchodná korešpondencia 20 bodov

Minimálny počet bodov pre úspešné vykonanie  písomnej časti skúšky je 26 bodov.

Ústna časť skúšky pozostáva z troch častí:

  1. prezentácia projektu

  2. odborná téma

  3. prípadová štúdia / problémová úloha

Minimálny počet bodov za ústnu časť skúšky je 26 bodov.

Študenti, ktorí nedosiahnu potrebný počet bodov v ústnej časti skúšky, musia opakovať písomnú aj ústnu časť skúšky.

Konkrétne pokyny pre jednotlivé jazyky nájdete tu.

Projekt

Téma:     spracovanie témy zadanej vyučujúcim

Rozsah: minimálne 5 strán textu vo Worde, doplňujúci materiál (grafy, tabuľky, obrázky apod.)

Projekt sa odovzdáva v hrebeňovej väzbe alebo v priesvitnom obale ( nie euroobale).

Titulná stránka projektu:

anglicky nemecky  francúzsky

Technical University of Košice

 Faculty of Economics

 názov projektu

meno a priezvisko

academic year: 2012/2013

Őkonimische Fakultät der 

Teschnischen Universität

in Košice

názov projektu

meno a priezvisko

Studienjahr: 2012/2013

La faculté d´economie

de l´Université technique

á Košice

názov projektu

meno a priezvisko

Année universitaire:2012/2013

 

Prezentácia projektu: 7-10 minút

Pri hodnotení projektu sa zohľadňuje najmä samostatné spracovanie témy, písomný odborný štýl a logické spracovanie danej problematiky.

Odborné témy

Výber odborných tém na skúšku sa robí na základe učebných materiálov 1. až 3. ročníka.

Prípadová štúdia/problémová úloha

Cieľom tejto úlohy je zhodnotiť spontánny prejav študenta v danom jazyku pri riešení prípadovej štúdie alebo problémovej úlohy.