Home » Výskum

Výskum

Rozvoj pracoviska prebieha za pomoci projektov, ktoré sa riešia aj v spolupráci s pracoviskami iných fakúlt
a univerzít.

Riešené projekty od roku 2013:
APVV-15-0527: Nová generácia odbavovacieho systému pre letiská, Jozef Galanda, Radoslav Šulej (riešitelia)
KEGA081TUKE-4/2015: Merania fyzikálnych a technických veličín pre letecké študijné programy, Eva Komová (vedúca), Kristína Budajová, Katarína Tibenská, Ladislav Tomčo (riešitelia)
APVV-0027-11: Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch, Eva Komová (riešiteľka)
APVV-0266-10: Senzory na báze magnetických mikrodrôtov, Eva Komová (riešiteľka)
VEGA 1/0060/13: Formovanie a stabilita magnetických vlastností sklom potiahnutých magnetických mikrodrôtov, Eva Komová (riešiteľka)
028TUKE-4/2013: Integrovaný študijný program ”Letecké bezpilotné systémy”, Peter Gašparovič (riešiteľ)
VEGA 1/1117/11: Integrácia algoritmov automatického riadenia letu a riadenia leteckých turbokompresorových motorov, Peter Gašparovič (riešiteľ)
VEGA 1/0143/13: Vplyv magnetickej rozmernosti a spinovej anizotropie na kvantové procesy v geometricky frustrovaných systémoch, Katarína Tibenská (riešiteľka)
VEGA 1/0102/11: Metódy a techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových výrobných a nevýrobných procesov, Kristína Budajová (riešiteľka)
26220120033: Dobudovanie centra pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano-a biotechnológiách, Ladislav Tomčo (riešiteľ)
OPV-2010/1.2/02-SORO: Edukačné centrum pre výskum a vývoj komplexných nanosystémov (ECVV-NANOKOP), Ladislav Tomčo (riešiteľ)
VEGA 2/0077/09: Vplyv rôznych nanočastíc na štruktúrne prechody vo feronematikách a na dielektrické vlastnosti magnetických kvapalín, Ladislav Tomčo (riešiteľ)
VEGA: Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole, Ladislav Tomčo (riešiteľ)
ASFEU: Medzinárodné virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov, Ladislav Tomčo (riešiteľ)

AKTUALITY

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE bude dňa 25. 9. 2017 od 10.50 - 12.20 hod. prerušená výučba v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia. Študenti spolu s vyučujúcimi sa povinne zúčastnia slávnostného otvorenia akademického roka 2017/2018 v Aule Maxima. V rámci slávnostného ceremoniálu otvorenia akademického roka bude podpísané spoločné Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Technickou univerzitou v Košiciach.