ostatné fakulty
dozadu začiatok dopredu

nahor
Zaraďovacie testy

Aktualizované
24.2.2017

Výučba cudzích jazykov na HF, FEI, FU, SjF,SvF, FBERG

Na týchto fakultách sa cudzí jazyk (anglický, nemecký, francúzsky, ruský) vyučuje ako povinne voliteľný alebo výberový predmet v kurzoch v bakalárskom a inžinierskom (magisterskom) štúdiu, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

 I. stupeň – bakalárske štúdium

 

1. variant

2. variant

3. variant

4. variant

5. variant

1.ročník

ZS

 

 

 

 

 

 

LS

CJ - PK1

CJ –PK1

 

 

 

2.ročník

ZS

CJ –PK2

CJ –PK2

CJ –VK1

CJ –OK1

CJ-KPP1

 

LS

CJ –VK1

CJ –OK1

CJ –VK2

CJ –OK2

CJ-KPP2

3.ročník

ZS

CJ –VK2

CJ –OK2

-

-

-

 

LS

-

-

-

-

-

II. stupeň – inžinierske štúdium

 

1. variant

2. variant

1. ročník

ZS

CJ –OK1

CJ-KPP1

 

LS

CJ –OK2

CJ-KPP2

2. ročník

-

-

-

Vysvetlivky:

CJ – PK = cudzí jazyk – prípravný kurz
CJ – VK = cudzí jazyk – všeobecný kurz
CJ – OK = cudzí jazyk – odborný kurz
CJ – KPP = cudzí jazyk – konverzácia pre pokročilých

I. stupeň - Bakalárske štúdium

Študenti si môžu zvoliť hociktorý z piatich variantov uvedených v tabuľke. Uvedené varianty sú pevne viazané na jednotlivé semestre daného ročníka.

Každý predmet je dvojsemestrálny ( PK 1,2; VK 1,2; OK 1,2; KPP 1,2 ) a okrem PK1,2 - končí skúškou alebo klasifikovaným zápočtom.

Výber jazykov: anglický, nemecký, ruský, francúzsky

(Študenti FBERG si nemôžu voliť ruský jazyk, len neslovanský jazyk.)

PK1,2 končí zápočtom a nemá pridelené kredity. Tento kurz je určený len na zopakovanie a upevnenie gramatiky a slovnej zásoby zo strednej školy pre tých študentov, ktorí majú slabšie základy zo strednej školy. Nie je to začiatočnícky kurz!

Obsahom VK 1,2 a KPP1,2 sú všeobecné témy na úrovni intermediate (B1) a upper-intermediate (B2) v anglickom jazyku / mierne pokročilých (A2) a pokročilých (B1) v nemeckom jazyku.

OK1,2 je kurz zameraný na odborný jazyk v pracovnom prostredí na úrovni intermediate (B1) v anglickom jazyku / mierne pokročilých (A2) v nemeckom jazyku.

II. stupeň - Inžinierske / magisterské štúdium

Študenti inžinierskeho alebo magisterského štúdia si môžu v prvom ročníku zvoliť OK1,2 alebo KPP1,2.

Študenti, ktorí si nevedia zvoliť vhodný kurz cudzieho jazyka si môžu vyplniť zaraďovací test. Ide o dva testy z anglického a dva testy z nemeckého jazyka, na základe ktorých sa môžete zaradiť do kurzu:

  1. Test na zaradenie do prípravného alebo všeobecného kurzu - T1

  2. Test na zaradenie do všeobecného kurzu alebo do kurzu konverzácie pre pokročilých - T2