Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
ŠTUDENTSKÉ ORGANIZÁCIE

Študentská časť Akademického senátu LF

Akademický senát LF je orgán akademickej samosprávy LF, ktorého postavenie a pôsobnosť upravuje § 26 a 27 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Akademický senát LF sa skladá zo zamestnaneckej a študentskej časti - 12 volených zástupcov akademickej obce LF. Študentská časť má 4 členov, ktorých volia v priamych tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce LF.Študentská rada R7 TUKE

Študentská rada R7 TUKE (Rampová 7) je orgán študentskej samosprávy Študentského domova Rampová 7, 041 21 Košice. ŠR R7 TUKE za svoju činnosť zodpovedá Študentskej časti Akademického senátu LF TUKE.Študentský domov Rampová 7, Košice

Sedemposchodový internát s kapacitou 300 lôžok, s bunkovým systémom ubytovania, posilňovňa, internetová miestnosť (na každej izbe možnosť pripojenia na internet), spoločenské miestnosti s TV. Je súčasťou študentských domovov TUKE (http://www.tuke.sk/sdtu)http://www.iaeste.sk/ AESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)

AESTE je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl.

www.best.tuke.sk BEST (Board of European Students of Technology)

Lokálna skupina BEST Košice je konštantne rastúca nezisková apolitická organizácia, ktorá sa podieľa na organizovaní projektov - akademické i neakademické kurzy, kultúrne výmeny, semináre pre študentov, riešenie prípadových štúdií. Cieľom organizácie je poskytnúť vedomosti, informácie a praktické skúsenosti, zbližovať jednotlivé krajiny prostredníctvom mobility študentov.

www.aiesec.sk AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales)

AIESEC je globálna, apolitická, nezisková organizácia riadená študentmi a čerstvými absolventmi inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Jej členovia prejavujú záujem o globálne otázky, vedúce pozície a manažment. je najväčšia svetová organizácia riadená vysokoškolskými študentmi a absolventmi. Má už viac ako 60 000 členov a na Slovensku pôsobí viac ako 40 rokov.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster