s 

Veda a výskum


Vedecko-výskumná činnosť riešiteľského tímu pracovníkov Katedry procesnej techniky Fakulty výrobných technológií TUKE je zameraná na teoretické a praktické riešenie úloh základného a aplikačne orientovaného výskumu v rámci riešených výskumných a podnikateľských projektov vo viacerých oblastiach.

Značná časť výskumného úsilia je kontinuálne venovaná riešeniu aktuálnych problémov riadeného využívania obnoviteľných zdrojov energie, riadenia tepelných procesov a optimalizácie spaľovania palív v stacionárnych zariadeniach na výrobu tepla.

Výstupy vedecko-výskumnej aktivity pracovníkov Katedry sú priebežne publikované v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a pravidelne prezentované na medzinárodných konferenciách.

Vybrané projekty s riešiteľskou účasťou pracovníkov KPT

 Projekty s podporou Štrukturálnych fondov EU, Operačný program Výskum a vývoj, Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja:

Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií (VUKONZE), ITMS: 26220220064 Garant: doc. Ing. Miroslav Rimár, CSc.

Výskum a vývoj inteligentných systémov riadenia výroby a dodávky tepla na báze biomasy
, ITMS: 26220220030, Garant: doc. Ing. Peter Skok, CSc., doc. Ing. Miroslav Rimár, CSc.

Výskum a vývoj inteligentných aktuátorov na báze umelých svalov,
ITMS: 26220220103 Garant: RNDr. Tibor Krenický, PhD., doc. Ing. Miroslav Rimár, CSc.

Projekty Ministerstva školstva SR:
Výskum metód real time multiparametrického monitoringu výrobných strojov a zariadení. Vedúci projektu doc. Ing. Miroslav Rimár, CSc.

Návrh algoritmov riadenia tepelných zariadení s kotlami na spaľovanie biomasy. Ing. Miroslav Rimár, CSc.