Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
III. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Nové trendy v rozvoji letectva
3. - 4. septembra 1998


V dňoch 3. - 4. septembra 1998 sa uskutočnila III. medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Nové trendy v rozvoji letectva.
Konferencie sa zúčastnilo 187 účastníkov, z toho 31 zahraničných účastníkov z USA, Španielska, Poľska a ČR, 94 mimoškolských a 62 z našej školy.

Garantmi konferencie boli:
 • plk. gšt. doc. Ing. Anton HRBÁŇ, CSc. - rektor
 • doc.RNDr.František OLEJNÍK, CSc. - prorektor pre vedeckú činnosť
Konferenciu slávnostne otvoril rektor Vojenskej leteckej akadémie plk. gšt. doc. Ing. Anton HRBÁŇ, CSc.
Privítal účastníkov konferencie, pričom zdôraznil skutočnosť, že konferencia sa koná v rámci osláv 25. výročia založenia VLA.

Vo svojom príhovore zdôraznil, že "vedecko-výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou práce na každej vysokej škole. Jej úroveň má veľký vplyv na mnohé oblasti, najmä však na akreditáciu školy, na jej prezentáciu doma i v zahraničí a na vytváraní jej mena na verejnosti".

V ďalšej časti vymenoval úspechy, ktoré dosiahla škola za obdobie od poslednej konferencie, predovšetkým úspechy v riešení rezortných vedeckých úloh v študentskej vedeckej odbornej činnosti, v doktorandskom štúdiu, ako aj v prezentácii školy na verejnosti, predovšetkým na výstave 1DEE '96 a IDEE '98.

K najnáročnejším úlohám v tomto roku patrila akreditácia školy, ktorá sa uskutočnila v mesiacoch apríl a máj. V závere svojho príhovoru zaželal rektor VLA konferencii zdarný priebeh a všetkým účastníkom príjemný pobyt.

Konferencia pokračovala spoločným zasadnutím všetkých účastníkov. Tejto časti sa zúčastnili aj hostia, ktorých pozval rektor VLA na oslavy 25. výročia vzniku VLA.

Úvodné referáty predniesli:
 1. Nina ALEXIEVA: Avionické systémy firmy HONEYWELL
 2. Joe PIPCZINSKY : Avionické systémy
 3. Josef BLAŽEK : Magnetometria a možnosti jej využitia
 4. Jozef POVAŽAN : Dohľad nad vývojom motora DV-2 v rokoch 1993-95
Popoludní pokračovala konferencia rokovaním v 6 sekciách.

Garantmi jednotlivých sekcií boli:
 • 1. sekcia: AVIONICKÉ A ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY
  • plk. doc. Ing. Miroslav GREGA, CSc.
  • prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc.
 • 2. sekcia: APLIKOVANÁ MAGNETOMETRIA A SPRACOVANIE SIGNÁLOV
  • plk. doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
  • prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
 • 3. sekcia: LETECKÉ POZEMNE INFORMAČNE SYSTÉMY
  • pplk. doc. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.
  • pplk. doc. Ing. Drahoslav JUŔÍK, CSc.
 • 4. sekcia: KONŠTRUKCIA A PREVÁDZKA LIETADIEL A LETECKÝCH MOTOROV
  • plk. doc. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc.
  • pplk. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.
 • 5. sekcia: TRENDY ROZVOJA LETECTVA A PRÍPRAVY ODBORNÍKOV V LETECTVE
  • plk. Ing. Miroslav SKLENÁR, CSc.
  • plk. Ing. Ján BÁLINT, CSc.
 • 6. sekcia: LETECKÁ PREVÁDZKA A DOPRAVA
  • plk. doc. Ing. Pavel PULIŠ, CSc.
  • plk. Ing. František BLAŠKO, CSc.
Večer sa uskutočnila v Posádkovom klube armády slávnostná recepcia, ktorá mala vysokú spoločenskú úroveň.
V piatok 4. septembra pokračovala konferencia rokovaním v sekciách. Pre účastníkov, ktorí sa rozhodli zúčastniť leteckého dňa (sobota) bol pripravený kultúrny program v Klube VLA a garanti sekcií pre nich usporiadali večeru.
III. Medzinárodná vedecká konferencia mala vysokú odborno-vedeckú úroveň, čo je možné dokumentovať na príspevkoch uverejnených v zborníkoch a na účasti význačných vedeckých pracovníkov, ktorí sa konferencie zúčastnili. Ohlasy účastníkov boli jednoznačne pozitívne vo všetkých smeroch. Konferencia tohto druhu je podľa ich vyjadrenia veľmi potrebná, pretože je to prakticky jediná možnosť, kedy sa vedeckí pracovníci v takom širokom rozsahu môžu stretnúť a oboznámiť sa s prácami svojich kolegov. Je preto potrebné aj v budúcnosti takúto konferenciu organizovať a vytvoriť jej dlhodobú tradíciu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster