Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Zabezpečuje výučbu základných prírodovedných predmetov pre všetky študijné programy LF, zabezpečuje výučbu odborných a profilových elektrotechnických predmetov pre študijné programy v elektrotechnickom a strojárskom leteckom odbore LF. Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:
 • V 1. stupni vysokoškolského vzdelávania - v bakalárskom študijnom programe: Avionické systémy (študijný odbor 5.2.13 Elektronika), Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá), Riadenie leteckej dopravy, Profesionálny pilot, Riadenie letovej prevádzky (študijný odbor 5.2.59 Doprava).
 • V 2. stupni vysokoškolského vzdelávania - v inžinierskom študijnom programe Senzorika a avionické systémy (študijný odbor 5.2.13. Elektronika), Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá), Riadenie letovej dopravy (študijný odbor 5.2.59 Doprava).
 • V 3. stupni vysokoškolského vzdelávania - v doktorandskom študijnom programe Letecké a priemyselné elektronické systémy (študijný odbor 5.2.13. Elektronika), Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá). Riadenie letovej dopravy (študijný odbor 5.2.59 Doprava).
Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť vo vybraných oblastiach leteckej elektrotechniky:
 • aplikovaná magnetometria v systémoch leteckej, kozmickej a priemyselnej techniky,
 • vývoj a optimalizácia konštrukcie a vlastností magnetických senzorov,
 • vývoj efektívnych metód kalibrácie senzorov v leteckej a priemyselnej technike
 • vývoj komunikačných technológií pre lietadlá spôsobilé lietať bez pilota,
vo vybraných oblastiach fyziky:
 • štúdium fyzikálnych vlastností magnetických kvapalín, vybraných magnetík a magnetických mikrodrôtov,
vo vybraných oblastiach matematiky so zameraním na:
 • numerické metódy riešenia obyčajných a parciálnych diferenciálnych rovníc,
 • operačnú analýzu, teóriu grafov, hypergrafov a kombinatorické štruktúry,
 • didaktiku výučby predmetov.
KLTP (256K)

Kontakty:

`

VEDENIE KATEDRY
 
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
Vedúci katedry
Tel.:+421 55 602 6155, +421 55 602 6152
E-mail: vaclav.moucha@tuke.sk     kltp.lf@tuke.sk
Ing. Miroslav ŠMELKO, PhD.
Manažér pre vzdelávanie
Tel.:+421 55 602 6150
E-mail: miroslav.smelko@tuke.sk
Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD., ING-PAED IGIP
Manažér pre vedu a výskum
Tel.:+421 55 602 6153
E-mail: katarina.draganova@tuke.sk
Ing. Mária JOZEKOVÁ
Sekretariát katedry
Manazer pre rozvoj
Tel.:+421 55 602 6152
E-mail: maria.jozekova@tuke.sk

ZAMESTNANCI KATEDRY
 
prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.
Emeritný profesor
Tel.:+421 55 602 6157
E-mail: dusan.rodzinak@tuke.sk
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
Profesor
Tel.:+421 55 602 6151
E-mail: jozef.hudak@tuke.sk
doc. RNDr. Ondrej HUDÁK, DrSc.
Profesor
Tel.: +421 55 602 6136
E-mail: ondrej.hudak@tuke.sk
doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD. - www
Docent
Tel.: +421 55 602 6137
E-mail: eva.komova@tuke.sk
doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6139
E-mail: ladislav.tomco@tuke.sk
RNDr. Kristína BUDAJOVÁ, PhD. - www
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6127
E-mail: kristina.budajova@tuke.sk
Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD., ING-PAED IGIP
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6156
E-mail: pavol.lipovsky@tuke.sk
RNDr. Peter SZABÓ, PhD. - www
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6161
E-mail: peter.szabo@tuke.sk
RNDr. Katarína TIBENSKÁ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6138
E-mail: katarina.tibenska@tuke.sk
Ing. Martin MIČKA
technik
Tel.:+421 55 602 6159
E-mail: martin.micka@tuke.sk

DOKTORANDI
 
Ing.František HEŠKO
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6154
E-mail: frantisek.hesko@tuke.sk
Ing. Tomáš KLIMENT
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6152
E-mail: tomas.kliment@tuke.sk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster