Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
VII. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Nové trendy v rozvoji letectva
6. - 8. septembra 2006
Základné informácie
Termín uzavretia záväzných prihlášok a zaplatenia účastníckeho poplatku je 15. júl 2006
Účastnícky poplatok 2000,- Sk, doktorandi: 1000,- Sk (zborník abstraktov v tlačenej forme, zborník z konferencie - CD, občerstvenie, 2x obed, recepcia) je potrebné poukázať na účet Leteckej fakulty TU Košice:
číslo účtu: 7000201621/8180
variabilný symbol: 55906
Ubytovanie zabezpečuje a hradí si každý účastník sám
Rokovací jazyk: slovenský, anglický, český
Dĺžka vystúpenia: do 15 minút
Termín na zaslanie abstraktov je do 31. mája 2006.
Príspevky prosíme spracovať v programe WORD najneskôr do 15. júla 2006. K príspevkom je možné pripojiť i obrazové materiály a ilustrácie.
Kontakt:
Sekretariát organizačného výboru:
Letecká fakulta TU Košice, Rampová 7, 041 21 Košice
tel.: Valentína Pulišová +421 55 633 39 68
e-mail: valentina.pulisova@tuke.sk
internet: www.ntrl.sk

Sekretariát VLTSÚ:
Vojenský letecký technický a skúšobný ústav Košice
Rampová 7, 041 21 Košice
tel.: František Martinec +421 55 651 21 01
e-mail: martinec@vltsu.sk
internet: www.ntrl.sk

Program konferencie
6. septembra
príchod, ubytovanie
7. septembra
07.00 - 08.50 prezentácia
10.00 - 12.00 všeplenárna sekcia
12.00 - 13.00 obed
13.00 - 17.00 rokovanie v sekciách
18.00 recepcia
10. septembra
08.30 - 12.00 zasadnutie v sekciách
12.00 - 13.15 obed
13.30 - 15.00 zasadnutie v sekciách

Odborní garanti konferencie:
doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. - dekan LF TU Košice
Ing. Rudolf SLÁVKA, CSc. - riaditeľ VLTSÚ Košice

Garanti sekcií:
1. sekcia: Konštrukcia, technológia a prevádzka lietadiel a leteckých systémov - prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc.
2. sekcia: Manažment letectva a riadenie leteckej prevádzky - prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc., doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc.
3. sekcia: Elektronické systémy lietadiel - prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc., doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
4. sekcia: Letecké pozemné systémy a prostriedky PVO - prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc., doc. Ing. Drahoslav JUŘÍK, CSc.
5. sekcia: Rozvoj letectva a PVO v podmienklach OS SR - doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc.
6. sekcia: Aplikovaná magnetometria a senzorika - prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc., doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster