mais KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais posta Facebook Študentský domov R7 mais mais

 
 

Zabezpečuje výučbu základných, odborných a profilových predmetov technickej prípravy elektrotechnických a strojárskych leteckých špecializácií.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

  • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania - v bakalárskych študijných programoch: Senzorika, Avionické systémy (študijný odbor 5.2.13. Elektronika)
  • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania - v inžinierskom študijnom programe Senzorika a avionické systémy (študijný odbor 5.2.13. Elektronika)
  • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania - v doktorandskom študijnom programe Letecké a priemyselné elektronické systémy (študijný odbor 5.2.13. Elektronika)

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť vo vybraných oblastiach leteckej elektrotechniky a stojárstva, najmä v aplikovanej magnetometrii, diagnostike a materiálovom inžinierstve

KLTP (256K)

Kontakty:

`
Katedra leteckej technickej prípravy Tel.:+421 55 602 6152
E-mail: kltp.lf@tuke.sk
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
Vedúci katedry
Tel.:+421 55 602 6155
E-mail: vaclav.moucha@tuke.sk
Ing. Mária JOZEKOVÁ
Sekretariát
Tel.:+421 55 602 6152
E-mail: maria.jozekova@tuke.sk
prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.
Emeritný profesor
Tel.:+421 55 602 6157
E-mail: dusan.rodzinak@tuke.sk
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
Profesor
Tel.:+421 55 602 6151
E-mail: jozef.hudak@tuke.sk
doc. Ing. Karol SEMRÁD, PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6158
E-mail: karol.semrad@tuke.sk
doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.
Docent
Tel.:+421 55 602 6161
E-mail: rudolf.zahradnicek@tuke.sk
Ing. Ivan MIKITA, PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6154
E-mail: ivan.mikita@tuke.sk
Ing. Miroslav ŠMELKO, PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6159
E-mail: miroslav.smelko@tuke.sk
Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD., ING-PAED IGIP
Vedecký pracovník
Tel.:+421 55 602 6153
E-mail: katarina.draganova@tuke.sk
Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD., ING-PAED IGIP
Vedecký pracovník
Tel.:+421 55 602 6159
E-mail: pavol.lipovsky@tuke.sk
Ing.František HEŠKO
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6154
E-mail: frantisek.hesko@tuke.sk
Ing. Tomáš KLIMENT
Externý doktorand
Tel.:
E-mail: tomas.kliment@tuke.sk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster