História
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

1952 vznik Katedry ruského jazyka Vysokej školy technickej
vedúci katedry: F. Hajdukievič   
na katedre pôsobilo päť učiteľov ruského jazyka
1955 premenovanie katedry na Katedru jazykov
výučba aj iných cudzích jazykov (anglického, nemeckého,francúzskeho a prechodne aj španielskeho jazyka)

vedúca katedry: Anna Koščová, neskôr Oľga Kámenová

1958    -  1964 vedúci KJ: Alexander Štern
1964  - 1977 vedúca KJ: Anna Ivančová
na katedre pôsobilo 16 učiteľov cudzích jazykov  
družobné styky s Katedrou jazykov Banskej akadémie vo Freibergu (NDR) a Katedrou jazykov Technickej univerzity ťažkého priemyslu v Miškolci (Maďarsko)
spracovanie skrípt pre jednotlivé fakulty VŠT
jazyková príprava vedeckých ašpirantov
výučba slovenského jazyka pre zahraničných študentov
výskum sa realizoval v oblasti lexikografie a metodike výučby jazykov na nefilologických fakultách 

prekladateľská a tlmočnícka činnosť pre potreby rektorátu školy a jednotlivých fakúlt

1978  -  1981

vedúci katedry: PhDr.Ján Smarža, následne PhDr.Anastázia Liptáková

1982    -  1989 vedúci katedry: PhDr. JUDr. Jaroslav Savuľák,CSc.

bol vypracovaný komplex nových učebných skrípt

 katedra sa zapojila do rezortného výskumu Ministerstva školstva
1990    -  1992

          vedúca katedry: doc.PhDr. Daniela Oroszová, CSc.

spolupráca so zahraničnými lektormi (Nemecko, Veľká Británia, USA, Rakúsko)

1993

katedra bola premenovaná na Katedru humanitných vied(spojenie Katedry jazykov a Katedry spoločenských vied), organizačne patrila pod Ekonomickú fakultu

vedúca katedry: PhDr. Janka Pavlovová, CSc.  (až doteraz) 
1996

          katedra opäť premenovaná na Katedru jazykov a spoločenských vied, vznikli dve sekcie: sekcia jazykov a sekcia spoločenských vied

2000

rozdelenie sekcií na dve samostatné katedry, pričlenenie Katedry jazykov k rektorátu TU

1999 -  doteraz intenzívna účasť učiteľov katedry na projektoch
2006

do Katedry jazykov bola personálne včlenená Katedra jazykov Leteckej fakulty TU

súčasnosť vedúca katedry: PhDr. Janka Pavlovová, CSc.
na katedre pôsobí 24 kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov         
hlavným cieľom je výučba na všetkých košických fakultách TU, diverzifikácia výučby odborného jazyka, dôraz sa kladie aj na    výskum a prácu na projektoch
výrazné zapojenie učiteľov do doktorandského štúdia