Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Inžinierske študijné programy - ponuka

Názov študijného programu Profil štúdia Forma štúdia Garantujúce pracovisko Predp. počty
na prijatie
Riadenie leteckej dopravy 66 kB Denná
Externá-PL
Katedra manažmentu leteckej prevádzky 80
20
Prevádzka lietadiel 76 kB Denná Katedra leteckého inžinierstva 15
Senzorika a avionické systémy 66 kB Denná Katedra leteckej technickej prípravy
Katedra avioniky
15
PL - platené štúdium

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium - výber uchádzačov
Postup pri prihlasovaní sa na štúdium  

Postup pre kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Dôležité termíny a poplatky spojené s prijímacím konaním:
Podanie prihlášky do 1. júna 2018
Rozhodnutie dekana o prijatí do 22. júna 2018
Poplatok za prijímacie konanie 25.- € (papierová prihláška)
20.- € (e-prihláška)
Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol 55903
Konštantný symbol 0308


Kontakt:
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
LETECKÁ FAKULTA

Rampová 7, 041 21 Košice
Sekretariát dekana: Tel: +421 55 602 6102
www.tuke.sk/lf


Legislatíva - prijímacie konanie prebieha v zmysle platných zákonov a predpisov:
- Zákon č. 131/2002 o vysokých školách
- Poriadok prijímacieho konania
- Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom


Podmienky štúdia na Leteckej fakulte - Výučba cudzieho jazyka, Štipendiá a pôžičky, Posluchárne, špecializované učebne, laboratória, Študentské domovy, Študentský domov Rampová 7


Absolventi inžinierskych programov na Leteckej fakulte TUKE - možnosť získania titulu EUROINŽINIER
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach získala akreditáciu Federácie európskych národných inžinierskych zväzov (FEANI). Absolventi všetkých študijných programov v rámci inžinierskeho štúdia Leteckej fakulty Technickej univerzity tak majú možnosť získať titul EUROINŽINIERA (EUR ING). Doklad o udelení certifikátu EUR ING je pre zamestnávateľa garanciou profesnej inžinierskej kvality a súčasne potvrdením profesnej zdatnosti pre tých inžinierov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v inej krajine (aj mimo Európy), než v ktorej absolvovali vysokoškolské štúdium. Je to doklad o kvalite absolventa technickej univerzity aj pre zahraničné firmy pôsobiace na Slovensku. Titul EUR ING sa môže oficiálne uvádzať za menom. Udelenie titulu nevyžaduje dodatočné skúšky žiadneho druhu.Všetky informácie ohľadom podmienok pre získanie titulu EUR ING a z toho vyplývajúcich výhod nájdete na:
http://www.zsvts.sk/europsky-inzinier/startovaci-balik-euroinziniera


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster