Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Bakalárske študijné programy - ponuka

Názov študijného programu Profil štúdia Forma štúdia Garantujúce pracovisko Predp. počty
na prijatie
Riadenie leteckej dopravy (67 kB) Denná
Externá-PL
Katedra manažmentu leteckej prevádzky 110
30
Profesionálny pilot (99 kB) Denná Katedra letovej prípravy 10
Pracovník riadenia letovej prevádzky (99 kB) Denná Katedra letovej prípravy 20
Prevádzka lietadiel
(Letecké strojárstvo)
(126 kB) Denná Katedra leteckého inžinierstva 30
Avionické systémy
(Letecká elektronika a informatika)
(164 kB) Denná Katedra avioniky 30
PL - platené štúdium
Možnosti štúdia po ukončení bakalárskeho študijného programu

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium - výber uchádzačov


Postup pre kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Postup pri prihlasovaní sa na štúdium  

Dôležité termíny a poplatky spojené s prijímacím konaním:
Podanie prihlášky do 8. júna 2018
Rozhodnutie dekana o prijatí do 22. júna 2018
Poplatok za prijímacie konanie 25.- € (papierová prihláška)
20.- € (e-prihláška)
 
Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621  
Variabilný symbol 55903  
Konštantný symbol 0308  


V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať v papierovej forme - na predpísanom tlačive poštou (doporučeným listom) na adresu Leteckej fakulty, elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška - vyplnenie a vytlačenie formulára a v papierovej forme zaslanie poštou) alebo osobne na Študijnom referáte LF.


Kontakt:
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
LETECKÁ FAKULTA

Rampová 7, 041 21 Košice
Sekretariát dekana: Tel: +421 55 602 6102
www.tuke.sk/lf

Ponuka prípravných kurzov  

Legislatíva - prijímacie konanie prebieha v zmysle platných zákonov a predpisov:
- Zákon č. 131/2002 o vysokých školách
- Poriadok prijímacieho konania
- Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom

Podmienky štúdia na Leteckej fakulte - Výučba cudzieho jazyka, Štipendiá a pôžičky, Posluchárne, špecializované učebne, laboratória, Študentské domovy, Študentský domov Rampová 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster