TOURNEU
dozadu začiatok dopredu

nahor

Aktualizované
24.2.2017

 

Projekt TOURNEU

Kultúrne a hospodárske aspekty incoming-turizmu v nových krajinách EÚ

je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania,
podprogram Leonardo da Vinci, multilaterálne projekty – Prenos inovácií                          LLP-LdV-TOI-2008-SK-83100569
č. projektu 2008-1-SK1-LEO05-00228

 Kontraktor projektu: Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Partneri:

 • Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V
 • TURIBA Biznesa Augustskola, Riga, Latvija
 • Tartu ŰLIKOOL, Eesti
 • MiC Košice, Slovensko
 • TUKEtravel Košice, Slovensko
 • Ranč Šugov, Slovensko
 • Latvijas Kulturas Koledza, Riga, Latvija
 • Kutsehariduskeskus, Tartu, Eesti

Trvanie projektu:   2008 - 2010  

Riešitelia projektu za KJ TU:

PhDr. Janka Pavlovová, CSc.

PhDr. Ernestína Bröstlová

Mgr. Kristína Mihoková

PhDr. Roman Sorger

Mgr. Janka Smreková

(Ing. Peter Košč)

Cieľom projektu je:   vývoj, transfer a implementácia multimediálnych učebných materiálov z nemeckého jazyka pre zamestnancov v turizme

Konkrétne úlohy v projekte:

 • Interaktívna projektová webová stránka, pozostávajuca z internej a externej časti www.tourneu.eu - ako komunikačná platforma počas projektu
 • Moduly pre odborné a ďalšie vzdelávanie v incoming-tourizme podľa cieľových skupín a jazykových úrovní (management, marketing, service)
 • Interkultúrna typológia cvičení /internetová podpora výučby/ a interkultúrne cvičenia
 • Blended-learningový program pre odbornú kvalifikáciu v oblasti incoming-tourizmu v partnerských krajinách  s glosárom a príručkou v 4 jazykoch

 

Hlavné cieľové skupiny:

 • pracovníci manažmentu, marketingu a služieb v turizme (cestovné kancelárie, penzióny, turistické informačné centrá)

 • študenti a absolventi vysokých škôl vstupujúci na trh práce

 

V rámci 10. ročníka súťaže inovačných projektov 
v jazykovom vzdelávaní udelila

SAAIC z iniciatívy Európskej komisie 15.11. 2011 nášmu projektu Tourneu ocenenie

"Európska značka pre jazyky 2011"

podrobnejšie informácie na: http://www.saaic.sk/Europska_znacka/2011/Program.pdf