Informačný a komunikačný systém univerzity

Prevádzkový poriadok počítačovej siete TUNET

Obsah:

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Základné pojmy a topológia PS TUNET
 3. Zodpovednosť a povinnosti správcov
 4. Súčinnosť pracovísk TU a ÚVT
 5. Monitorovanie PS TUNET
 6. Práva a povinnosti používateľov PS TUNET
 7. Záverečné ustanovenia

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1.1 PS TUNET (Technical University NETwork) je celouniverzitná počítačová sieť Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je základom informačného a komunikačného systému univerzity (ďalej len "IaKSU").

1.2 Prevádzkový poriadok počítačovej siete TUNET (ďalej "PS TUNET") na TU v Košiciach vymedzuje základné práva a povinnosti pre

 • správcov a
 • používateľov PS TUNET.

PS TUNET je budovaná a prevádzkovaná na podporu činností vykonávaných na TU v súlade s odborným zameraním TU v oblasti správy TU, výučby, vedy a výskumu a môže byť používaná len pre tieto účely. PS TUNET nesmie byť používaná na účely, ktoré nesúvisia s touto činnosťou školy.

1.3 Prevádzkové poriadky a pravidlá vzťahujúce sa k využívaniu PS TUNET musia byť v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom.

Čl. 2

Základné pojmy a topológia PS TUNET

2.1 Sieťové prvky sú:

 • zariadenia vrátane príslušného programového vybavenia (napr. aktívny rozvádzač, prepínač, smerovač, pracovná stanica, server, lokálna sieť, ...) alebo
 • programové vybavenie (napr. program pre monitorovanie počítačových sietí SunNet Manager, www server, ...)

Sieťový prvok realizuje ucelenú množinu príbuzných funkcií. Každý sieťový prvok má prevádzkový poriadok.

2.2 Oprávnenými používateľmi (ďalej len "používateľ") PS TUNET sú:

 • pracovníci v pracovnom pomere s TU v Košiciach alebo s jej fakultami,
 • študenti, doktorandi, stážisti a pod. v rámci štúdia na TU v Košiciach.

2.3 Základnými sieťovými službami PS TUNET sú:

 • vzdialené terminálové pripojenie (emulácia terminálu),
 • elektronická pošta (e-mail),
 • služby dátových servrov (ftp, gopher, www, vyhľadávacie služby, ... ),
 • služby sieťového aplikačného programového vybavenia,
 • výpočtová kapacita výkonných počítačových systémov,
 • pripojenie do počítačových sietí mimo PS TUNET (napr. SANET),
 • komutované a pevné pripojenia do PS TUNET.

Tieto služby sú zabezpečované na sieťových prvkoch PS TUNET a PS SANET.

2.4 PS TUNET z funkčného hľadiska pozostáva z komunikačnej infraštruktúry (KI) a zo sieťových informačných služieb (SIS).

KI je realizovaná ako

 • špecializované sieťové prvky vrátane ich programového vybavenia (napr. smerovače, prepínače, aktívne rozvádzače, káblové rozvody, sieťové adaptéry, ...) alebo ako
 • špeciálne programové vybavenie (napr. SunNet Manager, ...).

SIS sú realizované najmä ako

 • programové vybavenie vrátane dát (www server, ...).

Spoločnou súčasťou KI a SIS sú taktiež

 • pracovné stanice - zariadenia, cez ktoré je realizovaný prístup do PS TUNET. Pracovná stanica je terminál alebo osobný počítač pripojený do PS TUNET.
 • servre, hostiteľské počítače - zariadenia, ktoré pracujú spravidla pod viacpoužívateľským operačným systémom a na ktorých je súčasne umiestnené programové vybavenie realizujúce tak funkcie SIS a ako aj funkcie KI.

Tieto zariadenia vrátane programového vybavenia v konkrétnych prípadoch rôznou mierou zabezpečujú realizáciu funkcií KI a SIS. Okrem toho môžu zabezpečovať realizáciu funkcií aplikačného programového vybavenia nesúvisiaceho s prevádzkou PS TUNET.

2.5 PS TUNET podľa priradenia správcovstva k jednotlivým pracoviskám TU pozostáva

 • z kostry siete (hlavná komunikačná magistrála) a celoškolských servrov, ktoré sú pod správou ÚVT a
 • z lokálnych sietí jednotlivých koncových pracovísk (katedry, dekanáty, ústavy, ...) s vlastnými lokálnymi servrami, ktoré sú pod správou príslušného koncového pracoviska.

2.6 SANET je celoslovenská počítačová sieť Združenia používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete pracujúca na báze protokolov TCP/IP.

2.7 CANET je košická akademická počítačová sieť (Cassoviensis Academic NETwork) pracujúca na báze protokolov TCP/IP.

2.8 Internet je celosvetová medzinárodná počítačová metasieť pracujúca na báze protokolov TCP/IP.

2.9 Doména PS TUNET je tuke.sk.

2.10 Podporované systémové prostredia. Tieto prostredia musia spĺňať tieto kritéria:

 • komerčná dostupnosť a firemný produkt.

Medzi podporované systémové prostredia nie je zaradené voľne šíriteľne programové vybavenie.

Podporované systémové prostredia sú:

Operačné systémy:

 • MS DOS 5.x a vyššie, MS Windows 3.1 až MS Windows NT,
 • Novell NetWare, Novell IntranetWare,
 • komerčné unixovské operačné systémy,

Protokoly:

 • TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI.

Tento zoznam môže byť uznesením IK TU doplnený o ďalšie prostredia.

Čl. 3

Zodpovednosť a povinnosti správcov

3.1 Správu PS TUNET koordinuje a vykonáva ÚVT v úzkej súčinnosti s fakultnými počítačovými uzlami a koncovými pracoviskami TU.

3.2 ÚVT spravuje v celom rozsahu

 • doménu tuke.sk,
 • DNS - službu distribuovaného pomenovania sieťových prvkov,
 • pridelený adresný IP priestor,
 • pripojenia do počítačových sietí mimo PS TUNET,
 • komutované a pevné pripojenia do PS TUNET,
 • celoškolské dátové servre,
 • ďalšie sieťové celoškolské aktivity.

3.3 ÚVT zabezpečuje pripájanie všetkých sieťových prvkov do PS TUNET vrátane pridelenia všetkých potrebných parametrov.

ÚVT TU zodpovedá za legálnosť prideleného adresného IP priestoru a za jeho spoľahlivú evidenciu.

3.4 Správcu vymenuje vedúci pracoviska, do majetku ktorého je spravovaný sieťový zdroj evidenčne zaradený alebo ktoré bolo touto správou poverené.

3.5 Správca je fyzická osoba a môže ním byť len pracovník, ktorý je v pracovnom pomere s TU. Správca spravuje sieťový prvok pre potreby používateľov.

3.6 Správcovia zodpovedajú za konfigurovanie a prevádzku nimi spravovaných prvkov siete. Sú povinní dodržiavať všetky sieťové parametre, ktoré im pridelil správca PS TUNET.

Správcovia zabezpečujú, aby nimi spravované prostriedky neobmedzovali (nenarušovali) prevádzku iných sieťových prvkov.

3.7 Funkcie správcov sa môžu kumulovať.

3.8 V PS TUNET sú tieto typy správcov:

 • správca PS TUNET,
 • správca domény tuke.sk a správcovia subdomén tuke.sk,
 • správca elektronickej pošty na každom počítači, ktorý je vo funkcii poštového stroja (mailera),
 • správca www servra,
 • správca lokálnej siete,
 • správca počítača pracujúceho pod viacpoužívateľským operačným systémom (napr. rôzne varianty OS Unixu, OS NetWare, OS Windows NT, ..),
 • správca pracovnej stanice,
 • správca konkrétneho sieťového aplikačného programového vybavenia, ktoré je sprístupňované väčšiemu počtu používateľom.

3.9 Správcovi nemôže byť prikázaná inštalácia a používanie nelegálneho programového vybavenia.

3.10 Správca sieťového prvku zodpovedá za korektnosť pripojenia do PS TUNET a dbá o jeho využívanie v súlade s jeho určením (správa TU, výučba, veda a výskum ...). Každému sieťovému prvku pridelí sieťové parametre správca PS TUNET.

Správca PS TUNET schvaľuje prevádzkový poriadok sieťového prvku pripájaného do siete TUNET.

3.11 Vedúci pracovísk sú povinní zabezpečiť, aby každý ich pracovník (študent) ako používateľ sieťových prvkov bol oboznámený s prevádzkovým poriadkom PS TUNET a pravidlami používaní sietí, do ktorých je PS TUNET priamo pripojený.

3.12 Prevádzkové poriadky sieťových prvkov musia dodržiavať štruktúru informácií uvedených v prílohe prevádzkového poriadku.

3.13 Správca sieťového prvku zodpovedá za pridelenie prístupových práv, ktoré používateľovi pridelil.

Čl. 4

Súčinnosť pracovísk TU a ÚVT

4.1 ÚVT zabezpečuje budovanie PS TUNET a zodpovedá za rozvoj, technickú a systémovú správu PS TUNET, koordináciu sieťových služieb poskytovaných cez PS TUNET, základné zaškolenia, konzultačnú a poradenskú činnosť.

4.2 ÚVT zabezpečuje pre potreby TU pripojenie do PS CANET, SANET a Internet, ako aj povolené typy lokálnych pripojení pre potreby TU.

Žiadne pracovisko TU nesmie zriadiť pevný alebo komutovaný prístup do PS TUNET. Zriaďovanie a rušenie takýchto pripojení patrí výlučne do právomoci ÚVT.

4.3 Riaditeľ ÚVT vymenuje správcu PS TUNET, ktorý vykonáva aj funkciu systémového integrátora PS TUNET počas jej budovania. Systémový integrátor zabezpečuje koordináciu všetkých činností súvisiacich s budovaním PS TUNET.

4.4 Vedúci pracovísk, ktorí menujú správcov nimi prevádzkovaných sieťových prvkov, nahlasujú tieto mená na ÚVT správcovi PS TUNET.

4.5 Správca PS TUNET prideľuje IP adresu a meno každému prvku PS TUNET, vrátane spojovacích vedení a sieťových tlačiarní.

4.6 Akékoľvek overovanie a zavádzanie nových sieťových služieb a činností v PS TUNET je možné len so súhlasom správcu PS TUNET.

4.7 Správca PS TUNET dá písomný súhlas k prevádzkovaniu prvku v PS TUNET až po preskúšaní korektnosti pripojenia sieťového prvku do PS TUNET.

Akékoľvek svojvoľné pripájanie, odpájanie, premiestňovanie sieťových prvkov a experimentovanie je prísne zakázané.

4.8 Správca PS TUNET má právo vykonať opatrenia až po trvalé odpojenie kolízneho sieťového prvku v záujme obnovenia funkčného stavu PS TUNET.

4.9 Správcovia lokálnych sietí koncových pracovísk sú kontaktnými osobami pre komunikáciu príslušného pracoviska so správcom PS TUNET.

4.10 Sporné otázky medzi používateľmi a správcami rieši:

 • vedenie pracoviska, ktoré má v správe príslušný sieťový prvok, v dôsledku používania ktorého došlo k sporu,
 • Informačná komisia TU.

4.11 Fakultné počítačové uzly (FPU) sa podieľajú spolu s ÚVT na riešení koncepčných otázok budovania PS TUNET a podieľajú sa na príprave návrhov pre Informačnú komisiu TU. Pre zefektívnenie komunikácie medzi FPU a ÚVT je vytvorený uzavretý diskusný klub "tunet-exec".

O prevádzkových stavoch PS TUNET sú správcovia sieťových prvkov informovaní v uzavretom diskusnom klube "tunet-op".

4.12 Personálne útvary a študijné oddelenia TU nahlasujú správcovi PS TUNET všetky zmeny majúce dosah na právo využívať PS TUNET. U zamestnancov zmeny v stave pracovného pomeru (napr. uzavretie, rozviazanie, prechod na vedľajší prac. pomer, ...), u študentov (napr. nástup, prerušenie, vylúčenie, ukončenie štúdia, ...).

4.13 Jednotlivé organizačné zložky TU sú povinné spolupracovať pri zabezpečovaní prevádzky PS TUNET.

Čl. 5

Monitorovanie PS TUNET

5.1 Prevádzka PS TUNET je monitorovaná správou PS TUNET s cieľom - optimalizovať prevádzku PS TUNET,

 • zisťovať chybové stavy a predchádzať im,
 • zabezpečiť ochranu pred neoprávneným prístupom k sieťovým prvkom TUNET, SANET, Internet.

5.2 Každý používateľ PS TUNET vyjadruje súhlas s monitorovaním podľa bodu 5.1 a na požiadanie správcu PS TUNET bezodkladne vytvorí podmienky pre takéto monitorovanie.

5.3 Pokiaľ monitorovanie odhalí dôkaz možnej nepovolenej aktivity, bude záznam z monitorovania poskytnutý ako podklad pre orgány činné v disciplinárnom, prípadne v následnom trestnom konaní. Inak sú tieto záznamy dôverné a manipulácia s nimi je vykonávaná v súlade s pravidlami pre manipuláciu s dôvernými informáciami v rámci TU v Košiciach.

Čl. 6

Práva a povinnosti používateľov PS TUNET

6.1 Používateľ PS TUNET má právo požiadať o pridelenie prístupových práv k prvkom siete PS TUNET podľa pravidiel, ktoré stanovujú ich prevádzkové poriadky.

Prístupové práva používateľa sú viazané na jeho používateľské meno (účet) a sú dané jeho individuálnou alebo skupinovou identifikáciou (napr. správa TU, pedagóg, výskum, iná kategória, študent,...).

6.2 Študentom na požiadanie môže byť zriadený účet umožňujúci používať elektronickú poštu. Právo na používanie iných typov služieb môže byť pridelené študentom len v súvislosti s vypracovaním konkrétneho projektu, napr. diplomovej práce, na základe žiadosti potvrdenej vedúcim pracoviska.

6.3 Používateľ pred pridelením používateľského mena (účtu) absolvuje školenie, alebo preukáže, že vie sieťový prvok používať a písomne potvrdí, že je oboznámený s Prevádzkovým poriadkom PS TUNET a Pravidlami používania siete SANET a že ich bude dodržiavať.

6.4 Používateľ má plnú zodpovednosť za svoje aktivity v PS TUNET a v počítačových sietiach, do ktorých má prístup cez PS TUNET.

6.5 Používateľ je zodpovedný za zneužitie vlastného účtu, príp. neoprávnené sprístupnenie účtu inej osobe.

Používateľ plne zodpovedá za škody, ku ktorým došlo v dôsledku zneužitia jeho účtu pre nedbalú manipuláciu s heslom tohoto účtu.

6.6 Používateľ nesmie žiadnymi prostriedkami pokúšať sa získať prístupové práva alebo privilegovaný stav, ktorý mu nebol pridelený správcom sieťového prvku. Pokiaľ použítateľ akýmkoľvek spôsobom (napr. v dôsledku chyby technických alebo programových prostriedkov) získa privilegovaný stav alebo prístupové práva, ktoré mu neboli pridelené, je povinný túto skutočnosť bezprostredne oznámiť príslušnému správcovi.

Používateľ nesmie pokúšať sa získať prístup k chráneným informáciám a dátam iných používateľov.

6.7 Pre používanie elektronickej pošty platí rovnaká etika ako pri používaní klasickej pošty. Je zakázané obťažovať ostatných používateľov zasielaním nevyžiadaných informácií.

Elektronická pošta má charakter otvorenej listovej zásielky.

Zabezpečenie dôvernosti a utajenia je realizované nadstavbovými prostriedkami, ktoré sú prístupné používateľom.

6.8 Používateľ nesmie používať PS TUNET na politickú a náboženskú agitáciu. Je zakázané používať vulgárne a znevažujúce výrazy v komunikácii, ktorá je určená pre väčší okruh ľudí (napr. elektronické konferencie, news, ...).

Zakázané je používať PS TUNET na šírenie informácií, ktoré sú v rozpore so zákonom (napr. šírenie reklamy, psychický teror, ... ).

6.9 Používateľ nesmie používať a šíriť nelegálne programové vybavenie. Používateľ nesmie kopírovať a distribuovať časti operačného systému a inštalovaných programov bez súhlasu príslušného správcu.

6.10 Používateľ nesmie svojvoľne meniť konfiguráciu pracovných staníc a počítačov v PS TUNET, tak aby to negatívne vplývalo na prevádzku siete. Všetky zmeny konfigurácie môžu byť vykonávané len so súhlasom príslušného správcu.

6.11 Používateľ nesmie v sieti vykonávať takú činnosť, ktorá by ostatným používateľom bránila v riadnom používaní siete, napr. nadmerným preťažovaním prvkov siete, šírením počítačových vírusov alebo pokusmi o neoprávnený prístup k prvkom siete.

6.12 Používateľ je povinný pri komunikácii s inými sieťami prostredníctvom PS TUNET dodržiavať pravidlá, ktoré platia týchto sieťach.

6.13 Používateľovi, ktorý tento Prevádzkový poriadok poruší môže správca obmedziť prístup k sieťovému prvku, ktorý používateľ používal dočasne alebo trvale. Správcovia evidujú porušenia prevádzkového poriadku.

Stupne obmedzenia prístupu:

 • podmienečné zablokovanie prístupu,
 • dočasné zablokovanie prístupu,
 • trvalé zablokovanie prístupu.

6.14 Porušenie ustanovení Prevádzkového poriadku PS TUNET bude kvalifikované ako porušenie pracovných povinností a bude posudzované v zmysle Zákonníka práce a nadväzných predpisov. U študentov ako porušenie študijných alebo pracovných povinností. Týmto nie je vylúčený ďalší postih vyplývajúci z porušenia ďalších zákonov či ustanovení.

6.15 Pokiaľ používateľ nebude môcť z akýchkoľvek dôvodov využívať svoje prístupové práva k prvkom PS TUNET po dobu dlhšiu ako tri mesiace (napr. z dôvodu služobnej cesty), je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi. Pri nesplnení tejto povinnosti môže správca sieťového prvku zrušiť prístupové práva a súbory používateľa.

Používateľ môže v odôvodnených prípadoch (napr. služobná cesta v zahraničí) požiadať o prístup zo sieťových prvkov mimo PS TUNET.

6.16 Ukončením pracovného pomeru alebo štúdia na TU prístupové práva používateľa zanikajú.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

7.1 Všetci používatelia PS TUNET sú povinní dodržiavať zásady o ochrane informácií a dát v PS TUNET. Všetci používatelia PS TUNET sú povinní dodržiavať pravidlá, pokyny a predpisy platné v SANETe a Internete.

7.2 Aktuálny zoznam správcov a jednotlivých príloh k prevádzkovým poriadkom je na adrese http://www.tuke.sk/tunet/ .

7.3 Prevádzkový poriadok PS TUNET je platný dňom jeho vyhlásenia a je záväzný pre všetkých používateľov PS TUNET.

7.4 Špecifické prevádzkové poriadky prvkov PS TUNET, ktoré určujú a štandardizujú používanie PS TUNET sú prílohou Prevádzkového poriadku počítačovej siete TUNET a sú uvedené v zozname príloh.

Košice, 28. 5. 1998