Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2018 / 2019

Pre získanie informácií o študijných programoch a podmienkach prijatia na štúdium v akademickom roku 2018 / 2019 zvoľte stupeň štúdia, o ktorý máte záujem:


LETECTVO POSKYTUJE NOVÉ PERSPEKTÍVY

Špičkové technológie a vysoké nároky na organizáciu leteckej prevádzky vyžadujú, aby aj kvalita ľudí pracujúcich v oblasti letectva bola vysoká. Letecká fakulta prijíma na vybrané študijné odbory len záujemcov, ktorí vyhovujú náročným zdravotným a psychofyziologickým kritériám. U všetkých študentov rozvíja také cenné pracovné vlastnosti, ako sú dôslednosť, presnosť, spoľahlivosť a morálne a vôľové vlastnosti, ako je odvaha, čestnosť a vytrvalosť. Tieto kvality sú cenným bonusom, ktorý si môže študent Leteckej fakulty odniesť do praxe a ďalšieho života.
Je overené a mnoho leteckých odborníkov to dokazuje, že študovať leteckú problematiku a pracovať v oblasti letectva poskytuje človeku možnosť iného pohľadu na svet. A to nielen pre lietajúci personál, ale aj pre všetkých, ktorí pracujú okolo lietadiel, so zabezpečovacou technikou a na letiskách. V letectve pracujú ľudia, v ktorých je kus romantiky, túžby odpútať sa od zeme a pozrieť sa na svet z tretej dimenzie. Táto túžba inšpiruje k snahe byť lepším a potvrdzuje skutočnosť, že ľudstvo nevzlietlo na oblohu silou svalov, ale silou vedomostí.

Vážení uchádzači, prijmite teda pozvanie na palubu lietadla zvaného
LETECKÁ FAKULTA Technickej univerzity v Košiciach
a absolvujte s nami úspešný a zaujímavý let! Kvalitný vedecko-pedagogický zbor, tradície
letectva v Košiciach, ale i celosvetovo narastajúci význam leteckej dopravy vytvárajú viac ako
perspektívnu "vzletovú dráhu" pre vaše štúdium a uplatnenie sa doma i v zahraničí!Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená v roku 2005. Napriek zdanlivo krátkej dobe svojej existencie má dlhoročné skúsenosti v príprave nielen civilných, ale aj vojenských leteckých špecialistov a pilotov, keďže je nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, v Európe i vo svete renomovanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá počas vyše 30 rokov zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie leteckého personálu. Z histórie ....
Základným poslaním Leteckej fakulty je poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblastiach riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy, leteckého strojárstva, leteckej elektrotechniky a s nimi súvisiacou problematikou.
Napĺňanie týchto cieľov zabezpečuje v súčasnosti päť vedecko-pedagogických pracovísk: Katedra avioniky, Katedra leteckého inžinierstva Katedra letovej prípravy, Katedra leteckej technickej prípravy, a Katedra manažmentu leteckej prevádzky.
Letecká fakulta ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých technických odborníkov v rámci akreditovaných študijných programov v jeho všetkých troch stupňoch - bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom, s rešpektovaním požiadaviek národnej a európskej leteckej legislatívy.
Letecká fakulta získala osvedčenie Dopravného úradu SR o odbornej spôsobilosti na poskytovanie teoretickej prípravy v rámci výcviku pilotov a osvedčenie "Organizácia pre výcvik údržby podľa PART 147", ktoré ju oprávňuje pripravovať letecký technický personál podľa požiadaviek leteckej legislatívy Európskej únie, čo výrazne rozširuje možnosti uplatnenia jej absolventov aj v zahraničí.

Pre získanie všeobecných informácií o pravidlách vysokoškolského štúdia zvoľte:Kontakt:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
LETECKÁ FAKULTA

Rampová 7, 041 21 Košice
Študijný referát: Tel: +421 55 602 6109
Sekretariát dekana: Tel: +421 55 602 6102
e-mail: studijne.lf@tuke.sk
www.tuke.sk/lfKoordinátor pre študentov so špecifickýmipotrebami lucia.melnikova@tuke.sk
Viac informácií o možnosti štúdia a o podpore pre študentov so špecifickými potrebami. http://accesscentre.tuke.sk/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster