Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Aeronautika 07
24. - 25. októbra 2007
Čas a miesto konania:
24. - 25. októbra 2007
Teledom Košice (www.teledom.sk)

Hlavné témy:
Vzdelávanie v letectve
Manažment civilného a vojenského letectva
Letecká technika ozbrojených síl
Bezpečnosť leteckej prevádzky

Sekcie:
1. Vzdelávanie a manažment v letectve
2. Letecká technika

Konferenčné jazyky:
Slovenčina
Čeština
Angličtina
Ruština

Program:
Prezentácia: 07:30 - 09:00 hod.

Otvorenie: 09:00

Rokovaniu predsedajú prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc. 
           plk. gšt. Ing. Miloslav BAUER

1. Príhovor dekana Leteckej fakulty doc. RNDr. Františka OLEJNÍKA, CSc.
2. Príhovor veliteľa vz. síl SR generála majora Ing. Juraja BARÁNKA
3. Príhovor nár. riad. pre vyzbrojovanie doc. Ing. Stanislava SZABA, PhD.
4. Ústav civilného letectva, doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc.
5. Alenia AERONAUTIKA, Fabio FILASETA
6. SKANSKA

10:30 - 10:50 prestávka

Rokovaniu predsedajú doc. Dr. Janusz ZIOLKOWSKI
           Ing. Peter KANDRÁČ

1. Letecké opravovne Banská Bystrica
2. Česká letecká servisní, Ing. Peter FEJO
3. GRIPEN, Ing. Jiří POLÁK
4. Veliteľ vzdušných síl ČR genmjr. Ing. Ladislav MINAŘÍK
5. Galileo - C.E.E. Group, Ing. Bohumil ŠANTRUČEK
6. MO SR, plk. gšt. doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD.

12:30 - 13:30 prestávka

Rokovaniu predsedajú doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
           prof. Ing. Milan DŽUNDA,CSc.

1. Firma LYNX
2. Slovenský národný aeroklub, PaedDr. Ján MIKUŠ
3. SLÚ, Ing. Ján ČIESKO
4. VUT, Miroslav LOŠŤÁK
5. Univerzita Tomáša Baťu Zlín, Ing. Dušan FOJTŮ
6. TERMA, Thomas NASH, Dánsko

15:00 prestávka

Rokovaniu predsedajú doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc. 
           doc. RSDr. Ján POPRENDA, CSc.

1. Veliteľstvo vzd. síl, Ing. Koloman BORNEMISZA
2. ÚCL Praha, Ing. Dušan MATURKANIČ
3. Oddelenie bezpečnosti letov GŠ, Ing. Juraj DOVAL
4. Úrad pre obrannú štandardizáciu, Ing. Luboš SOCHA
5. Univerzita obrany Brno, Ing. Petr WOLETZ
6. Univerzita obrany Brno, Ing. Miroslav JANOŠEK
7. Úrad pre obrannú štandardizáciu, Ing. Roman BOHUŠ
8. Ing. Robert KLÍR

18:00 recepcia

Program 2. dňa konferencie AERONAUTIKA 07

Začiatok: 08:00 hod.

Rokovaniu predsedá prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc.

1. Radim Bloudíček - Jaroslav Jeřábek
  New Radio communication systems for the Aeronautical mobile services
2. Radek Bystřický
  Meranie uhlových rýchlostí pohybu makety vrtulníku
3. Jan Čižmár - Vlastimil Václavík - Michal Pančík
  Vývoj inerciální referenční jednotky
4. Michal Dub - Rudolf Jalovecký
  Influence of initial matrix coefficients on aircraft motion prediction
5. Juraj Hub
  Airframe fuselage FEM model with operational DAMAGE
6. Jaroslav Jeřábek - Radim Bloudíček
  Požadavky na informační systém sledující provozní parametry 
  radiotechnických zařízení letectva AČR
7. Rudolf Jalovecký
  Testovací zařízení pro testování inerciální referenční jednotky
8. Roman Kajda
  Prevádzka leteckých pozemných zariadení vojenských letísk
9. Petr Kmoch - Adolf Jílek
  Extending the centrifugal compressor stable operation region 
  by modifying its intake system

10:00 - 10:30 prestávka

Rokovaniu predsedá prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.

1. Pavel Konečný - Zdeněk Křižan
  Using of Rocket engine Principle as source of energy
2. Miroslav Lošťák - Miloslav Petrásek
  Využití analytické geometrie pro popis zásahu letounu střepinami
3. Milan Machala
  Contemporary Trends in Modernization of Rockets for Various Combat 
  Determinations
4. Dušan Maturkanič - Jaroslav Salga
  Využití modelování letových drah k prevenci a při vyšetřování 
  leteckých nehod
5. Slavomír Med - Ján Kamenický
  The Emission Calculation of Aircraft Near the Airbase
6. Jiří Pečinka
  Gas Turbine Performance Software
7. Martin Polášek
  Model činnosti koordinátoru s frekvenční a fázovou modulací 
  optického záření
8. Stanislav Rydlo
  Možnosti měření zpoždění signálu pozemní přenosové cesty
9. Václav Tříska
  Nondestructive testing of aircraft composite parts
10.Martin Juřička - Lubomír Lapčík, Jr.
  Application of polyurethane foam materials as fuselage acoustic 
  insulation
11.Jaroslav Haluška
  Inžiniersko letecká služba v letectve vzdušných síl ozbrojených síl 
  Slovenskej republiky

12:00 - 13:00 prestávka

Rokovaniu predsedajú doc. Ing. Peter MRVA, CSc. 
           Ing. Lán LABUN, PhD.

1. Katarína Darnaiová - Milan Džunda - Daniel Draxler
  Elektronické rušenie rádiolokačnej techniky
2. Marián Hocko
  Aspekty možností použitia MERO paliva v leteckých turbokompresových 
  motoroch
3. Jozef Judičák
  Laboratórium leteckých motorov Katedry leteckého inžinierstva
4. Ján Kabát - Peter Krajňák
  Diagnostické princípy a nové úlohy diagnostiky
5. Alexius Klinda - Dušan Praslička - Josef Blažek
  Meranie vlastností magnetických materiálov relaxačnou metódou
6. Ján Kolesár - Ján Ferenc
  Obchodno - prevádzkové informačné systémy a technológie v leteckej 
  preprave osôb a tovarov
7. Ján Labun
  Vplyv úprav avioniky na bezpečnosť letu
8. Tobiáš Lazar- Marián Hocko
  Konverzia malých prúdových motorov na energetické systémy pozemného 
  použitia

15:00 - 15:30 prestávka

Rokovaniu predsedajú doc. Ing. Peter MRVA, CSc. 
           Ing. Lán LABUN, PhD.

1. Ľuboslava Leňová - Peter Mrva
  Poloha ťažiska a vyvažovanie lietadla
2. Milan Džunda
  Možnosti simulácie intenzity elektromagnetického poľa v teréne
3. Peter Mrva - Daniel Kottfer
  Nekonvenčné technológie v letectve
4. Jozef Považan - Rudolf Andoga - Jozef Judičák - Ladislav Fözö
  Možnosti využitia metód umelej inteligencie pri riadení LTKM
5. Miroslav Hájek - Jozef Považan
  Súčasnosť a budúcnosť Múzea letectva slovenského technického múzea Košice
6. Ladislav Tomčo - Karol Marton - František Herchl - Peter Kopčanský -
  Iraida Kolcunová - Milan Timko - Martina Koneracká
  Magnetodielektrické vlastnosti magnetických kvapalín na báze 
  transformátového oleja
7. Ján Vajda
  Experimentálne overenie sorpčnej účinnosti


Garant konferencie:
Doc. RNDr. František Olejník, CSc. - dekan Leteckej fakulty

Gescia:
Generálmajor Ing. Juraj Baránek - veliteľ Vzdušných síl OS SR
Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. - národný riaditeľ pre vyzbrojovanie MO SR

Hlavné termíny:
Uzávierka krátkych článkov 17. 9. 2007 (2 strany A4)
Prihlášky do 17. 9. 2007
Odovzdanie článkov (full text) 24. 10. 2007 (do 6 strán A4)

Konferenčné poplatky:
Účastník 100 € (3500.- Sk)
Doktorand, študent 60 € (2100.- Sk)
Doprevádzajúca osoba 60 € (2100.- Sk)
(zborník krátkych článkov v tlačenej forme, občerstvenie, 2x obed, recepcia)

Účet Leteckej fakulty:
číslo účtu: 7000201621/8180
variabilný symbol: 241007

Pokyny pre autorov:
Pravidlá pre zasielanie príspevkov:
- v slovenčine si môžete stiahnuť tu
- v angličtine si môžete stiahnuť tu
Uzávierka krátkych článkov 17. 9. 2007 (2 strany A4)
Krátke články budú uverejnené v zborníku konferencie.
Odovzdanie článkov (full text) 24. 10. 2007 (do 6 strán A4)
Týka sa tých autorov, ktorí majú záujem o uverejnenie svojich článkov v recenzovanom časopise Acta Avionica ( bude vydaný do konca r. 2007).
Časopis Acta Avionica vychádza len v anglickom jazyku - pokyny si môžete stiahnúť tu

Ubytovanie:
Ubytovanie, raňajky si účastník zabezpečuje sám - odporúčame priamo hotel Teledom, či výber z ponuky hotelov.
Obedy, recepcia a občerstvenie v cene poplatku.

Kontaktná adresa:
Vojtech Rajnec
Letecká fakulta TUKE
Rampová 7
041 21 Košice
Tel.: +421 918 717 404
E-mail: vojtech.rajnec@tuke.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster