KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais mais posta Facebook Študentský domov R7 mais

 
 

Zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku: letecká elektronika, letecké prístroje, kybernetické systémy lietadiel, elektrické systémy lietadiel, rádiové a rádiotechnické systémy lietadiel, špeciálne palubné systémy lietadiel, letecké komunikačné a informačné systémy, spracovanie a prenos signálov.

Garantuje a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie uvedenej problematiky:

  • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania
    • v bakalárskych študijných programoch: Avionické systémy, Senzorika (študijný odbor 5.2.13. Elektronika)
    • v bakalárskych študijných programoch: Riadenie leteckej dopravy, Profesionálny pilot, Pracovník riadenia letovej prevádzky, Prevádzka lietadiel,
  • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania - v inžinierskych študijných programoch Avionické systémy, Senzorika a avionické systémy (študijný odbor 5.2.13. Elektronika)
  • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania - v doktorandskom študijnom programe Letecké a priemyselné elektronické systémy (študijný odbor 5.2.13. Elektronika)

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť najmä vo vybraných oblastiach avioniky, leteckých prístrojov, elektrických systémov lietadiel, rádiových a rádiotechnických systémov lietadiel, špeciálnych palubných systémov lietadiel, vo vybraných oblastiach spracovania a prenosu signálov, presnosti a odolnosti rádio elektronických systémov voči rušeniu, prevádzky, projektovania a technickej diagnostiky rádiových komunikačných systémov a leteckých vizuálnych systémov riadenia letov.

Garantuje a vykonáva preškoľovacie kurzy pilotov a technikov z materiálnej časti lietadiel v oblastiach avioniky, leteckých prístrojov, elektrických systémov lietadiel, rádiových a rádiotechnických systémov lietadiel, špeciálnych palubných systémov lietadiel a preškoľovacie kurzy na leteckú techniku so zameraním na rádiotechnické zabezpečenie letectva.

KA

Kontakty:

Katedra avioniky Tel.: +421 55 602 6144
E-mail: ka.lf@tuke.sk
doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.
Vedúci katedry
Tel.:0908 998 561, +421 55 602 6142
E-mail: robert.breda@tuke.sk
Oľga KIZEKOVÁ
Sekretariát
Tel.: +421 55 602 6144
E-mail: olga.kizekova@tuke.sk
prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
Profesor
Tel.:+421 55 602 6170
E-mail: frantisek.adamcik@tuke.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc.
Emeritný Profesor
Tel.: +421 55 602 6149
E-mail: tobias.lazar@tuke.sk
doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD.
Docent - zástupca vedúceho katedry pre oblasť vedy a výskumu
Tel.: +421 55 602 6140
E-mail: rudolf.andoga@tuke.sk
doc. Ing. Ján LABUN, PhD.
Profesor - zástupca vedúceho katedry pre oblasť vzdelávania
Tel.: 0918 691 171, +421 55 602 6148
E-mail: jan.labun@tuke.sk
doc. Ing. Pavol KURDEL, PhD.
Docent
Tel.:+421 55 602 6147
E-mail: pavol.kurdel@tuke.sk
Ing. František ADAMČÍK, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6170
E-mail: frantisek.adamcik.2@tuke.sk
Ing. Marek ČEŠKOVIČ, PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6147
E-mail: marek.ceskovic@tuke.sk
Ing. Ján KABÁT, PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6145
E-mail: jan.kabat@tuke.sk
Ing. Vladimír VLASÁK, CSc.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6145
E-mail: vladimir.vlasak@tuke.sk
Ing. Peter JOZEK, PhD.
Technik
Tel.: +421 55 602 6146
E-mail: peter.jozek@tuke.sk
Jaroslav PAROULEK
Technik
Tel.: +421 55 602 6146
E-mail: jaroslav.paroulek@tuke.sk
Ing. Ján HRABOVSKÝ
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6172
E-mail: jan.hrabovsky@tuke.sk
Ing. Martin KRCHŇÁK
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6172
E-mail: martin.krchnak@tuke.sk
Ing. Tomáš MORAVEC
Interný doktorand
E-mail: tomas.moravec@tuke.sk
Ing. Martin ČATLOŠ
Externý doktorand
Ing. Miroslav GOLIAŠ
Externý doktorand
Ing. Gabriel KALAPOŠ
Externý doktorand
Ing. Marián MIĽO
Externý doktorand
Tel.:
E-mail: marian.milo@tuke.sk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster