Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Ponuky spolupráce


PONUKA SPOLUPRÁCE PRE PARTNEROV Z PRAXE - PARTNERSKÝ PROGRAM
Medzi základné činnosti Leteckej fakulty patrí prispievať k plneniu poslania Technickej univerzity v Košiciach v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky a s nimi súvisiacej problematiky.
Letecká fakulta ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých odborníkov v rámci akreditovaných študijných programov v jeho všetkých troch stupňoch - bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom, s rešpektovaním požiadaviek národnej a európskej leteckej legislatívy. Univerzitné vzdelávanie a vedecký výskum a vývoj vykonáva v nasledujúcich oblastiach letectva - letecké strojárstvo, letecká elektrotechnika, konštrukcia, opravy a prevádzka leteckej techniky a riadenie a bezpečnosť leteckej dopravy. Letecká fakulta pripravuje odborníkov letectva na pracovné pozície profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, leteckých technikov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov a leteckých manažérov. Vedecko-pedagogickí pracovníci pôsobia v rámci štruktúry šiestich katedier so špecializovaným zameraním do jednotlivých oblastí leteckej problematiky:
  • Katedra avioniky: letecká elektronika - letecké prístroje, navigačné, rádiové a rádiotechnické, elektrické a špeciálne palubné systémy lietadiel, pozemné letecké komunikačné a informačné systémy
  • Katedra leteckej technickej prípravy: letecká a priemyselná senzorika, magnetometria a diagnostika, matematika, fyzika
  • Katedra letovej príprav: príprava lietajúceho personálu a personálu riadenia letovej prevádzky, aerodynamika a mechanika letu
  • Katedra leteckého inžinierstva: letecké strojárstvo - konštrukcia lietadiel a leteckých motorov, materiálové inžinierstvo, letecké a kozmické inžinierstvo
  • Katedra manažmentu leteckej prevádzky: riadenie a ekonomika leteckých činností, bezpečnosť leteckej dopravy a letísk, letiskové technické a prevádzkové zabezpečenie, počítačové modelovanie a simulácie, informatika

Vychádzajúc zo zamerania činnosti jednotlivých pracovísk, Letecká fakulta ponúka spoluprácu v nasledujúcich oblastiach:

Oblasť vzdelania: špecializované kurzy v definovaných oblastiach, prednášková činnosť na odborné témy z oblasti vývoja a praxe, školenia v určených oblastiach vedy a techniky, zadávanie, riešenie a vedenie záverečných prác podľa zadania objednávateľa, vyhotovenie recenzných posudkov záverečných prác, zabezpečenie stáží a exkurzií študentov, podpora študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Oblasť výskumu a vývoja: analýzy, simulácie, štúdie, merania, expertízy, konzultácie prác študentov doktorandského štúdia, poradenská činnosť pri vývoji, tvorba programových prostriedkov, vývoj prototypov a zariadení

Ponuky spolupráce:
Katedra avioniky
Katedra leteckého inžinierstva
Katedra letovej prípravy
Katedra leteckej technickej prípravy
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster