TAMSEF
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

Projekt TAMSEF

Towards a more specialised European Framework for (self-) assessing language competencies

je realizovaný v rámci európskeho Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, Grundtvig Learning Partnerships TAMSEF)

 LLP 2007-2013

 

Kontraktor projektu: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP)

Partneri:

 • Technická univerzita v Košiciach SK
 • Academy of Economic Studies. Bucharest, RO
 • Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP), CZ

Trvanie projektu:   2011-2012  

Riešitelia projektu za KJ TU:

PhDr. Janka Pavlovová, CSc.

PhDr. Hedviga Semanová

Mgr. Martina Pľuchtová/ Mgr. Andrea Fedorová (t.č. MD)

Mgr. Marek Zvirinský

Mgr. Zuzana Minarčíková

 

Cieľom projektu je:  

 • zlepšiť úroveň komunikácie v cudzích jazykoch a to predovšetkým v odbornom a akademickom kontexte
 • získať schopnosti potrebné pre úspešnú akademickú a profesijnú mobilitu
 • získať efektné študijné stratégie
 • získať návod ako vytvárať študijné programy, študijné texty a ako vyučovať špecificky zamerané cudzie jazyky
 • inovatívne postupy vo výučbe odborného jazyka
 • zlepšovanie (seba)ohodnotenia prostredníctvom špecializovaných CEFR deskriptorov pre firemnú komunikáciu v angličtine, francúzštine, nemčine
 • profesijný rozvoj učiteľa, (seba)hodnotenia a dôležitosť celoživotného vzdelávania – interdisciplinárne fórum na výmenu nápadov, odborných znalostí a relevantných výsledkov národných a medzinárodných projektov

Konkrétne úlohy v projekte:

 • výskum zameraný na možnosti využitia doterajších deskriptorov

 • vytvorenie nových deskriptorov pre odborný a akademický jazyk v angličtine, francúzštine a nemčine
 • adaptácia vytvorených deskriptorov
 • diferenciácia medzi jednotlivými deskriptormi
 • tvorba metodických manuálov

Hlavné cieľové skupiny:

 • študenti so špecifickými potrebami, rozširujúci si vedomosti v rámci celoživotného vzdelávania

 •  aktívni pedagógovia, autori učebníc a skrípt, pedagógovia tvoriaci osnovy

Význam:

 • zlepšenie jazykových kompetencií
 • ďalší profesijný vývoj
 • získanie sebadôvery a istoty
 • zvýšenie autonómie študenta