Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
11.04.2018 - Vyzvaná prednáška RNDr. et Mgr. Petra Adolfa Skřehota, Ph.D.


Dňa 21. 3. 2018 sa uskutočnila návšteva riaditeľa ústavu ZÚBOZ, z.ú. z Prahy na pôde Leteckej fakulty TU v Košiciach. Program bol zahájený na dekanáte Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde bol RNDr. et Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. prijatý prodekanom pre vedu a výskum doc. Ing. Petrom Korbom, PhD., ING-PAED IGIP. Predmetom jednania bolo zapojenie ZÚBOZ do procesu výuky a možnej participácie daného subjektu pri získavaní a realizácii výskumných projektov s Leteckou fakultou. Následne RNDr. Skřehot prednášal na Katedre leteckého inžinierstva študentom bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia študijného programu Prevádzka lietadiel odbornú lekciu v oblasti bezpečnosti, údržby a analýzy rizík v segmente prevádzky lietadiel a v leteckom strojárstve, ktorý získal veľký ohlas. Do diskusie sa zapojili ako študenti, tak i prítomní pedagógovia doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., doc. Ing. Ladislav Főző a Ing. Jozef Judičák, PhD.


15.01.2018 - Ponuka štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2018/2019.


Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch.
(380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo).
Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv cotutelle de these).
Podmienky :
Uchádzač musí ovládať francúzsky alebo anglický jazyk (minimálna úroveň B2).
Francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač.
Podrobnejšie informácie ako aj formulár žiadosti o štipendium nájdete na nasledovnej stránke alebo v prílohe: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/
Uzávierka žiadostí je 28. februára 2018.


73. výročie úmrtia Ľudovíta Kukorelliho - pietna spomienka

Dňa 24.11.2017 si pripomíname 73. výročie úmrtia Ľudovíta Kukorelliho, jedného z významných organizátorov a veliteľov partizánskych jednotiek na východnom Slovensku, dôstojníka letectva, hrdinu Slovenského národného povstania mjr. In memoriam. Pri tejto príležitosti dňa 24.11.2017 o 13.00 hod. Zväz vojakov SR – Klub Košice organizuje pietnu spomienku pri jeho pamätníku v areáli Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
6. ročník darovania krvi na Leteckej fakulte

Dňa 29.11. 2017 v dobe 8.00 - 11.00 uskutoční NTS SR výjazdový odber krvi v priestoroch Leteckej fakulty TUKE. Odber krvi sa uskutoční v areáli Leteckej fakulty na budove B-14 – prízemie (Vysokoškolský klub). Pozývame zamestnancov a študentov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na tejto akcii, aby sa dostavili v uvedenom čase do budovy B-14-prízemie (nutný preukaz totožnosti). Účastníci akcie budú zaradení do záverečného losovania o zaujímavé ceny.
Viac infoProjektové riadenie
Trendy, Techniky, Postupy
pre Technickú univerzitu v Košiciach


Deň otvorených dverí Leteckej fakulty 2017Dvere leteckej fakulty sú pre VÁS otvorené 24. októbra od 10.00 do 13.30 hod.
Spoje MHD k bránam leteckej fakuty a mapku s miestami, ktoré by ste pri návšteve našej fakulty nemali vynechať nájdete TU .

Pozvánka na prezentáciu - Pridaj sa k nám!


Rozhovor pána dekana pre septembrové číslo časopisu HALOLetecká fakulta na medzinárodnej konferencii Transport means 2017

     


V dňoch 19.09.- 23.09.2017 sa zúčastnili naši kolegovia doc. Ing. Peter KORBA, PhD. ING - Paed IGIP a doc. Ing. Michal HOVANEC, PhD. na 21. medzinárodnej vedeckej konferencii "TRANSPORT MEANS 2017", ktorá sa konala v Litve, kde aktíve reprezentovali Leteckú fakultu. Na spomínanej konferencii bol odprezentovaný článok pod názvom: "Impact of Enviromental Ergonomics on Aviation Maitenance". Táto tradičná medzinárodná konferencia odráža najdôležitejšie vedecké a praktické problémy dopravného a leteckého inžinierstva. Zároveň bola nadviazaná predbežná dohoda o možnostiach výmenných pobytov ako platformy pre diskusiu, interakciu a výmenu medzi výskumníkmi, vedcami a inžiniermi v rámci programu Erasmus. K dohode sa dospelo po rokovaniach s prof. Kersysom a predstaviteľmi organizácií Kaunas University of Technology, Klaipeda University, SC Lietuvos Geležinkeliai, IFToMM National Committee of Lithuania, Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Society of Automotive Engineers.

     

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKUPozvánka na prednášku astronautky Dorothy Lindenburger z NASA ktorá sa uskutoční dňa 2. októbra 2017 o 11:00 hod. na budove 19 aula 01 v areály LF TUKE.

Unikátny úspech pre skCUBE a Leteckú fakultu 
 
Družica, na ktorej vývoji prispeli aj zamestnanci Leteckej fakulty Ing. Pavol Lipovský, PhD., Ing. Tomáš Kliment, Ing. Tomáš Vaispacher PhD., Ing. Viktor Képeši PhD., Ing. Marek Češkovič PhD., a Ing. Miroslav Šmelko, PhD. bola dnes vynesená na obežnú dráhu Zeme. Jej úlohou, okrem iných, bude aj snímkovanie územia Slovenskej republiky. Na obežnú dráhu Zeme ju vyniesla kozmická raketa a to raketa Indickej vesmírnej agentúry (ISRO) s názvom PSLV-XL. Jej štart bol 23.6.2017 o 05:59 hod z vypúšťacej rampy "First Launch Pad" v Indii.

Príamy prenos pokusu o štart rakety PSLV-XL s družicou Cartosat-2E. Súčasťou nákladu sú i cubesaty, medzi ktorými je i slovenský (SkCube) a český (VZLUSat-1)
Zdroj videostreamu je čerpaný z webu ISRO.
 ZLEPŠITE PEDAGOGICKÝ PROCES VYPLNENÍM DOTAZNÍKA

Milí študenti!
Podporte využívanie inovačných metód v pedagogickom procese vyplnením tohto dotazníka.
Vaše vyjadrenia nám pomôžu v implementácií inovácií vo vzdelávaní, zvýšia úroveň kvality pedagogického procesu a výrazným spôsobom podporia rozvoj Vašich kompetencií.
Ďakujeme
________________________________________
Riešiteľský kolektív projektu KEGA 002TUKE-4/2017 Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese
Odkaz na dotazník: www.iankety.sk/dotaznik/388977899/Deň kariérneho poradenstva KošiceV I D E O z podujatiaMenovanie dekana Leteckej fakulty Dr.h.c. doc. Ing. Stanislava SZABA, Ph.D., MBA, LL.M

V súlade s ust. § 28, ods. 2 zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a na základe predloženého návrhu
Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach menoval
rektor Technickej univerzity
prof. Ing. Stanislav KMEŤ, CSc.

dekanom Leteckej fakulty
Technickej univerzity v KošiciachDr.h.c. doc. Ing. Stanislava SZABA, Ph.D., MBA, LL.M

s účinnosťou od 1.mája 2017 na štvorročné funkčné obdobie.

Prajeme veľa úspechov a síl pri napĺňaní vízii rozvoja Leteckej fakulty.Udelenie čestného titulu Dr.h.c. prof. Ing. Tobiášovi LAZAROVI, DrSc.

Dňa 30. 3. 2017 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, na ktorom rektor doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc. udelil čestný titul “doctor honoris causa” Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika prof. Ing. Tobiášovi LAZAROVI, DrSc., emeritnému profesorovi Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Príhovor rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dr.h.c. prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc.
Foto47. ročník Leteckého vianočného turnaja v minifutbale
Súťaž - Najlepšie doktorandské práce

Blahoželáme Ing. Tomášovi Klimentovi k vynikajúcemu umiestneniu v súťaži vyhlásenej rektorom Technickej univerzity v Košiciach Najlepšie doktorandské práce na TUKE 2016.
http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/oznamy/najlepsie-doktorandske-prace72. výročie úmrtia Ľudovíta Kukorelliho - pietna spomienka

Dňa 24.11.2016 si pripomíname 72. výročie úmrtia jedného z významných organizátorov a veliteľov partizánskych jednotiek na východnom Slovensku Ľudovíta Kukorelliho, dôstojníka letectva, hrdinu Slovenského národného povstania mjr. In memoriam. Pri tejto príležitosti sa dňa 24.11.2016 o 13.30 hod. uskutoční pietna spomienka pri jeho pamätníku v areáli našej fakulty.5. ročník darovania krvi na Leteckej fakulte
Rozšírenie Znaleckého ústavu na TUKE

Dňa 4.1.2012 bol rozhodnutím Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 7863/2009/55 v zmysle zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení na Technickej univerzite v Košiciach zriadený ÚSTAV SÚDNEHO ZNALECTVA v odbore stavebníctvo vo všetkých jeho odvetviach.
Evidenčné číslo: 900019
Názov/obchodné meno: Technická univerzita v Košiciach, IČO: 00397610
Sídlo: Vysokoškolská 4, 04200 Košice
Poistenie zodpovednosti za škodu: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Odbory a odvetvia: Odbor 370000 - Stavebníctvo

Podľa poslednej aktualizácie údajov zo dňa 7.11.2016 na webovom sídle JASPI (Jednotný automatizovaný systém právnych informácií) Ministerstva spravodlivosti SR bol Znalecký ústav na TUKE rozšírený o Odbor 040000 - Doprava letecká
- sídlo: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
- Štatutárny orgán: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
- Štatutárny zástupca pri výkone znaleckej činnosti v odbore Doprava letecká: prof. Ing. František Adamčík, CSc.
- Špecifické miesto výkonu znaleckej činnosti v odbore Doprava letecká: Letecká fakulta, Rampová 7, 041 21 Košice

kontaktné údaje: tel: 055/602 6102
e-mail: frantisek.adamcik@tuke.sk
peter.kalavsky@tuke.sk
www http://web.tuke.sk/lf/index.php?name=307

Rektor TU v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. poveril dekana Leteckej fakulty TU v Košiciach prof. Ing. Františka Adamčíka, CSc. písomným splnomocnením z 22.2.2016 k vykonávaniu všetkých právnych úkonov a podpisovaniu všetkých písomností v mene tejto právnickej osoby, ktoré sa týkajú vykonávania znaleckej činnosti TU v odbore Doprava letecká.

Znalci:
 • Evidenčné č.: 915183 Ing. Peter Kaľavský, PhD.
 • Evidenčné č.: 915044 doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc.
 • Evidenčné č.: 910998 Ing. Miroslav Hájek

 • Ďalšie informácie: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_reg/jaspiw_mini_regz_zobraz_nextdata1.asp?kotva=k1&skupina=1  Bowling Tuke tour 2017 – nábor hráčov

  RADA ZO OZ PSaV na TUKE pripravila 7. ročník bowlingového turnaja o Putovný pohár rektora TUKE, prezidenta Slávie TUKE. Turnaja sa každoročne zúčastňujú aj zamestnanci a doktorandi Leteckej fakulty TUKE a dosahujú popredné umiestnenia. Tím Leteckej fakulty dostal ako jedno z ocenení v minulom ročníku Bowling TUKE tour niekoľko voľných vstupov do priestorov Galéria bowling, OC Galéria Shopping, Toryská ul. č. 5, 040 11 Košice. Letecká fakulta by chcela tieto voľné vstupy využiť na nábor nových hráčov do družstva ako i tréning súčasných hráčov pred nastávajúcou sezónou. Ak sa chcete aj Vy stať súčasťou bowlingového tímu Leteckej fakulty (a ste zamestnancom alebo doktorandom LF), príďte si zahrať bowling v OC Galéria v dňoch 15.11., 22.11. a 29.11. v čase od 13:30 – 15:30. Najlepší hráči budú zaradení do reprezentačného tímu Leteckej fakulty.
  Viac info o Bowling Tuke tour nájdete na: http://odbory.tuke.sk/index.php/sport/bowling  Študentská osobnosť Slovenska - vyhlásenie súťaže

  Dvanásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ opäť ocení výnimočné úspechy študentov vysokých škôl v 12 kategóriách, rozdelených podľa jednotlivých študijných smerov. Uzávierka prihlášok je 21. 11. 2016. Ďalšie Informácie.  Gravitačné vlny - pozvánka na prednášku

  Dňa 8. novembra (utorok) sa v priestoroch planetária CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach uskutoční odborná prednáška astrofyzika doc. RNDr. Rudolfa Gálisa, PhD. (http://ktfa.science.upjs.sk/ludia/rndr-rudolf-galis-phd/) na tému Gravitačné vlny. Tieto boli predpovedané Albertom Einsteinom pred takmer 100 rokmi, avšak pozorované boli len nedávno, koncom roku 2015.
  Viac o programe nájdete na adrese http://www.cvckosice.sk/fileadmin/user_upload/planetarium/201617/1116_tyzden_vedy_techniky.pdf  Tematický seminár „Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+“

  Informácie na referáte pre vedu a výskum, dekanát, II. poschodie.  Deň otvorených dverí Leteckej fakulty 2016

  Dňa 7. novembra 2016 sa uskutoční od 9.00 hod. na Technickej univerzite v Košiciach DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty, na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame.

  10.30 - 12.00 - prehliadka Leteckej fakulty TUKE (Rampová 7, Košice) - odchod autobusu o 10.30 h od Auly Volkswagen Slovakia (PK14)
  Program
  Ďalšie informácie: http://dod.tuke.sk/  Študentské ankety - blížiaci sa termín ukončenia

  Blíži sa termín ukončenia študentských ankiet. Prosíme Vás - študentov Leteckej fakulty o účasť v týchto anketách. Vyplňte anketu a pomôžte tak aj Vy zlepšiť kvalitu výučby na LF TUKE!
 • Hodnotenie Letného semestra 2015/2016 (anketa je otvorená do 31.10.2016)
 • Anketa pre študentov prijatých do 1. ročníka bakalárskeho štúdia (anketa je otvorená do 31. 10. 2016)
  Bližšie informácie: http://www.tuke.sk/ankety • Misia ExoMars 2016 - pristátie modulu Schiaparelli na povrchu Marsu  Dňa 19.10.2016 bude na orbitu Marsu uvedená európska sonda TGO (Trace Gas Orbiter) misie ExoMars 2016. Následne pristane na povrchu Marsu modul Schiaparelli, ktorý je taktiež súčasťou misie ExoMars. Pri tejto príležitosti sme pre záujemcov pripravili spoločné stretnutie, na ktorom bude možné sledovať priamy prenos z európskeho centra riadenia a kontroly kozmických letov ESA ESOC Darmstadt. Záujemcovia môžu nahlásiť svoju účasť do 17.10. 2016, do 13:00 hod. na adresu: martina.petricova@tuke.sk
  Priamy prenos z európskeho centra riadenia a kontroly kozmických letov ESA ESOC Darmstadt (s komentárom) bude možné sledovať aj online na webe Kozmických technológií Leteckej fakulty: TUKE: http://lfspace.ka.lf.tuke.sk/mars a tiez aj na adrese: http://lfspace.ka.lf.tuke.sk/?p=685


  Ponuka štúdia na TU Bergakademie Freiberg v Nemecku


  TU Bergakademie Freiberg v Nemecku ponúka štúdium s limitovaným počtom miest – 200 študentov. V zimnom semestri AR 2016/2017 pripravuje partnerská univerzita, tzv. virtuálny kurz (v angličtine a nemčine, poskytnutý zdarma), ktorého cieľom je, aby sa potenciálni záujemcovia o študijný pobyt v Nemecku mohli pripraviť na štúdium. V prípravnom kurze, ktorý začne 1. 11. 2016 ide o výučbu matematiky, prírodných vied a odborných predmetov. Študenti, ktorí majú záujem o prípravný kurz, môžu do 25. 10. 2016 podať prihlášky. Ďalšie informácie ohľadom následného štúdia je možné získať na oddelení zahraničných vzťahov TU Bergakademie Freiberg prostredníctvom emailu: vpc@tu-freiberg.de.
  Rezerváciu určitého počtu študentov je možné uskutočniť do 20.10.2016.
  Ďalšie informácie: Ing. Zlatica Dolná, PhD. , email: zlatica.dolna@tuke.sk

  Ponúkané študijne programy
  Prihlasovanie


  POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU
  EGNOS 2016 - Aplikácia kozmických technológií v leteckej navigácii
  Dňa 19.10. 2016 (streda) od 13:30 hod. sa uskutoční na Katedre letovej prípravy LF TUKE, uč. 24 (Rampová 7) prednáška EGNOS 2016 - Aplikácia kozmických technológií v leteckej navigácii, na ktorú pozývame všetkých študentov a záujemcov o moderné letecké a kozmické technológie so zameraním na oblasť družicových navigačných systémov.
  Ing. Stanislav ĎURČO, PhD. - KLP LF TUKE, Tel.: +421 55 602 61 66
  Cenu Literárneho fondu za rok 2016 získal študent LF TUKE


  Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, zriadená zák. NR SR č. 13/93 o umeleckých fondoch, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry.
  Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy hodnotí každoročne najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie. Na svojom zasadnutí 22.9.2016 udelili prémiu študentovi Leteckej fakulty TUKE Bc. Pavlovi Marcinovi, autorovi práce „Magnetoimpedančný jav v tenkých magnetických drôtoch“.
  K oceneniu srdečne blahoželáme! Veríme, že toto ocenenie sa stane podnetom a inšpiráciou pre vedecké aktivity ďalších študentov Leteckej fakulty.

  Vedenie Leteckej fakulty TUKE

  Oznámenie
  http://www.litfond.sk  Futbalový turnaj o pohár dekana Leteckej fakulty


  LF TUKE zabezpečuje štúdium leteckých vojenských profesionálov

  Dňa 7.10.2016 sa uskutočnilo v priestoroch Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach slávnostné stretnutie k otvoreniu nového akademického roka 2016/2017, zorganizované pri príležitosti nástupu prvých študentov – kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.
  Dlhodobo pripravovaný model vysokoškolskej prípravy leteckých vojenských profesionálov sa stal realitou a Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa začala podieľať na príprave odborníkov pre štátny sektor, stala sa partnerom pre rezort Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Po viac ako trojročnej náročnej príprave spojenej, napríklad aj s vytvorením vhodných legislatívnych podmienok (prijatie zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov) a po viacerých pracovných stretnutiach zainteresovaných subjektov došlo dňa 27.1.2016 k zavŕšeniu prípravnej etapy a to k podpisu Zmluvy o spolupráci medzi Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Technickou univerzitou v Košiciach o zabezpečení vysokoškolského vzdelávania kadetov v leteckých študijných programoch 1. a 2. stupňa.
  Realizácia vysokoškolskej prípravy vojenských leteckých odborníkov predpokladá súčinnosť viacerých zainteresovaných subjektov, ktoré budú zabezpečovať nasledujúce činnosti:
 • vysokoškolské štúdium v dennej forme v akreditovaných študijných programoch zabezpečí Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach,
 • odborný výcvik, tzv. modrý program zabezpečia Vzdušné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • vojenský výcvik, tzv. zelený program zabezpečí Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

 • Potvrdenie opodstatnenosti a trvalej udržateľnosti zavedeného modelu vzdelávania kadetov nebude možné bez vzájomnej podpory a pomoci uvedených zložiek. Preto je veľmi potešiteľné, že na stretnutí študentov, pracovníkov a vedenia Leteckej fakulty sa zúčastnili všetci najvyšší predstavitelia uvedených subjektov: rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav KMEŤ, CSc., kvestor Technickej univerzity v Košiciach Ing. Marcel BEHÚN, PhD., Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Ing. Milan MAXIM, Veliteľ Vzdušných síl Ozbrojených síl SR generálmajor Ing. Miroslav KORBA, rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc. a prorektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pre vojenské veci plukovník Ing. Ľubomír MATTA.
  Zapojenie Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach do vysokoškolskej prípravy vojenských leteckých odborníkov vnímame ako príležitosť a výzvu, ale súčasne aj ako prejav dôvery predstaviteľov rezortu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou prácou a činmi prispeli k tomu, že sa Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach môže podieľať aj na tak významnej úlohe štátneho významu.

  Foto
  Medzinárodná vedecká konferencia Senzorika a magnetometria 2016

  Vážení kolegovia, milí priatelia,
  s viac ako tridsať ročnou tradíciou, pripravujeme aj tento rok našu špecifickú konferenciu pod názvom „Senzorika a magnetometria 2016“ zameranú najmä na problematiku výskumu a aplikácií magnetických materiálov, fyzikálnych javov, aplikovanej magnetometrie a senzoriky.
  Jej špecifičnosť je v tom, že netrváme na pôvodných príspevkoch pre túto akciu, ale vystúpenia by mali byť ladené ako stručný prehľad toho najlepšieho a najzaujímavejšieho, čo sa na danom pracovisku za uplynulé roky riešilo (starší účastníci akcie), prípadne aj už bolo publikované. Dominantná časť časového priestoru pre vystúpenia bude poskytnutá mladým vedátorom a doktorandom, aby sa vzájomne a v priateľskom duchu oboznámili so zaujímavosťami svojich prác. Samozrejme, že aj „rada starších“ si ich rada vypočuje a možno dá podnety k ďalším pokrokom v úspešnej práci.
  Konferencie sa organizujú na Leteckej fakulte TUKE v spolupráci a s finančnou podporou Slovenskej magnetickej spoločnosti – ZSVTS. To umožňuje ďalšiu, dúfame že milú špecifičnosť akcie a to takú, že účasť (vrátane občerstvení) a vydanie zborníku na CD je z Vašej strany bez akýchkoľvek účastníckych poplatkov.

  Za garantov, programový a organizačný výbor konferencie
  prof. Ing. Josef Blažek, CSc.


  Pozvánka SaM2016
  Záväzná prihláška SaM2016
  Šablóna SaM2016
  Program SaM 2016
  Pristup do arealu LF Kosice
  UNI Quiz

  Viac informácií: https://www.facebook.com/events/340051123004524/

  Študenti Leteckej fakulty sa prebojovali až do finálového kola. Farby Leteckej fakulty hájili: Bc. Lukáš Gluch,Bc. Denis Brezík,Bc. Dávid Kubaský,Bc. Peter Vírostek,Bc. Michal Gál,Bc. Radoslav Galoci Ďakujeme!
  VESMÍRNY TÝŽDEŇ NA LETECKEJ FAKULTE TUKE 2016
  26.-30.9.2016

  Aj v tomto roku Letecká fakulta pripravila pre záujemcov ponuku aktivít zameraných na vesmír a kozmické technológie. V rámci programu “Vesmírny týždeň Leteckej fakulty 2016” by sme radi upriamili vašu pozornosť aj na rôzne ustanovizne v Košiciach, ktoré sa priamo zaoberajú astronómiou, prípadne príbuznými aktivitami.  Zlaté krídla - Národná cena letectva Slovenskej republiky

  Významným ocenením výsledkov práce pracovníkov letectva je už tradičné udeľovanie Národných cien letectva Slovenskej republiky - Zlaté krídla. Medzi nominovanými osobnosťami za Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach boli doc. Ing. Ján Bálint, CSc. a doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc. (http://www.zlatekridla.sk/nominovani/veda-vyskum-vzdelavanie)

  Zlaté krídla v kategórii Veda/výskum/vzdelávanie za rok 2015 získal doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc., vedecko-pedagogický pracovník Katedry aerodynamiky a simulácií Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za dlhoročné vedecko-pedagogické a výskumné aktivity v prospech potrieb vojenského a civilného letectva. Cenu si prevzal dňa 26. augusta 2016 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici z rúk podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho.

  Cenu za celoživotné dielo - uvedenie do Siene slávy získala akrobatická skupina Vzdušných síl OS SR BIELE ALBATROSY (https://sk.wikipedia.org/wiki/Biele_Albatrosy), ktorá pôsobila v rokoch 1991-2004 pod hlavičkou Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach. Skupina používala lietadlá Aero L-39 Albatros vo farbách slovenskej trikolóry. Počas svojho pôsobenia sa zaradila medzi svetovú špičku v leteckej akrobacii a veľmi úspešne reprezentovala vo svete Slovenské letectvo. Členom akrobatickej skupiny bol aj Ing. Róbert Rozenberg, PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde vykonáva funkciu vedúceho Katedry letovej prípravy. Súčasťou tímu bol aj Ing. Miroslav Hájek, ktorý zodpovedal za technickú stránku lietadiel. Svoje bohaté skúsenosti odovzdáva aj ako technik na Katedre leteckého inžinierstva Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

  K významnému oceneniu všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a tvorivých síl v pracovnom a súkromnom živote aj v ďalšom období.

  viac informácií:
  http://www.zlatekridla.sk
  http://www.bystricoviny.sk/spravy/foto-zlate-kridla-za-rok-2015-odniesli-hviezdy-leteckeho-neba/
  Smutná správa
  Ako blesk z jasného neba nás zasiahla ďalšia smutná a nečakaná správa. S ľútosťou oznamujeme, že dnes 10.7.2016 nás náhle navždy opustil náš kolega, kamarát, Tajomník Leteckej fakulty TUKE Ing. Jozef DRABIŠČÁK.
  Česť jeho pamiatke.

  P A R T E  Smutná správa
  S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dnes 7.7.2016 nás náhle navždy opustil náš kolega, kamarát, vynikajúci vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ doc. Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD.
  Česť jeho pamiatke.

  P A R T E  KOŠICE - MESTO LETECTVA A PARAŠUTIZMU

  Pozývame Vás na letecké podujatie KOŠICE - MESTO LETECTVA A PARAŠUTIZMU, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 3.9.2016 od 10.00 do 17.00 hod. v priestoroch Aeroklubu Košice - Barca.  Súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu - úspech študentov Leteckej fakulty

  V celoslovenskej súťaži študentov technických univerzít o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu Spoločnosti SOVA Digital sa v roku 2016 umiestnili na najvyšších miestach:
  Kategória: Bakalárske práce (Košický a Prešovský kraj):
  1. miesto - Miroslav Spodniak (Nízkocyklová únava častí leteckého turbokompresorového motora; školiteľ: Ing. Marián Hocko, PhD.)
  2. miesto - Ladislav Kužma (Digitálny model konštrukcie vybraného bezpilotného systému; školiteľ: Ing. Peter Korba, PhD.)

  Kategória: Diplomové práce
  3. miesto - Bc. František Heško (Návrh a realizácia aerometrického systému lietadla; školiteľ: doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.)

  K úspechu menovaným blahoželáme!
  Ďakujeme za šírenie dobrého mena Leteckej fakulty!

  Ďalšie informácie nájdete na: http://www.sova.sk/sk/detail-novinky-sk/vyhodnotenie-sutaze-o-najlepsiu-bakalarsku-a-diplo-1
  Prvá slovenská družica skCUBE - nová webová stránka

  Komplexné informácie o projekte prvej slovenskej družice SKCUBE nájdete na jej novej webovej stránke
  http://www.skcube.sk
  Prvá slovenská družica skCUBE - pozvánka na prednášku

  Pozývame vás na popularizačnú prednášku Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) o prvej slovenskej družici skCUBE. Prednáška sa uskutoční v piatok 24. júna 2016 od 10:00 hod v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
  Miesto stretnutia: Pred vchodom do budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Ústav fyzikálnych vied, Park Angelinum 9.
  Dobrá správa pre leteckých inžinierov - absolventov Leteckej fakulty TUKE

  Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach získala akreditáciu Federácie európskych národných inžinierskych zväzov (FEANI). Absolventi všetkých študijných programov v rámci inžinierskeho štúdia Leteckej fakulty Technickej univerzity tak majú možnosť získať titul EUROINŽINIERA (EUR ING). Doklad o udelení certifikátu EUR ING je pre zamestnávateľa garanciou profesnej inžinierskej kvality a súčasne potvrdením profesnej zdatnosti pre tých inžinierov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v inej krajine (aj mimo Európy), než v ktorej absolvovali vysokoškolské štúdium. Je to doklad o kvalite absolventa technickej univerzity aj pre zahraničné firmy pôsobiace na Slovensku. Titul EUR ING sa môže oficiálne uvádzať za menom. Udelenie titulu nevyžaduje dodatočné skúšky žiadneho druhu.
  Všetky informácie ohľadom podmienok pre získanie titulu EUR ING a z toho vyplývajúcich výhod nájdete na:
  http://www.zsvts.sk/europsky-inzinier/startovaci-balik-euroinziniera
  Ďalšie informácie:
  www.feani.org/site/index.php?id=138&no_cache=1&tx_feaniindex_pi1[modeBrowse]=School&tx_feaniindex_pi1[schoolID]=843
  www.feani.org
  www.zsvts.sk/europsky-inzinier
  Slovenský národný komitét FEANI,ZSVTS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, Tel.: 02/5020 7649, E-mail: zsvts@zsvts.sk  12.4.2016 Svetový deň letectva a kozmonautiky
  KOZMICKÉ TECHNOLÓGIE
  Nové webové sídlo venované kozmickým technológiám, výskumu a štúdiu v tejto oblasti

  Pri príležitosti ďalšieho rozvoja kozmických aktivít Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, sme sa rozhodli spustiť samostatné webové sídlo (http://lfspace.ka.lf.tuke.sk), na ktorom nájdete zaujímavé informácie z činnosti Leteckej fakulty v tejto oblasti, ale aj v príbuzných vedných oblastiach súvisiacich tak s kozmickými technológiami, ako aj s planetárnou vedou.
  V Košiciach má kozmonautika a súvisiace odbory veľmi bohatú tradíciu. Študovali u nás všetci naši kozmonauti (Československo, neskôr Slovensko), dávnejšie je mnoho našich aktivít zameraných na výuku globálnych navigačných satelitných systémov, avionické a navigačné systémy a mnoho našich špecialistov sa venuje výskumu a aplikácii rôznych leteckých systémov, ktoré sú veľmi úzko previazané na kozmický segment na orbite Zeme. V posledných rokoch je Letecká fakulta jedným z odborných garantov projektu prvej slovenskej družice SKCUBE a pod našimi krídlami sme sa dokonca zamerali na cestu mimo orbity našej Zeme, na Mars. V rámci konzultácií k projektu teoretického konceptu satelitného navigačného systému pre Mars, sme naviazali spoluprácu s kolegami v NASA, ESA a aj týmto sme sa zaradili do kategórie akademických inštitúcií zameraných na vesmír. Nie je to len osud, ktorý bol v roku 1966 možno pre Košice spečatený dokonca návštevou prvého človeka vo vesmíre - Jurija Gagarina. Je to najmä zanietenosť a odbornosť, ktoré pred nami vytvárajú výzvu pokračovať v ďalších veľkých krokoch pre ľudstvo.

  Dámy a páni: "päť, štyri, tri, dva, jedna ...štart!" - začíname 12.4.2016 - kedy si pripomíname SVETOVÝ DEŇ LETECTVA A KOZMONAUTIKY, ktorý bol vyhlásený v roku 1968 na podnet Medzinárodnej leteckej federácie (FAI). Je stanovený na deň, kedy v roku 1961 vyletel do vesmíru prvý človek, ruský letec a kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin. Prvýkrát obletel Zem na kozmickej lodi Vostok, čo mu trvalo 108 minút a otvoril tak éru letov do vesmíru.  Prezentácia Ozbrojených síl SR - staň sa vojenským leteckým inžinierom!

  Dňa 12. apríla 2016 od 13:30 hod. sa na Leteckej fakulte TUKE (Rampová 7, Košice) uskutoční v priestoroch posluchárne B16-21 prezentácia pri príležitosti náboru do Ozbrojených síl SR. Podrobnejšie informácie na rsk.ke@mil.sk, 0960515777  Pozvánka na jedinečné letecké podujatia - máj 2016 - EATCIHT, Aeromoto Retro Show

  Začiatkom mája sa v Košiciach uskutočnia jedinečné podujatia, na ktoré Vás srdečne pozývame:
  05.-08.05.2016 - EATCIHT 2016 (17.ročník európskeho hokejového turnaja riadiacich letovej prevádzky - European ATC Ice Hockey Tournament). Na tomto jedinečnom športovom podujatí sa zúčastní 10 tímov: Košice Flyers (SVK), Bratislava Falcons (SVK), Flying Seals (SVK), Budapest Piranhas (HUN), Prague Monkeys (CZE), Ljubljana Žolne (SLO), Rhein Radar Rhinos (GER), Geneva Skyguide (SUI), Zurich Skyrangers (SUI) a Helsinki Hatch (FIN).
  06.05.2016 - Aeromoto Retro Show 2016 - Aeroklub Košice, Letisko Košice

  Informácie pre záujemcov o výpomoc pri organizácii uvedených podujatí (hostestky - znalosť anglického a/alebo nemeckého/francúzskeho/maďarského jazyka a dobrovoľníci na sprevádzanie jednotlivých tímov počas turnaja a sprievodných akcií) získate 30. marca 2016 o 17:00hod. na štadióne Crow Arena v Košiciach.
  Ďalšie informácie: http://eatciht.kosiceflyers.eu  Pozvánka na prednášku - ATM systémy v leteckej praxi

  Dňa 12.4.2016 (utorok) od 10.00 hod. sa uskutoční na Leteckej fakulte TUKE (Rampová 7, učebňa B 19 - Aula 01) prednáška s názvom ATM systémy v leteckej praxi, ktorú prednesú zástupcovia firmy Real-time Systems Ing. Jozef Jankovič (obchodný riaditeľ) a Ing. Pavol Serbin (marketingový manažér).  Deň otvorených dverí - Staň sa vojenským leteckým inžinierom!

  MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  v súčinnosti so
  VZDUŠNÝMI SILAMI OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  AKADÉMIOU OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
  LETECKOU FAKULTOU TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
  PERSONÁLNYM ÚRADOM OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  si dovoľujú pozvať na

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  všetkých záujemcov o inžinierske štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity Košice v dennej forme v akademickom roku 2016/2017 z radov študentov, resp. absolventov bakalárskeho štúdia vybraných študijných odborov. Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o možnosti stať sa profesionálnym vojakom v leteckých odbornostiach radi Vás privítame na Dni otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 5. apríla 2016 so začiatkom o 09,00 hodín vo vrtuľníkovom krídle Prešov. V rámci Dňa otvorených dverí budú záujemcovia oboznámení
 • s úlohami, poslaním a prácou vo vzdušných silách ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • so statusom kadeta Akadémie ozbrojených síl Slovenskej republiky generála Milana Rastislava Štefánika a vojenským programom,
 • priebehom štúdia na Leteckej fakulte Technickej univerzity Košice,
 • podmienkami prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka,
 • s prácou na vybraných pracoviskách vo vrtuľníkovom krídle Prešov vrátane ukážky leteckej techniky.


 • Tešíme sa na stretnutie s Vami !

  Ďalšie informácie: PDF


  Pozvánka na prednášku - Národný metrologický systém Slovenskej republiky  V termínoch 16.3. a 30.3 2016 sa uskutočnia na Leteckej fakulte TUKE (Rampová 7, učebňa B 16 L21 - 70) dve prednášky so zameraním do oblasti metrológie, ktoré prednesie Ing. Zbyněk SCHREIER, CSc., riaditeľ odboru metrológie, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
  6.ROČNÍK BOWLINGOVÉHO TURNAJA O POHÁR DEKANA LETECKEJ FAKULTY TUKE PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV  Informačný deň ERASMU+ pre študentov  Súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu  Spoločnosť SOVA Digital vyhlasuje súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu pre študentov technických univerzít.
  Podmienky súťaže: PDF  Národný štipendijný program - výzva


  V rámci Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v rámci AR 2016/2017. Žiadosti je možné predkladať do 30. apríla 2016.
  INFO SK
  INFO EN  Vysokoškolské vzdelávanie kadetov na Leteckej fakulte TUKE  Dňa 27.1.2016 sa uskutočnilo v priestoroch Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Technickou univerzitou v Košiciach, ktorej predmetom je zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v leteckých študijných programoch 1. a 2. stupňa na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Letecká fakulta TUKE víta túto výzvu, ktorú vníma aj ako prejav dôvery predstaviteľov rezortu OSSR jej vedecko-pedagogickému kolektívu a súčasne aj ako príležitosť pre nadviazanie na bohaté tradície v leteckom vzdelávaní, výskume, vývoji a expertíznej činnosti. Letecká fakulta vznikla 1.2.2005 ako deviata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Jej vznik bol výsledkom dlhodobej transformácie vojenského vysokého školstva SR a bol spojený so snahou zachovať dlhodobé tradície lietania a vysokoškolského vzdelávania pilotov a leteckého technického personálu v Košiciach, ktoré do roku 2004 zabezpečovala vyše 30 rokov Vojenská letecká akadémia gen. M.R. Štefánika v Košiciach.
  Info  Pozvánka na 33.LETECKÝ PLES - 13.2.2016


  (klik pre zväčšenie)  Pozvánka na 46. ročník leteckého vianočného turnaja v minifutbale – memoriál Jána Hunčára


  Dr.-Ing. Philipp Daniel Schaad - - Head of Instrument Flight Procedures
  Austro Control – Air Traffic Management  Dňa 15.12.2015 od 9:45 hod. sa uskutoční v miestnosti B19 - Aula 01 prednáška významného odborníka z oblasti riadenia letovej prevádzky.
  Dr.-Ing. Philipp Daniel Schaad - Head of Instrument Flight Procedures - Austro Control – Air Traffic Management:
  1. New Trends in Performance Based Navigation casting a light on the latest developments
  2. Point-in-Space (PinS) Approaches a new era of satellite-based rotorcraft procedures
  3. RNP R RWY26 LOWI a succesful merge of conventional and PBN procedures
  Študentská osobnosť Slovenska pre rok 2014/2015

  Jedenásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ opäť ocení výnimočné úspechy študentov vysokých škôl v 11 kategóriách rozdelených podľa jednotlivých študijných smerov. Na zisk ocenenia v roku 2015 je nominovaných celkovo 75 študentov, medzi ktorými sú aj študenti Leteckej fakulty!
  Info


  Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015


  Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila už v poradí 11 hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl za rok 2015, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskume jednotlivých fakúlt. Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt (104 verejných, 8 súkromných) v 11 skupinách odborov. Postavenie fakúlt je dané výsledkami v 5 hodnotených oblastiach (ukazovateľoch): vzdelávanie (učitelia/študenti), atraktivita štúdia, publikácie a citácie, doktorandské štúdium a grantová úspešnosť.
  V skupine „TECH“ – z 24 technicky zameraných fakúlt SR Letecká fakulta postúpila na 14. miesto (2010 - 23. miesto, 2012 - 19. miesto, 2014 – 18. miesto,). Tento pozitívny trend vývoja by nebol možný bez čiastkových aktivít pracovníkov fakulty, ktorí prispeli k získaniu požadovaných výstupov a hodnotení v jednotlivých oblastiach našej práce, za čo im patrí vďaka. Vedenie LF TUKE.

  Správa: http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/file/ARRA_Sprava_2015.pdf  Poď si zabehať na študentský beh


  (klik pre zväčšenie)  4. ročník darovania krvi


  Dňa 2.11. 2015 v dobe 8.00 - 12.00 uskutoční NTS SR výjazdový odber krvi v priestoroch Leteckej fakulty TUKE. Odber krvi sa uskutoční v areáli LF na budove B-14 (bývalý bufet Albatros).
  Pozývame zamestnancov a študentov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na tejto akcii, aby sa dostavili v uvedenom čase do budovy B-14-prízemie.
  Darovať krv je možné, pokiaľ spĺňate nasledujúce základné kritériá:
 • vek od 18 do 60 rokov; pravidelní darcovia - do 65 rokov (frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu),
 • telesná hmotnosť - minimálne 50 kg,
 • nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS),
 • nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C,
 • nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

 • Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv):
 • užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo, teraz alebo v minulosti,.
 • poskytovania alebo prijímania platených sexuálnych služieb,
 • pohlavného styku medzi mužmi,
 • promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov,
 • užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom,
 • liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.

 • Pokyny pred odberom krvi:
  Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju). Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odberom a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny...). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med ... Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne. Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov (ALT). Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi (http://www.ntssr.sk/nts).  Letecká fakulta zaujala na SIEMENS PLM Fóre

  V dňoch 27. – 28.10.2015 sa uskutočnilo tradičné stretnutie používateľov produktov Siemens, na ktorom sa zúčastnili aj pracovníci z Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. 12. ročník konferencie inovatívnych technológií v oblasti životného cyklu výrobkov organizovala spoločnosť SOVA Digital, a.s. a Siemens.
  foto  Vyhodnotenie súťaže Najkrajšia fotografia s leteckou tematikou 2015

  1. miesto
  Nikolas IVANICS
  2. miesto
  Patrik DUDA
  3. miesto
  Veronika ČIERNA
  (klik pre zväčšenie)
  (klik pre zväčšenie)
  (klik pre zväčšenie)
  Viac informácií najdete:fotografická sútaž LF 2015.pdf
  Fudbalový turnaj - Pohár dekana leteckej fakulty  VESMÍRNY TÝŽDEŇ NA LETECKEJ FAK hiugULTE TUKE 2015
  21. - 25. 9. + 28. 9. 2015
  Aj v tomto roku sme pre záujemcov pripravili viacero zaujímavých aktivít zameraných na vesmír a kozmické technológie. V rámci programu “Vesmírny týždeň Leteckej fakulty 2015” by sme radi upriamili vašu pozornosť aj na rôzne ustanovizne v Košiciach, ktoré sa priamo zaoberajú astronómiou, prípadne príbuznými aktivitami.
  Program

  Deň otvorených dverí LF TUKE 2015
  Dňa 13. októbra 2015 sa uskutoční od 9.00 hod. na Technickej univerzite v Košiciach DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty (Rampová 7, Košice), na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame.

  Nadpis: FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov 2015
  FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov je popularizačná akcia pre verejnosť, kde sa môžu prezentovať inštitúcie a organizácie, ktoré sa venujú vede a technike. Ide o projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.
  Košice - Atrium Optima - 9:00 - 21:00 hod., vstup voľný, Oficiálne otvorenie festivalu vedy na pódiu sa uskutoční o 10:00 hod. Ukážky vedeckých pokusov, zaujímavých exponátov a výsledkov práce vedcov - Fyzikálne a technické vedy - Robotika – Spoločenské, humanitné a biologické vedy - Technologické exponáty

  Vedecký stánok Leteckej fakulty TUKE
  Názov: Letectvo a kozmonautika

  Vedecké prednášky:
  Ing. Jozef Kozár - Letecká fakulta TUKE: Mars – prečo vlastne skúmame túto planétu
  Ing. Miroslav Mocák PhD. - Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity: Vesmírne Nové Mexiko

  Letecká fakulta poletí na Mars

  Na deň 4.3.2016 je naplánovaný štart sondy InSight na Mars. Sonda má jedinečné technické vybavenie, disponuje technikou na meranie prípadnej geologickej aktivity na Marse a bude sa zaoberať podrobným výskumom vnútra planéty. NASA zverejnila možnosť pridať svoje meno na mikročip, ktorý bude umiestnený na sonde a poletí s ňou na Mars. Ide o zaujímavú aktivitu na propagáciu planetárnej vedy a výskumu. Registrácia je možná do 8.9.2015 na adrese http://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/insight/
  "Palubný lístok" LF, Mikročip, na ktorom je nahratý názov LF TUKE - Imagecredit: NASA


  Letecké nešťastie

  Letecká fakulta vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým, ktorí prišli o svojich blízkych pri leteckom nešťastí dňa 20.8.2015 neďaleko Červeného kameňa. Tragicky zahynuli vynikajúci letci, profesionáli, jedni z najlepších.
  Česť ich pamiatke.
  Parte Parašutisti, Parte Piloti, Parte Michal Česnek (študent LF)

  10. ročník DETSKEJ UNIVERZITY 2015  Dňa 17.7.2015 sa slávnostnou promóciou úspešne ukončil 10. ročník detskej univerzity Sme TU pre deti. Vypustenie balónov a odovzdanie diplomov boli posledné aktivity v bohatom programe naplnenom predovšetkým objavovaním a putovaním za vedou a technikou. Žiaci 3.-8. ročníka základných škôl mali možnosť spoznať TUKE a jej fakulty a načerpať nové informácie a rozšíriť si vedomosti zo širokého spektra zameraní, ktoré univerzita poskytuje. Ďakujeme všetkým. ktorí sa pričinili o jej úspešný priebeh. Poďakovanie.

  Sonda New Horizons dosiahla Pluto  Americká kozmická sonda NASA New Horizons sa úspešne priblížila k planétke Pluto. Pluto bolo ešte donedávna klasifikované ako planéta, avšak Medzinárodná astronomická únia na svojom zasadnutí v roku 2006 v Prahe, preklasifikovala toto teleso Slnečnej sústavy na planétku. Sonda New Horizons odoslala detailné snímky planétky Pluto zo vzdialenosti 12500 km. Táto vzdialenosť bola najbližšou vzdialenosťou, na ktorú sa sonda dokázala k planétke Pluto priblížiť. Dosiahla ju 14. júla 2015 o 11:49:57 UTC. Sonda sa pohybuje veľkou rýchlosťou a preto sa k Plutu len priblížila. Po splnení hlavného cieľa, ktorým bolo vykonanie špeciálneho manévru (automatické otočenie antén smerom k Zemi, nasnímanie povrchu a odoslanie snímok a nameraných dát) sa sonda bude postupne vzďalovať a pokračovať do vzdialenejších končín Slnečnej sústavy. Detailné snímky povrchu sú postupne zverejňované na http://www.nasa.gov/press-release/from-mountains-to-moons-multiple-discoveries-from-nasa-s-new-horizons-pluto-mission

  Úspech Leteckej fakulty na BOWLING TUKE TOUR 2015  Dňa 29.6.2015 sa ukončil v poradí už 5. ročník súťaže BOWLING TUKE TOUR 2015 o Putovný pohár rektora TUKE. Na turnaji sa zúčastnilo celkom 11 zmiešaných družstiev z pracovísk TUKE (F BERG, HF, SJF, FEI, EKF, FU, LF, OHSaE, R, ŠDaJ, O). Leteckú fakultu reprezentovali: Jozef Drabiščák, František Adamčík ml., Matej Antoško, Vladimír Begera, Ján Bodnár ml., Martina Dombajová, Peter Kaľavský, Peter Koščák, Lucia Melníková, Lucia Společníková, Jozef Szabo.
  Po predchádzajúcich ročníkoch, kedy sa Letecká fakulta umiestnila postupne na 8., 6., 4. a minuloročnom 3. mieste, zaznamenal náš tím veľký úspech – Letecká fakulta sa dostala na stupeň víťazov - v celkovom hodnotení sa umiestnila na „medailovom“ 2. mieste! V celkovom poradí jednotlivcov sa najlepšie umiestnil Matej Antoško – na 4. mieste!
  K najväčším oporám družstva Leteckej fakulty v tomto roku patrili Matej Antoško, Ján Bodnár ml., Peter Kaľavský a František Adamčík ml. Blahoželáme členom nášho STRIEBORNÉHO TÍMU k víťazstvu a držíme palce pre pokračovanie v nastúpenom trende v nasledujúcom ročníku 2016! Ďalšie informácie: http://37.9.171.150/tuke/leagues


  Sova Digital - vyhodnotenie súťaže o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu 2015

  Spoločnosť SOVA Digital vyhodnotila súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu technických univerzít na Slovensku. Výsledky sú zverejnené na: http://www.sova.sk/sk/detail-novinky-sk/vyhodnotenie-sutaze-o-najlepsiu-bakalarsku-a-diplo
  V tomto roku sa do súťaže zapojilo 51 prác. V kategórii najlepšia diplomová práca obsadil 2. miesto – Bc.Radovan KOVÁCS z Leteckej fakulty TUKE s prácou na tému "Výpočet 3D prúdenia v turbíne a výstupnom ústrojenstve malého prúdového motora". BLAHOŽELÁME a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej fakulty!


  Zasadenie stromu pri príležitosti 10. výročia vzniku LF TUKE

       

  Dňa 19.5.2015 sa na záver rokovania Kolégia dekana LF uskutočnila pri príležitosti 10. výročia vzniku Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach malá slávnosť zasadenia "pamätného stromu" - Sekvoje.  Vzácna návšteva z EUROCONTROLu na Leteckej fakulte  Dňa 14.5.2015 navštívil Leteckú fakultu vrcholný predstaviteľ Európskej organizácie pre bezpečnosť letectva a leteckú navigáciu EUROCONTROL v Bruseli Antonio LICU (Head of Safety Unit), člen Kráľovskej aeronautickej spoločnosti v Londýne a Ing. Mária KOVÁČOVÁ, vedúca odboru bezpečnosti ATS Letových prevádzkových služieb SR, š.p. Okrem toho, že pán LICU vystúpil s pozvanou prednáškou „Future Air Traffic Management Safety Challenges From Safety I to Safety II“ na 4. vedeckej konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, cieľom jeho návštevy na Leteckej fakulte bol výber študentov na stáž do pracoviska Eurocontrol-u v Bruseli. Po splnení náročných kritérií, do užšieho výberu sa dostali dvaja študenti 3. ročníka bakalárskeho študijného programu „Pracovník riadenia letovej prevádzky“ Simona Franková a Peter Olexa. Vzhľadom na ich vynikajúcu pripravenosť po odbornej aj osobnostnej stránke, vedúcich pracovníkov Eurocontrol-u presvedčili a stáž na jeden kalendárny rok získali obidvaja. Blahoželáme!  Letecké víkendy - ponuka leteckých akcií
  Pozvánka na prednášku
  POZVÁNKA NA STRETNUTIE S PRACOVNÍKOM NASA

  Dňa 28.4.2015, od 14:00 hod. sa uskutoční na LF TUKE - poslucháreň 01 (B-19) zaujímavé stretnutie s pracovníkom NASA. Phil Burley je pracovníkom NASA v Mission Control v Johnson Space Center Houston,Texas už 36 rokov. Absolvoval univerzitu v Texase a získal titul vo vesmírnom inžinierstve. Študoval astronómiu a orbitálnu mechaniku. V súčasnosti pôsobí na pozícii „Flight Dynamics Officer“. Jeho úlohou je riadiť vesmírne manévre na orbitálnej dráhe, ako napr. spájanie raketoplánov na medzinárodnej vesmírnej stanici, analyzovanie orbitálnych dráh, vytváranie presných ciest, potrebných pre úspešné zabezpečenie spojenia vesmírnych lodí s inými objektmi. V americkom Houstone bdel dlhé roky nad bezpečnosťou letov raketoplánov do vesmíru. Poslednou misiou raketoplánov bol let raketoplánu Atlantis v roku 2011. Žiadame záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť na tejto akcii, aby sa prihlásili do 24.4.2015 na adrese: martina.petricova@tuke.sk

  Poďakovanie:
  Bolo to výnimočné stretnutie s výnimočným človekom. Ďakujem všetkým účastníkom za vytvorenie vynikajúcej atmosféry a za kvalitnú odbornú diskusiu, čím prispeli k veľmi dobrej reprezentácii našej fakulty.
  František Adamčík, dekan LF TUKE

  Sonda Dawn - prilet k planétke Ceres  Dňa 6.3. 2015 priletí k planétke Ceres sonda Dawn (vypustená 27. 9. 2007). Počas svojej misie už preskúmala asteroid Vesta, jeden z vačších objektov v pase asteroidov. Ceres je planétka v pase asteroidov, ktorá svojim charakterom pripomína terestriálnu planétu. Informácie o sonde a misii sú dostupné na: http://dawn.jpl.nasa.gov/
  Priamy prenos na NASA TV: http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/  5. ročník Bowlingového turnaja o pohár dekana Leteckej fakulty  Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach organizuje jubilejný piaty ročník Bowlingového turnaja o pohár dekana Leteckej fakulty pri príležitosti dňa učiteľov. Bowlingový turnaj, ktorý sa u skutoční 26.03.2015 v priestorch Bowling-spot Košice, je jednou s akcí organizovaných pri príležitosti 10. výročia vzniku Leteckej fakulty.

  Miesto konania:
  Bowling-spot Košice
  Čermeľská cesta 1
  Košice - Sever

  Dátum konania: 26.03.2015 so začiatkom o 13:00 hod.

  Počet družstiev:
  8 (6 katedier, dekanát, doktorandi)

  Zloženie družstiev:
  4 hráči (z toho minimálne jedna žena)

  Hrací systém:
  Turnaj prebieha na 4 dráhach súčasne. Hrá sa systémom 2*10 hodov s dorážkami v rámci jednej hry. Turnaj sa hrá systémom 3 kôl. V prvom kole proti sebe nastúpia všetky družstvá. Súčet zhodených kolkov hráčov jedného družstva tvorí poradie po prvom kole. V druhom kole nastúpia proti sebe družstvá, ktoré skončili po prvom kole na 5.-8. mieste a bojujú o celkové umiestnenie. V treťom kole proti sebe nastúpia družstvá, ktoré sa po prvok kole umiestnili na 1.-4. mieste a bojujú o celkového víťaza turnaja. Poradie najlepších jednotlivcov určuje súčet všetkých zhodených kolkov hráča počas celého turnaja.

  Ceny:
  Pohár pre družstvá umiestnené v celkovom hodnotení na 1.-3.mieste.
  Poháre pre troch najlepších hráčov v kategórii ženy a v kategórii muži.

  Poznámka:
  Menný zoznam hráčov jednotlivých družstiev je nutné nahlásiť najneskôr do 20.03.2015 na e-mail: matej.antosko@tuke.sk

  V Ý S L E D K Y  Zomrel kozmonaut Alexej Gubarev - 21.2.2015  Výhodná ponuka pre študentov - IEEE Student


  Čiastočné zatmenie Slnka


  Pri pozorovaní chráňte svoje oči !!!

  Odkazy venované zatmeniu Slnka 20. marca 2015:
  http://astro.ukho.gov.uk/eclipse/0112015/
  http://astro.ukho.gov.uk/eclipse/Kosice_Slovakia.html

  Výber miesta pozorovania s uvedeným časom začiatku zatmenia, max. zatemnenia, konca zatmenia a percenta zakrytia Slnka: http://xjubier.free.fr/en/site_pages/solar_eclipses/TSE_2015_GoogleMapFull.html
  Live prenos z úplného zatmenia Slnka: http://www.solareclipse2015.org.uk/live-webcast/  Slovensko podpísalo zmluvu s ESA
  Dnešným dňom (16.2.2015) sa pripájame ku krajinám, ktoré spolupracujú na spoločnom európskom vesmírnom programe. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler a zástupca ESA Karlheinz Kreuzberg dnes v Bratislave podpísali Zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou. Pre Slovensko sa tak otvára veľa príležitostí na poli výskumu vesmíru a vývoja kozmických technológií. Slovenské firmy, univerzity a výskumné ústavy sa vďaka zmluve budú môcť účastniť projektov v oblasti stavby kozmických sond, ale aj vývoja aplikácií a služieb založených na spracovaní satelitných dát. Nemalý prínos bude mať zmluva aj pre stredné a najmä vysoké školy, pre ktoré poskytuje ESA študentské stáže, rôzne štipendiá a súťaže. Pre SR je vstup do ESA priam strategického významu, nakoľko sa tak u nás môže začať rozvíjať nové a veľmi perspektívne hospodárske odvetvie. Kozmický priemysel je v Európe etablovaným sektorom, Európska únia buduje systém Galileo pre satelitnú navigáciu a systém Copernicus pre monitorovanie Zeme (najmä v oblasti enviromentálnych zmien). Práve ESA je pre EÚ dvorným dodávateľom týchto systémov, a prostredníctvom ESA sa do výroby týchto systémov môžu postupne zapájať aj subjekty na Slovensku.  Sledujte s nami štart prvej Európskej viacnásobne použiteľnej kozmickej lode IXV

  Európska vesmírna agentúra dňa 11. februára 2015 vypustí na testovací suborbitálny let svoju experimentálnu nepilotovanú kozmickú loď IXV. Štart sa uskutoční z európskeho kozmodrómu v Kourou vo Francúzskej Guyane na juhoamerickom kontinente o 14:00 stredoeurópskeho času (CET). Experimentálna loď poletí do výšky 320 km nad povrchom Zeme pomocou nosnej rakety Vega, následne ešte vystúpa do výšky 450 km. Počas krátkeho letu bude zbierať potrebné údaje pomocou mnohých palubných senzorov. Následným klesaním dosiahne loď hypersonickú rýchlosť, ktorá bude postupne znížená brzdením v atmosfére Zeme na supersonickú rýchlosť a finálnu pádovú rýchlosť. IXV pristane vo vodách Tichého oceána približne po 100 minútach s využitím viac stupňového padákového systému, odkiaľ bude vyzdvihnutá námornou loďou ESA. Kozmická loď IXV je prostriedkom, ktorý bude Európe poskytovať dopravné nákladné služby na orbitu Zeme. Bude opätovne použiteľná, podobne ako to bolo v prípade amerických raketoplánov. Priamy prenos bude možné sledovať na webe Európskej vesmírnej agentúry (ESA) na: http://www.esa.int/Our_Activities/Launchers/IXV/Watch_IXV_launch
  Detailné informácie o IXV nájdete na adrese: http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/ixv/
  Zdroj: ESA  Vysokoškoláci do praxe - ranking spolupráce fakúlt a podnikov

  Na základe prieskumu uskutočneného v rámci Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, informácie k perspektíve uplatnenia absolventov na trhu práce podľa absolvovaných študijných programov LF a k možnostiam exkurzií a praxe študentov - info tu  Vyhlásenie fotografickej súťaže LF TUKE „Najkrajšia fotografia s leteckou tematikou“

  Vedenie LF TUKE vyhlasuje fotografickú súťaž „Najkrajšia fotografia s leteckou tematikou“. Súťažné fotografie budú vystavené na výstave v októbri 2015 na slávnostnom zhromaždení akademickej obce LF TUKE pri príležitosti 10. výročia jej vzniku (miesto a termín budú zverejnené na webovom sídle LF TUKE).

  Ceny:
  1. miesto - značkový fotoaparát
  2. miesto - vyhliadkový let nad mestom Košice
  3. miesto - 2 vstupenky na Letecký ples 2016

  Ďalšie informácie  WIZZ AIR - ZÁKLADŇA PRE JEDEN AIRBUS A DVE NOVÉ LINKY na Letisku Košice

  Od septembra 2015 vytvorí letecká spoločnosť Wizz Air na Letisku Košice základňu pre jeden Airbus A320.
  Viac info: http://www.airportkosice.sk/aktuality/538  Slávnostná recepcia zamestnancov LF pri príležitosti X. výročia vzniku Leteckej fakulty TUKE

  Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
  Letecká fakulta oslavuje tohto roku prvú dekádu svojej existencie. Jej vznik bol potvrdený po dlhom a náročnom transformačnom procese rozhodnutím Akademického senátu TUKE dňa 13.12.2004 s účinnosťou od 1.2.2005.
  Pre mnohých z nás, ktorých sa celý proces zlučovania Vojenskej leteckej akadémie GMRŠ s Technickou univerzitou v Košiciach priamo dotýkal, bol možno aj dôležitým medzníkom v našej pracovnej kariére. V tejto súvislosti plánujeme v tomto jubilejnom roku postupne organizovať rad sprievodných podujatí.

  Dňa 5.2.2015 od 11.30 hod. sa uskutoční v priestoroch Jedálne LF slávnostná recepcia zamestnancov Leteckej fakulty TUKE pri príležitosti X. výročia jej vzniku, na ktorú Vás srdečne pozývame.

  Za vedenie LF TUKE
  František Adamčík  Pozvánka na 32. letecký ples


  prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc

  prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc., emeritný profesor Technickej univerzity v Košiciach, významný vedecko-pedagogický pracovník Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach - portrét


  Vývoj leteckých motorov - Inteligentné systémy leteckých turbokompresorových motorov  V rámci projektu Ako sa robí veda sa dňa 10.12.2014 od 16.00 hod uskutoční v Kuturparku (pavilon Papa) prednáška doc. Ing. Rudolfa Andogu, PhD. z Katedry avioniky Leteckej fakulty TUKE na tému Inteligentné systémy leteckých turbokompresorových motorov. Na prednáške sa dozviete o tom ako fungujú moderné letecké turbokompresorové motory, akým spôsobom je riadený ich výkon a ako je možné výskumom v oblasti algoritmov umelej inteligencie zlepšovať ich bezpečnosť, ekológiu a celkovú efektivitu prevádzky. Bude prezentovaný výskum realizovaný v Laboratóriu inteligentných riadiacich systémov leteckých motorov na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach na objekte malého turbokompresorového motora, ktorý budú mať možnosť účastníci naživo vidieť. Pozývame všetkých záujemcov na prezentáciu zaujímavých výsledkov z oblasti najmodernejších leteckých technológií.
  http://veda.azu.sk
  http://lirslm.fei.tuke.sk/wp
  http://web.tuke.sk/lfkaweb


  Výberové konanie na pracovné stáže na Letisku Košice
  3. ročník darovania krvi


  (klik pre zväčšenie)
  Dňa 3.12. 2014 v dobe 8.00 - 12.00 uskutoční NTS SR výjazdový odber krvi do priestorov Leteckej fakulty TUKE. Odber krvi sa uskutoční v areáli LF na budove B-14 (bývalý bufet Albatros). Pozývame zamestnancov a študentov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na tejto akcii, aby sa dostavili v uvedenom čase do budovy B-14-prízemie.
  Darovať krv je možné, pokiaľ spĺňate nasledujúce základné kritériá:
 • vek od 18 do 60 rokov; pravidelní darcovia - do 65 rokov (frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu),
 • telesná hmotnosť - minimálne 50 kg,
 • nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS),
 • nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C,
 • nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

 • Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv):
 • užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo, teraz alebo v minulosti,.
 • poskytovania alebo prijímania platených sexuálnych služieb,
 • pohlavného styku medzi mužmi,
 • promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov,
 • užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom,
 • liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.

 • Pokyny pred odberom krvi:
  Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju). Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odberom a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny...). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med ... Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne. Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov (ALT). Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi (http://www.ntssr.sk/nts).


  POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU
  Letové prevádzkové služby SR a ich postavenie v štruktúrach EÚ
  Dňa 24.11.2014 od 10.00 hod. sa uskutoční na LF TUKE v posluchárni 01 (B-19) prednáška riaditeľa štátneho podniku LPS SR Ing. Miroslava BARTOŠA na tému Letové prevádzkové služby SR a ich postavenie v štruktúrach EÚ, na ktorú pozývame všetkých záujemcov o túto problematiku.  Seminár VOJNA A TECHNICKÝ POKROK


  Dňa 12.novembra 2014 sa uskutoční v priestoroch Slovenského technického múzea Košice (Hlavná 88) seminár VOJNA A TECHNICKÝ POKROK (100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny), ktorý sa koná v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky 2014 a kampane Múzeum v čase, čas v múzeu, ako aj aktivít Rady ZSVTS smerujúcich k posilneniu záujmu mladej generácie o technické vzdelávanie.
  Ďalšie informácie  Priamy prenos z pristátia sondy Rosetta na kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko


  Prvé kontrolované pristátie európskej sondy na povrchu kométy v histórii - sledujte s nami osobne v priestoroch Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach!

  Dňa 12.11.2014 od 14.00 hod. sa na pôde Leteckej fakulty TUKE (Budova 19 - poslucháreň 01) uskutoční pri príležitosti najprestížnejšej vesmírnej misie súčasných dní, prvého kontrolovaného pristátia sondy na povrchu kométy, stretnutie záujemcov o túto udalosť. Na stretnutí vystúpia so zaujímavými prezentáciami aj odborníci - vzácni hostia zo Slovenskej akadémie vied a Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Všetky informácie o akcii s programom nájdete na webovej stránke: http://edu.sciencemars.com/rosetta-lf-tuke/


  Leadership as a Success Factor in Life
  VÝZVA - Vzdušná obrana SR a missile defence (panelová diskusia - workshop)


  (klik pre zväčšenie)
  Euroatlantické centrum si Vás dovoľuje pozvať na prednášku a workshop v rámci projektu This is NATO 2014 s názvom „Vzdušná obrana SR a missile defence“.
  Podujatie sa uskutoční 28. októbra (od 12:00 do 13:45 hod.) v priestoroch Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Rampová 7, Košice - budova B-16, poslucháreň L21.
  Podujatie bude prebiehať v dvoch fázach - panelová diskusia a workshop. Najaktívnejší účastník workshopu sa môže zúčastniť dvojdňovej exkurzie v NATO HQ a SZ SR EÚ v Bruseli.
  V prípade, že sa chcete zúčastniť workshopu, potvrďte Váš záujem e-mailom na adrese: robert.vancel@eac.sk.

  Fudbalový turnaj - Pohár dekana leteckej fakulty


  Aktivita zvyšuje úspech - prezentačné podujatie BIG DAY KOŠICE


  VESMÍRNY TÝŽDEŇ NA LETECKEJ FAKULTE TUKE 2014  Hlavným zameraním Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je prispievať k plneniu poslania univerzity najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky a s nimi súvisiacej problematiky. Práve kozmonautika bude nosnou témou úvodného „kozmického“ týždňa v novom akademickom roku 2014/2015, v rámci ktorého sa uskutoční viacero akcií, na ktoré Vás pozývame: PDF  Uvedenie sondy MAVEN na orbitu Marsu


  Pondelok 22.9.2014 - 03:00 hod. (v noci) - miesto: LF TUKE – Rampová 7, Budova 16 – poslucháreň L21
  Uvedenie sondy MAVEN na orbitu Marsu - priamy prenos sprostredkovaný z NASA a University of Colorado, Boulder.
  Program priameho prenosu bude pozostáva z prezentácie sondy MAVEN a jej misie (v anglickom jazyku), komentovaný vedúcimi misie a vedeckými pracovníkmi, ktorí na misii pracujú. Sonda bude skúma horné vrstvy atmosféry Marsu, ionosféru, vplyv slnečného vetra na vývoj atmosféry. Prenos bude ďalej pokračovať priamym vysielaním z NASA, kde sa bude kontrolovať 34 minútový manéver uvedenia na orbitu Marsu. Dúfajme, že všetko prebehne úspešne a budeme môcť zatlieskať vydarenej akcii tak, ako to prebehlo keď pristala na Marse sonda Curiosity. Sonda MAVEN tento krát pristávať nebude - bude sa zabezpečovať manéver, pri ktorom bude potrebné zabezpečiť, aby bola správne zachytená gravitačnou silou Marsu a okrem toho, aby bola jej orbita výstredná a eliptická – v jednom z bodov jej dráhy bude prechádzať strednými vrstvami atmosféry a v druhom bode elipsy bude vzdialená od planéty natoľko, aby dokázala monitorovať ionosféru. Celá akcia bude prezentovaná s láskavým dovolením NASA a University of Colorado Boulder.
  Žiadame záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť na tejto akcii, aby sa prihlásili do 19.9.2014 na adrese: martina.petricova@tuke.sk
  Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť sme pripravili samostatnú web stránku: http://edu.sciencemars.com/maven-lf-tuke/  Noc výskumníkov 2014 v Košiciach


  Noc výskumníkov je popularizačná akcia pre verejnosť, kde sa môžu prezentovať inštitúcie a organizácie, ktoré sa venujú vede a technike. Tento rok sme v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) pre Vás v rámci tejto akcie pripravili vedecký stánok a zaujímavú prednášku, kde sme pozvali aj slovenského kozmonauta pána Michala Fuliera. Všetci ste srdečne pozvaní. Noc výskumníkov sa uskutoční 26. 9. 2014 v nákupnom centre Optima Košice. Prednáška sa bude konať v ten istý deň o 15:00 v kinosále Cinemax.
  Náš stánok Vám predstaví marťanskú základňu s hydroponickým systémom na pestovanie rastlín. V jej vnútri sa dozviete o navigačnom systéme pre Mars, na ktorom sa pracuje aj na Slovensku. Vedľa tejto základne si budete môcť vychutnať vizualizácie kozmických letov. Budeme tam mať vystavený aj skutočný skafander kozmonauta, prúdový motor, pilotný výstroj a prezentáciu činnosti Leteckej fakulty TUKE.
  Ako sa bude na marťanskej základni s ľudskou posádkou pestovať potrava? Budú mať ľudia na Marse raz aj svoj vlastný navigačný (GPS) systém? Aký tréning musí človek absolvovať, aby sa vôbec do vesmíru mohol dostať? Odpovede aj na tieto otázky Vám dáme počas našej prednášky, ktorá vyvrcholí podpisom memoranda o spolupráci medzi Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity a Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.
  Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA - http://www.sosa.sk) je občianske združenie, ktoré sa venuje propagácii vesmírneho výskumu medzi študentmi a širokou verejnosťou a podpore aktivít smerujúcich k prijatiu SR do Európskej vesmírnej agentúry ESA.
  LETECKÁ FAKULTA – virtuálny účastník pripravovanej misie k asteroidu 101955 Bennu

  Letecká fakulta reagovala na výzvu Amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), na možnosť virtuálnej účasti záujemcov na pripravovanej misii vesmírnej sondy OSIRIS-REx, ktorá má získať vzorky z blízkozemného asteroidu s označením 101955 Bennu. Asteorid bol objavený v roku 1999 projektom LINEAR, polomer má asi 250 až 270 metrov a okolo Slnka sa pohybuje s periódou 436 dní.
  Misia OSIRIS-REx má prispieť k hlbšiemu pochopeniu počiatkov formovania Slnečnej sústavy, ako aj k zlepšeniu predpovedí o dráhach asteroidov, u ktorých existuje potenciálne riziko zrážky s našou planétou. Štart misie je naplánovaný na september roku 2016, sonda má stráviť v blízkosti asteroidu viac ako dva roky. V pláne je nielen detailný prieskum asteroidu, ale tiež aj odber vzoriek pomocou robotického ramena a ich doprava späť na Zem v špeciálnom návratovom puzdre v roku 2023, kde budú podrobené dôkladnej analýze.
  Virtuálna účasť spočíva v uložení mien záujemcov na mikročip, ktorý sa umiestni na palube kozmickej sondy. Mikročip s menami účastníkov sa tak vydá na cestu k asteroidu a po rokoch sa zasa vráti späť. Kópia zoznamu mien bude tiež aj na palube sondy, ktorá zostane vo vesmíre aj po návrate pristávacej kapsule. Účastníci budú dostávať aktuálne údaje o presnej "polohe" svojho mena vo vesmíre a to od štartu sondy až do jej plánovaného návratu v roku 2023. Letecká fakulta TUKE sa tak stáva súčasťou výskumu slnečnej sústavy.  Národnú cenu letectva za rok 2013 v kategórii veda/výskum/vzdelávanie získal prof. Ing. Tobiáš Lazar DrSc., emeritný profesor Technickej univerzity v Košiciach, vedecko-pedagogický pracovník Katedry avioniky Leteckej fakulty TUKE za celoživotné vynikajúce vedecké výsledky, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju leteckej techniky a bezpečnosti pri riadení leteckej prevádzky. Cenu si prevzal dňa 29. augusta 2014 v Štátnej opere Banská Bystrica z rúk ministra školstva SR Petra Pellegriniho. K významnému oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a tvorivých síl v pracovnom a súkromnom živote aj v ďalšom období!
  viac informácií: (http://www.siaf.sk/aktuality/sgw-letectvo-neuznava-autority-uznava-len-tych-ktori-mu-rozumeju.html)  Slovak Golden Wings - pilotný ročník ankety


  Organizátori Medzinárodných leteckých dní SIAF 2014 prichádzajú s pilotným ročníkom ankety Slovak Golden Wings (SGW). Jej cieľom je vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov školstva, vývoja a výskumu i poskytovateľov služieb v letectve. Vyhlasovateľom ankety je Slovenská letecká agentúra. Odborní partneri SGW: Dopravný úrad SR; Letové prevádzkové služby SR; Úrad vojenského letectva Ministerstva obrany SR, Slovenský národný aeroklub; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilina, Technická univerzita – Letecká fakulta Košice. Anketa bola vyhlásená v januári 2014. Záštitu nad podujatím prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ján Počiatek.

  Kategórie Slovak Golden Wings:

 • Športové letectvo Slovenskej republiky
 • Veda / Výskum / Vzdelávanie
 • Letecký priemysel Slovenskej republiky
 • Letectvo silových zložiek Slovenskej republiky
 • Civilné letectvo Slovenskej republiky
 • Sieň slávy, cena za celoživotné dielo

 • Viac na :
  www.siaf.sk/aktuality/nova-tradicia-zalozena-pri-prilezitosti-siaf-2014-slovak-golden-wings.html
  www.zlatekridla.sk
  Prax študentov LF v Nemecku


     

     

  Od 1.7.2014 začali študenti z Katedry avioniky a Katedry leteckého inžinierstva dvojmesačnú odbornú prax v nemeckej leteckej spoločnosti AIR BERLIN, v jej letecko–technologickej divízii AIRBERLIN TECHNIK GmbH v Düsseldorfe. Táto divízia je určená na vykonávanie kompletnej lietadlovej údržby v programe MRO (údržba, oprávy a generálne opravy lietadiel). Študenti tak získajú praktické skúsenosti a zručnosti pri vykonávaní traťovej údržby a údržby na základni na komerčných lietadlách typu AIRBUS a BOEING.  Letecká fakulta získala medailu na BOWLING TUKE TOUR 2014
      V období 13.1.2014 - 23.6.2014 sa uskutočnila súťaž v bowlingu - 4. ročník o Putovný pohár rektora TUKE. Na turnaji sa zúčastnilo celkom 11 zmiešaných družstiev z pracovísk TUKE (F BERG, HF, SJF, FEI, EKF, FU, LF, OHSaE, R, ŠDaJ, O).
      Leteckú fakultu reprezentovalo družstvo v zložení: Jozef Drabiščák, František Adamčík ml., Matej Antoško, Ján Bodnár ml., Peter Kaľavský, Peter Korba, Peter Koščák, Peter Malatin, Lucia Společníková a Jozef Szabo.
      Po predchádzajúcich ročníkoch, kedy sa Letecká fakulta umiestnila postupne na 8., 6. a minuloročnom 4. mieste, ročník 2014 bol pre náš tím úspešný – Letecká fakulta sa dostala na stupeň víťazov - v celkovom hodnotení sa umiestnila na „medailovom“ 3. mieste!
      K najväčším oporám družstva Leteckej fakulty v tomto roku patrili Matej Antoško, František Adamčík ml., Ján Bodnár ml. a Peter Koščák. Blahoželáme členom tímu k víťazstvu a držíme palce pre pokračovanie v nastúpenom trende v nasledujúcom ročníku 2015!
      Ďalšie informácie: http://web.tuke.sk/ozpsav/sport.shtml  Letecké víkendy - ponuka leteckých akcií
  Technické múzeum Košice - ponuka zaujímavých prezentácií


  Medzinárodný veľtrh práce a rozvoja Košice 2014 (http://www.svetprace.com)


  STEEL ARENA 4.-5.6.2014 - jedinečný medzinárodný veľtrh práce a rozvoja prebiehajúci počas dvoch dní v Steel Aréne so vstupom zadarmo. Čakajú vás špičkoví vystavovatelia, zaujímavý program a súťaže. Cieľom je pomôcť firmám, organizáciam ale najmä ľuďom. Svet Práce ponúka príležitosť stretnutí uchádzačov o zamestnanie, študentov, zamestnaných so zamestnávateľmi a inštitúciami.  Air Berlin v Košiciach - nové možnosti uplatnenia absolventov LF
  Air Berlin v Košiciach - nové možnosti rozvoja a uplatnenia absolventov LF
  V Košiciach chce rozvinúť svoje aktivity významná nemecká letecká spoločnosť
  viac:
  http://kosice.korzar.sme.sk/c/7207116/airberlin-planuje-v-kosiciach-200-novych-pracovnych-miest.html
  http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/na-vychodne-slovensko-mieri-unikatna-vyroba-618188  AVIATION FOR CITIZEN SECURITY AND SAFETY


  Prednášky zahraničného lektora
  V utorok 15.4.2014 a v stredu 16.4.2014 od 11:25 hod. sa uskutočnia na Katedre manažmentu leteckej prevádzky v učebni B19-01 prednášky dr. ing. Zbigniewa Redziaka z Národnej univerzity obrany vo Varšave na tému krízový manažment.


  Letecká fakulta TUKE sa stala adoptívnym rodičom Kondora veľkého
  Zoologická záhrada - Košice - Kavečany
  Viac info: http://www.zookosice.sk/?zookosice=zviera&id=199  Medzinárodný hokejový turnaj ATC IHT 2014
  Medzinárodný hokejový turnaj ATC IHT 2014
  V dňoch 3.- 6. 4. 2014 sa v Košiciach v Crow Aréne (Kavečianska cesta 1113) uskutoční 16. ročník medzinárodného hokejového turnaja riadiacich letovej prevádzky, na organizácii ktorého sa podieľa aj Letecká fakulta TUKE.
  Na tomto jedinečnom športovom podujatí, na ktorý pozývame všetkých pracovníkov a študentov LF TUKE sa zúčastní 10 tímov, zložených predovšetkým z riadiacich letovej prevádzky: Bratislava ATC Falcons, Budapest Piranas, Flying Seals, Bratislava, Geneva HC Skyguide, Helsinky ATC Hockey, Košice Flyers, Ljubljana HC Žolne, Praha Monkeys, Rhein Radar Rhinos, Zurich Sky Rangers.
  Ďalšie informácie: http://www.kosiceflyers.eu  4.ROČNÍK BOWLINGOVÉHO TURNAJA O POHÁR DEKANA LETECKEJ FAKULTY TUKE PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV


  PRVÝ SLOVENSKÝ VRTUĽNÍK

  Helikoptéra Tomark
  výkon motora: 150 koní, vzletová hmostnosť: 600 kg, cestovná rýchlosť: 160 km/h, maximálna rýchlosť: 180 -190 km/h, stúpavosť: 7 m/s pri plnom výkone, maximálny dostup: 3100 m, počet cestujúcich: 2, pobyt vo vzduchu pri 70 litrových nádržiach: 3,5 hod, priemer hlavného rotora: 6,7 m, prázdna hmotnosť 290 kg.
  Viac informácií: http://adam.azet.sk/clanky/17356/na-svete-je-prvy-slovensky-vrtulnik.html
  http://www.tomark.sk  8. ročník plateného absolventského programu GROWWW - pracovné príležitosti pre študentov/absolventov VŠ

  Nové letové simulátory na Leteckej fakulte


  V rámci riešenia výskumných projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ Letecká fakulta získala v roku 2013 tri nové letové simulátory. Ďalšie informácie nájdete tu
  Nie sú hodiny ako hodiny


  Dňa 26. 2. 2014 o 10.00 hod a o 16.00 hod. sa uskutoční v Slovenskom technickom múzeu v rámci cyklusu prezentácií OBJAVY A VYNÁLEZY, KTORÉ ZMENILI NÁŠ SVET prednáška Ing. Mariána Majerníka - NIE SÚ HODINY AKO HODINY.
  Akademický kurz Fly in the sky!!


  V dňoch 17. - 21. 2. 2014 sa uskutoční na Leteckej fakulte (budova č. 43.) akademický kurz s účasťou zahraničných študentov (22 zahraničných a 8 študentov TUKE) zameraný na zostrojenie dialkovo ovládaných RC modelov kvadrokoptérov. Kurz je zameraný na skonštruovanie diaľkovo ovládaných RC modelov - kvadrokoptérov.
  Kurz vyvrcholí pretekami, ktoré sa uskutočnia v piatok 21.02.2014 o 9:30 hod.
  (B43 - hala 024).Program a ďalšie informácie sú na: http://www.best.tuke.sk/flyinthesky/  9 rokov existencie Leteckej fakulty TUKE


  Dňa 1.2.2014 si pripomíname 9. výročie zriadenia Leteckej fakulty TUKE.
  Letecká fakulta ako jedna z deviatich fakúlt TUKE prispieva k plneniu jej poslania v atraktívnych oblastiach leteckej techniky, letectva a kozmonautiky a s nimi súvisiacej problematiky a rozširuje ponuku štúdia TUKE o letecké študijné programy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
  Dovoľte mi touto cestou úprimne sa poďakovať celému kolektívu pracovníkov Leteckej fakulty, ktorí sa pričinili svojou kvalitnou prácou o jej rozvoj v uplynulých rokoch a súčasne zaželať veľa síl na udržanie nastúpeného rozvojového tempa, veľa úspechov v pracovnom aj súkromnom živote a mnoho dobre pripravených absolventov.
  Modré nebo všetkým!
  prof. Ing. František Adamčík, CSc.
  dekan LF TUKE


  31. LETECKÝ PLES


  Druhý ročník KVAPKY KRVI NA LF.


  Dňa 3.12. 2012(utorok) v dobe 8.00 - 11.00 uskutoční NTS SR výjazdový odber krvi do priestorov Leteckej fakulty TUKE.
  Odber krvi sa uskutoční v areáli LF na budove v B - 14 (prízemie)zasadačka pri bufete Albatros.
  Vyzývame záujemcov (zamestnanci, študenti), ktorí majú záujem zúčastniť sa na tejto akcii, aby sa dostavili v uvedenom čase do budovy B-14 .

  Darovať krv je možné, pokiaľ spĺňate nasledujúce základné kritériá:
  - vek od 18 do 60 rokov; pravidelní darcovia - do 65 rokov (frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu),
  - telesná hmotnosť - minimálne 50 kg,
  - nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS),
  - nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C,
  - nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

  Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv):
  - užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo, teraz alebo v minulosti,.
  - poskytovania alebo prijímania platených sexuálnych služieb,
  - pohlavného styku medzi mužmi,
  - promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov,
  - užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom,
  - liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.

  Pokyny pred odberom krvi:
  Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju). Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odberom a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny...). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med ... Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne. Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov (ALT). Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi (http://www.ntssr.sk/nts).
  Futbalový turnaj o pohár Dekana LF

  Deň otvorených dverí LF TUKE

  Dňa 13. novembra 2013 sa uskutoční od 9.00 hod. na Technickej univerzite v Košiciach DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty, na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame.  Sté výročie prvých letov nad súčasnou Terasou (Košice-Západ)

  Mestská časť Košice - Západ si pripomenula 100. výročie prvého letu nad jej územím odhalením pamätnej tabule pilotovi a konštruktérovi Andrejovi Kvaszovi (1883 - 1974), ktorý dňa 3. novembra 1913 predviedol na leteckom dni ukážky svojho lietadla typu Kvasz - V.
  Viac informácií: http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/100-vyrocie-letov-a-kvasza/

  Predaj pamätných mincí

  Vedenie Leteckej fakulty oznamuje všetkým záujemcom, že je možnosť zakúpenia pamätných mincí  na predajnom mieste Leteckej fakulty, Rampová 7, budova č. 11 - Dekanát, č. dverí 29. V prípade záujmu kontaktujte Ing. Máriu Melníkovú č.t.:0918 717 400
  Cena za 1ks pamätnej mince je 5,- €
  Nakoľko minca bola vydaná v limitovanom náklade, ponuka platí do vypredania zásob.

  Vedenie Leteckej fakulty TUKE pozýva študentov na besedu s kozmonautom-výskumníkom Ing. Oldřichom PELČÁKOM, členom záložnej posádky kozmickej lode Sojuz 28 medzinárodného kozmického programu Interkozmos (1978), ktorá sa uskutoční dňa 3.10.2013 od 11.00 hod. v Posluchárni L21 (B-16). Počet účastníkov besedy je z kapacitných a časových možností obmedzený. Žiadame záujemcov o nahlásenie účasti emailom do 1.10.2013 na adresu: martina.petricova@tuke.sk v tvare Priezvisko Meno – kód študijnej skupiny (napr. 3-708-1).

  Fotoalbum

  Vedenie Leteckej fakulty TUKE pozýva pracovníkov Leteckej fakulty na akademickú slávnosť , ktorá sa uskutoční dňa 4.10.2013 od 10.00 hod. v Aule 01 (B-19).  Fotoalbum

  Dňa 29. 8. 2013 sme si pripomenuli 69. výročie Slovenského národného povstania. Jedným z významných organizátorov a veliteľom partizánskych jednotiek na východnom Slovensku bol aj Ľudovít Kukorelli (1914-1944?) - dôstojník letectva, Hrdina Slovenského národného povstania mjr. In memoriam.  Pozvánka na FLYIN - Letisko OSTRAVA

  FLYIN.jpg

  FLYIN.jpg

  Medzinárodné letecké dni SIAF 2013


  35. výročie úspešnej kozmickej misie kozmonauta Vladimíra Remeka

  35. výročie letu do vesmíru

  35. výročie úspešnej kozmickej misie
  Tento mesiac uplynulo 35 rokov, ako kozmonauti Vladimír REMEK a Alexej GUBAREV vzlietli do kozmu. Kozmická loď Sojuz 28 odštartovala 2.3.1978 a spojila sa s orbitálnym vedeckovýskumným komplexom Saľut 6. Po vyše 190 hodinách úspešného pobytu vo vesmíre, 10.3.1978 kozmonauti pristáli neďaleko mesta Arkalik v Kazachstane.

  Vladimír Remek (http://www.vladimirremek.cz/zivotopis.php) je absolventom Vyššieho leteckého učilišťa v Košiciach (1970), ktoré sa pretransformovalo v roku 1973 na Vysokú vojenskú leteckú školu SNP (neskôr na Vojenskú leteckú akadémiu GMRŠ), v súčasnosti Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach.
  III. BOWLINGOVÝ TURNAJ O POHÁR DEKANA LETECKEJ FAKULTY PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV


  Pozvánka na 30. letecký ples

  Vedenie Leteckej fakulty TUKE a študentská rada Rampová 7 Vás srdečne pozývajú na 30. letecký ples, ktorý sa uskutoční dňa

  9. februára 2013
  v priestoroch Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
  so začiatkom o 18.00 hod.

  Cena vstupenky: 27.- €

  Predpredaj vstupeniek:
  - zamestnanci, verejnosť - Ing. Lucia Společníková, dekanát LF, budova č. 11, č. telefónu 0918 882 385,
  - študenti - Bc. Radka Kavuľová, internát, budova č. 50, izba č. 213, č. telefónu 0901 782 828,
  - rezervácia vstupeniek dnešným dňom, predaj od 7.1.2013  ZIMNÉ ŠTUDENSTKÉ HRY 2013

  Máte radi zimu a športy, ktoré k nej patria? Máte radi zábavu, vzrušenie a stretávanie nových ľudí a kultúr???
  Alebo patríte do oboch skupín???
  ZIMNÉ ŠTUDENSTKÉ HRY 2013 sú niečo pre Vás...


  Dňa 4.12. 2012 v dobe 8.00 - 11.00 uskutoční NTS SR výjazdový odber krvi do priestorov Leteckej fakulty TUKE.


  Odber krvi sa uskutoční v areáli LF na budove B-8-SAUNA (budova za dekanátom).
  Vyzývame záujemcov (zamestnanci, študenti), ktorí majú záujem zúčastniť sa na tejto akcii, aby sa dostavili v uvedenom čase do budovy B-8-SAUNA budova za Dekanátom LF.

  Darovať krv je možné, pokiaľ spĺňate nasledujúce základné kritériá:
  - vek od 18 do 60 rokov; pravidelní darcovia - do 65 rokov (frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu),
  - telesná hmotnosť - minimálne 50 kg,
  - nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS),
  - nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C,
  - nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

  Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv):
  - užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo, teraz alebo v minulosti,.
  - poskytovania alebo prijímania platených sexuálnych služieb,
  - pohlavného styku medzi mužmi,
  - promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov,
  - užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom,
  - liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.

  Pokyny pred odberom krvi:
  Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju). Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odberom a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny...). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med ... Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne. Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov (ALT). Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi (http://www.ntssr.sk/nts).  Deň otvorených dverí LF TUKE

  Dňa 7. novembra 2012 sa uskutoční od 9.00 hod. na Technickej univerzite v Košiciach DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. (http://dod.tuke.sk).
  Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty od 11.00 hod., na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame.

  Deň otvorených dverí LF  Oznam pre študentov

  Aktivita zvyšuje úspech "Evolution Day" (3. 5. 2012)  Honeywell OPEN DAY 2012

  Deň otvorených dverí v brnenskej pobočke spoločnosti HONEYWELL - 19. 4. 2012 - pozvánka  Facebook  AVIATION FOR CITIZEN SECURITY AND SAFETY

  iKariéra Dni Príležitostí

  Medzinárodná študentská organizácia IAESTE usporiada veľtrh pracovných príležitostí "iKariéra Dni Príležitostí" v budove Univerzitnej knižnice Technickej Univerzity v Košiciach dňa 6. marca 2012 ( utorok ) so začiatkom o 9:00 hod.  Trh práce 2012

  29. február 2012, 9:00-16:30, Hotel Doubletree by Hilton, Hlavná 1, Košice

  Americká obchodná komora na Slovensku organizuje už trinásty ročník Trhu práce. Toto podujatie otvára nové možnosti, tak študentom hľadajúcim uplatnenie ako aj firmám pôsobiacim na slovenskom trhu.


  Pozvánka na 29. letecký ples

  Vedenie Leteckej fakulty a študentská rada Vás srdečne pozývajú na 29. letecký ples, ktorý sa uskutoční dňa

  4. februára 2012
  v priestoroch Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
  so začiatkom o 18.00 hod.

  Cena vstupenky: 27.- €

  Predpredaj vstupeniek:
  - zamestnanci, verejnosť - Bc. Lucia Společníková, č. telefónu 0918 882 385, dekanát, budova č. 11
  - študenti - Bc. Juraj Mikloš, č. telefónu 0905 678 259, internát, budova č. 50, izba č. 213
  - rezervácia vstupeniek dnešným dňom, predaj od 16.1.2012  Atraktívna súťaž pre kreatívnych študentov

  Redakcia magazínu PC REVUE pripravila pre kreatívnych študentov atraktívnu súťaž.
  Vyhrať môžete jedinečné tablety ASUS TRANSFORMER. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke www.notebookexpo.sk  Kurz Galileo

  Po dohode so spoločnosťou Galileo, organizuje Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach kurz Galileo pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Každý študent sa môže zapísať do základného päťdenného kurzu ukončeného skúškou a odovzdaním medzinárodne platného osvedčenia. Kurzy budú v slovenskom jazyku a povedie ich odborná lektorka firmy Galileo Česká a Slovenská republika (www.galileoczsk.cz).

  Študenti sa môžu hlásiť mailom na adrese Slavomir.Kis@tuke.sk, alebo osobne na Katedre manažmentu leteckej prevádzky. Zľavnené kurzovné je 200 Eur (bežná cena je 265 Eur). Pokiaľ úspešný absolvent kurzu vykoná na rezervačnom systéme Galileo rezerváciu 100 leteniek do konca roka 2011, Galileo mu vráti čiastku 133 Eur späť.  Deň otvorených dverí TUKE - LF

  Dňa 8. novembra 2011 sa uskutoční od 9.00 hod. na Technickej univerzite v Košiciach DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.
  Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty od 11.00 hod., na ktorú záujemcov pozývame (odchod autobusu je o 10.30 hod. od PK4 - Aula fyziky).


  Prezentácia spoločnosti Neulogy

  Dňa 27. 10. 2011 (štvrtok) sa o 10,00 hod. uskutoční v aule Maxima prezentácia spoločnosti Neulogy, ktorá oboznámi našich študentov s možnosťami úspešného zakladania a rozbehu malých firiem s účasťou študentov a ich ocenenia.  12.4.1961 Už je to 50 rokov!

  Dvanásteho apríla 1961 vyštartoval z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane na palube vesmírnej lode Vostok 1 Jurij Alexejevič Gagarin a obdivoval Zem z výšky 327 km!
  FILM: http://www.youtube.com/firstorbit?feature=yoodle  BOWLINGOVÝ TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR DEKANA LETECKEJ FAKULTY
  PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV

  bowling2 (128K)Bowling je šport, ktorý aj na Slovensku najmä v posledných rokoch zachvátil všetky generácie. Lákadlom je často zdanlivá jednoduchosť. Veď hodiť bowlingovú guľu, ktorá sa kotúľa po hladkej dráhe takmer sama, nemôže byť nič zložité. Ale len na prvý pohľad. Hodiť ju správne - tak , aby presne zasiahla cieľ, to vyžaduje presnosť aj cit. Tí, čo si niekedy čo i len raz skúsili zahrať bowling, o tom určite vedia svoje. Aby sme dali možnosť niektorým skúsiť si bowling prvýkrát, iným zas zdokonaliť svoje majstrovstvo, ale hlavne vytvorili priestor na neformálne spoločensko-športové stretnutie sa príslušníkov našej Leteckej fakulty usporiadalo vedenie Leteckej fakulty I.ročník bowlingového turnaja o putovný pohár Dekana Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov i tých, ktorí im pomáhajú napĺňať toto ich krásne poslanie.


  VÝSLEDKY BOWLINGOVÉHO TURNAJA:

  PORADIE DRUŽSTIEV:
  1.DekanátStanislav Szabo, František Olejník, Jozef Drabiščák, Lucia Společníková
  2.Katedra manažmentu leteckej prevádzkyRobert Klír, Ján Poprenda, Jozef Pohovej, Alica Hutníková
  3.DoktorandiLucia Iľaščíková, Peter Korba, Matej Antoško, Peter Čekan
  4.Katedra letovej prípravyJán Bálint, Peter Kandráč, Oto Malenčík, Alexandra Tesarčíková
  5.Katedra leteckej technickej prípravyPeter Jozek, Mária Jozeková, Rudolf Sabol, Katarína Draganová
  6.Katedra avionikyRóbert Bréda, Rudolf Andoga, Vladimír Beňo, Olga Kizeková
  7.Katedra aerodynamiky a simuláciiJozef Galanda, Peter Gašparovič, Miroslav Štancl, Zuzana Nižníková
  8.Katedra leteckého inžinierstvaPeter Koščák, Jozef Judičák, Ladislav Fözö, Eva Straková

  PORADIE JEDNOTLIVCOV - ŽENY:
  1.Alexandra Tesarčíková194 bodov
  2.Lucia Iľaščíková175 bodov
  3.Katarína Draganová164 bodov
  4.Lucia Společníková135 bodov
  5.Eva Straková124 bodov

  PORADIE JEDNOTLIVCOV - MUŽI:
  1.Stanislav Szabo247 bodov
  2.Rudolf Sabol241 bodov
  3.Jozef Pohovej240 bodov
  4.Robert Klír234 bodov
  5.František Olejník232 bodov
  6.Ján Poprenda223 bodov
  7.Matej Antoško215 bodov
  8.Peter Kandráč198 bodov
  9.Jozef Drabiščák192 bodov
  10.Peter Čekan180 bodov  Dizertačné skúšky

  Dátum: 28. marca 2011
  Miesto: miestnosť Vedeckej rady, budova XXV. (odborná knižnica)
  10,30 hod.Ing. Peter ŽÁKvedný odbor 5.2.13 elektronika

  Dátum: 30. marca 2011
  Miesto: miestnosť Vedeckej rady, budova XXV. (odborná knižnica)
  08,00 hod.Ing. Petra LENGYELOVÁvedný odbor 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
  09,00 hod.Ing. Jana FERENCOVÁvedný odbor 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
  10,00 hod.Ing. Jozef HIMIČvedný odbor 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
  11,00 hod.Ing. Milan SEMANvedný odbor 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá  5. ročník vedeckej medzinárodnej konferencie "Inovačný proces v e-learningu 2011"

  Konferencia sa bude konať dňa 10.3.2011 v budove rektorátu EU v Bratislave v spoločenskej miestnosti.  9. ročník medzinárodneho európskeho vedeckého podujatia TRANSCOM 2011

  ktoré sa uskutoční v dňoch 27. - 29. 6. 2011 na Žilinskej univerzite v Žiline (SK).  Scientific Events 2011, Bulgaria

  We think you will be interested in the new design of our site: Scientific Events 2011, Bulgaria  Obhajoba habilitačnej práce

  Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. oznamuje, že na Leteckej fakulte TUKE, Rampová 7, v zasadačke Vedeckej rady LF, B-25 sa uskutoční dňa 10.2.2011 o 10,30 hod. habilitačná prednáška Ing. Dušana PRASLIČKU, PhD. (Katedra leteckej technickej prípravy LF TU Košice) s názvom:

  "Indikátory feromagnetických telies na báze relaxačných senzorov - stav a perspektívy."

  a obhajoba habilitačnej práce s názvom:
  "Relaxačné magnetometre a ich aplikácie".

  Obhajoba je verejná


  Oznam pre záujemcov o kurz Galileo

  Kurz Galileo je naplánovaný na dni 31.1. - 4.2.2011 v učebni č. 23 na Katedre letovej prípravy.
  Začiatok kurzu 31.1. je o 08.30 hod. Poplatok 200 Eur je nutné vložiť na č. účtu 7000201621/8180, var. symbol 1223, (údaje pre príjemcu: Galileo) do 24.1.2011.  Pozvánka na 28. letecký ples

  Vedenie Leteckej fakulty a študentská rada Vás srdečne pozývajú na 28. letecký ples, ktorý sa uskutoční dňa

  22. januára 2011
  v priestoroch Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
  so začiatkom o 18.00 hod.

  Cena vstupenky: 27.- €

  Predpredaj vstupeniek:
  - zamestnanci - Lucia Společníková, č. telefónu 0918 882 385, dekanát, budova č. 11
  - študenti - Juraj Mikloš, č. telefónu 0905 678 259, internát, budova č. 50, izba č. 213
  - Rezervácia vstupeniek dnešným dňom, predaj od 3.1.2011.  Pochvala za umiestnenie v súťaži o najlepšiu študentskú a odbornú prácu

  Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky doc. Ing. Ján PIĽA, PhD. udeľuje pochvalu

  BC. Miroslavovi SPIŠÁKOVI

  za II. miesto v súťaží o NAJLEPŠIU ŠTUDENTSKÚ A ODBORNÚ PRÁCU

  téma:Analýza a návrh kabíny ultraľahkého lietadla a jej vybavenie
  vedúci práce:doc. Ing. Naqib DANESHJO, PhD.
  pracovisko:Katedry leteckého inžinierstva

  diplom_spisak.jpg  Kurz Galileo

  Po dohode so spoločnosťou Galileo, organizuje Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach kurz Galileo pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Každý študent sa môže zapísať do základného päťdenného kurzu ukončeného skúškou a odovzdaním medzinárodne platného osvedčenia. Kurzy budú v slovenskom jazyku a povedie ich odborná lektorka firmy Galileo Česká a Slovenská republika (www.galileoczsk.cz).

  Študenti sa môžu hlásiť mailom na adrese Slavomir.Kis@tuke.sk, alebo osobne na Katedre manažmentu leteckej prevádzky. Zľavnené kurzovné je 200 Eur (bežná cena je 265 Eur). Pokiaľ úspešný absolvent kurzu vykoná na rezervačnom systéme Galileo rezerváciu 100 leteniek do konca roka 2011, Galileo mu vráti čiastku 133 Eur späť.  Obhajoba dizertačnej práce

  Dátum: 24. novembra 2010
  Miesto: miestnosť Vedeckej rady, budova XXV. (odborná knižnica)

  09,00 hod.Ing. Pavol KURDEL"Rádiovýškomer v informačnom a asistenčnom systéme vrtuľníka"

  Obhajoba je verejná.  Prezentácia programov CCUSA

  Na internáte Rampová 7, bude prezentácia programov CCUSA, ktoré ponúkajú študentom našej fakulty stráviť leto v USA.

  Internát TUKE (Areál Leteckej fakulty), Rampová 7
  PREZENTÁCIA 8. 11. 2010 o 19:00, 1. poschodie, miestnosť č. 107
  Libor Ďuriš študent LF
  CCUSA Košice

  Obhajoby dizertačných prác

  Dátum: 8. novembra 2010
  Miesto: miestnosť Vedeckej rady, budova XXV. (odborná knižnica)

  08,00 hod.Ing. Patrik GONDA"Magnetický prieskum v okolí vysokonapäťových vedení"
  10,00 hod.Ing. Peter LUKÁČ"Využitie magnetických a akcelerometrických senzorov pri riešení navigačnej úlohy"
  13,00 hod.Ing. Vladimír VASIL"Magnetometrický server"  VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

  VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU TECHNICKEJ UNIVERZITY NA LETECKEJ FAKULTE SA USKUTOČNIA DŇA 28.10.2010 OD 7:30 DO 14:00

  PRE ZAMESTNANECKÚ ČASŤ AKADEMICKEJ OBCE V ZASADACEJ MIESTNOSTI DEKANÁTU LETECKEJ FAKULTY
  PRE ŠTUDENTSKÚ ČASŤ AKADEMICKEJ OBCE V ZASADACEJ MIESTNOSTI ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA NA RAMPOVEJ ul.

  Vyhlásenie volieb a informácie k voľbám sú na: www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/akademicky-senat-tuke/aktuality/  Obhajoby dizertačných prác

  Dátum: 20.októbra 2010
  Miesto: miestnosť Vedeckej rady, budova XXV. (odborná knižnica)

  08,30 hod.Ing. Peter KOŠČÁK"Optimalizácia postupu obnovy vybraných druhov technických prostriedkov zimnej údržby letísk"
  10,30 hod.Ing. Branislav NOVÁK"Využitie nekonvenčných palív pre pohon leteckých turbokompresorových motorov"
  13,30 hod.Ing. Martin ŠUTÁK"Modernizácia systému automatického riadenia generátora vzduchu Saphir-5"

  Dátum: 21. októbra 2010
  Miesto: miestnosť Vedeckej rady, budova XXV. (odborná knižnica)

  10,00 hod.Ing. Vladimír TARASOVIČ"Možnosti vzdušných síl v boji proti asymetrickým ohrozeniam"
  13,00 hod.Ing. Jozef TAKÁCS"Analýza možností vedenia vzdušného boja lietadlom MIG – 29 proti lietadlu Su – 27"

  Obhajoby sú verejné.  13. 10. 2010 - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ LF - TUKE

  Dňa 13. októbra 2010 sa uskutoční od 9.00 hod. na Technickej univerzite DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.
  Jeho súčasťou bude od 11.00 hod. aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty (odchod autobusu pre záujemcov je o 11.00 hod. od PK4 - pri Letnej ulici), na ktorú záujemcov pozývame.
  Pozvánka.pdf (224 kB)
  Plánik areálu TUKE.pdf (424 kB)


  Oznam

  Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. oznamuje, že na Leteckej fakulte TUKE, Rampová 7, zasadačka Vedeckej rady LF, B-25 sa uskutoční dňa 25.10.2010 o 10,00 hod. habilitačná prednáška

  RNDr. Evy KOMOVEJ, PhD. (Katedra aerodynamiky a simulácií LF TUKE) s názvom:
  "Feromagnetické sklom potiahnuté mikrodrôty a ich aplikácie v senzorovej technike"

  a obhajoba habilitačnej práce s názvom:
  "Magnetické vlastnosti moderných nanokryštalických materiálov na báze železa a niklu pre aplikácie v elektronike"

  Obhajoby dizertačných prác

  Dátum: 8. júna 2010
  Miesto: miestnosť Vedeckej rady, budova XXV. (odborná knižnica)

  08,00 hod.Ing. Vladimír BEGERA"Prekonávanie PVO taktickými bojovými lietadlami"
  10,00 hod.Ing. Peter KANDRÁČ"Kozmické aspekty spoločných operácií"
  13,30 hod.Ing. Robert KLÍR"Analýza možnosti vzdušných síl a optimalizácia ich štruktúry pre plnenie úloh vyplývajúcich zo záväzkov voči NATO a Európskej únii"

  Dátum: 9. júna 2010
  Miesto: miestnosť Vedeckej rady, budova XXV. (odborná knižnica)

  08,00 hod.Ing. Stanislav ĎURČO"Možnosti aplikácie globálnych navigačných systémov GNSS v podmienkach leteckej dopravy na území SR"
  10,00 hod.Ing. Martin JEZNÝ"Optimalizácia bezpečnostného systému letiska"

  Obhajoby sú verejné.

  SOK 91-04-9
  Operačné a bojové použitie letectva a PVO  Program nadácie Intenda "Podporujeme individuality 2010"

  Nadácia Intenda po druhý raz vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií v rámci svojho grantového programu Podporujeme individuality. Cieľovými skupinami výzvy programu sú interní doktorandi, ktorí sa budú v školskom roku 2010/2011 venovať dokončeniu svojej dizertačnej práce. Šesť najlepších z nich získa od nadácie individuálny grant vo výške 5.000 €, pričom celková finančná alokácia na program je 30.000 €.

  Podporujeme_individuality_2010.pdf (189 kB)
  Podporujeme_individuality_2010_grantove_podmienky.pdf (88 kB)
  Podporujeme_individuality_2010_nominacny_harok.doc (68 kB)  Diplom

  diplom.jpg

  Shell - Éco Marathon sú medzinárodné preteky vozidiel s minimálnou spotrebou paliva, ktoré každoročne od roku 1985 usporadúva firma Shell vo Francúzsku, naposledy (2010) v Nemecku. Uvedených pretekov sa od roku 1994 zúčastňuje aj kolektív pracovníkov a poslucháčov zo Strojníckej fakulty TU v Košiciach.

  Kolektív pracovníkov z Katedry bezpečnosti kvality produkcie SjF TU v Košiciach sa od roku 1994 zaoberá stavbou vozidiel na minimálnu spotrebu paliva. Za tým účelom pod vedením pedagógov Doc. Ing. T. Bugára, CSc a prof. Ing. A. Slobodu, PhD., boli poslucháčmi SjF a FEI postavené tri vozidlá pod označením B&S. V súčasnosti sa pracuje na ďalších dvoch vozidlách, s ktorých jedno bude replika vozidla Jeep Willys na ktorej sa podieľa aj poslucháč LF. Toto vozidlo k svojmu pohonu bude využívať vodíkové technológie.

  Úlohou pretekov je podporiť vynaliezavosť a konštrukčnú zručnosť účastníkov, zvýšiť záujem o techniku, zavádzať nové technológie a materiály v oblasti konštrukcie vozidiel a motorov a v neposlednej miere prehĺbiť celkové vedomosti o technike ako aj zlepšiť jazykové znalosti účastníkov. Pretekov sa môžu zúčastniť všetci, ktorí majú radi motoristické preteky od detí až po ľudí v dôchodkovom veku. To znamená, že súťažiacimi sú študenti odborných a stredných škôl, univerzít a nezávislí pretekári.

  Na pohon vozidiel sa používajú tepelné spaľovacie motory na benzín, naftu, plyn alebo alternatívne palivá. Ďalšie kategórie vozidiel sú s vodíkovým pohonom a pohonom na slnečnú energiu. Palivo pre preteky dodáva firma Shell.


  Oznam

  Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 1 ods. 14 a § 4 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. oznamuje, že na Leteckej fakulte TUKE, Rampová 7, sa uskutočnia nasledovné prednášky:

  9. 6. 2010 o 14.00 hod., Zasadačka vedeckej rady LF, B-25
  Ing. Ján LABUN, PhD. (Katedra avioniky LF TUKE): habilitačná prednáška s názvom
  "Matematický model leteckých rádiovýškomerov. Ako mu rozumieť?"
  a obhajoba habilitačnej práce s názvom
  "Teoreticko-praktické problémy efektívnosti komunikačných lietadlových systémov"

  10. 6. 2010 o 9.00 hod., Zasadačka vedeckej rady LF, B-25
  doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc. (Katedra avioniky LF TUKE): inauguračná prednáška s názvom
  "Teoreticko-praktické aspekty leteckej elektroniky a jej budúcnosť"


  Obhajoby dizertačných prác

  Dátum: 26. mája 2010
  Miesto: miestnosť Vedeckej rady, budova XXV. (odborná knižnica)

  08,30 hod.Ing. Peter KRAJŇÁK"Využitie záznamu parametrov letu na hodnotenie technického stavu leteckého turbokompresorového motora"
  11,00 hod.Ing. Ján KABÁT"Využitie magnetickej aury turbokompresorového motora pre potreby diagnostiky"

  Obhajoby sú verejné.

  SOK 91-07-9
  Výzbroj a technika letectva  Tuke Day - 11. 5. 2010

  Program Tuke Day
  • 08:00 - 08:50 - registrácia športovcov
  • 09:00 - otvorenie zrekonštruovanej tribúny a podujatia TUKE DAY
  • 09:30 - začiatok športových podujatí
  • 13:30 - vyhodnotenie športových podujatí
  • 14:00 - TUKE FEST
  • 22:00 - záver TUKE DAY, afterparty T-klub (3:00)
  * 09:00 - 14:00 - atraktívne sprievodné akcie

  Nášivka Leteckej fakulty

  Pri príležitosti 5. výročia Leteckej fakulty je pre záujemcov emitovaná limitovaná séria reprezentačnej nášivky Leteckej fakulty TUKE.
  nasivka.jpg
  Distribútor: ABY s.r.o, Svätoplukova 4, 1. posch., 040 01 Košice
  Bližšie informácie:
  Ing. Rudolf KLECUN, PhD.
  katedra Avioniky, B 16-01

  Prednášky príslušníka Univerzity obrany - Brno, Česká republika

  V dňoch 26. až 30. apríla 2010 bude mať v rámci medzinárodnej spolupráce medzi LF TUKE a UO Brno súbor odborných prednášok Ing. Juraj HUB, PhD., príslušník Katedry leteckej a raketovej techniky, Fakulty vojenských technológií, Univerzity obrany Brno.

  Jednotlivé prednášky sa uskutočnia na Katedre leteckého inžinierstva (budova č. 16, učebňa č. 23) v nasledovnom poradí a termínoch:

  1.26. 4. 2010 od 8.00 do 9.30 hod.Ťažisko letúňa - faktory ovplyvňujúce polohu ťažiska dopravného letúňa s dôrazom na Airbus A-319CJ
  2.27. 4. 2010 od 8.00 do 9.30 hod.Metódy výpočtu ťažiska letúňa, ťažisko vrtulníka
  3.28. 4. 2010 od 8.00 do 9.30 hod.Hyperelastické materiály - charakteristiky, aplikácie v tlmiči rázov
  4.29. 4. 2010 od 8.00 do 9.30 hod.Modelovanie priestrelu draku lietadla pomocou metódy konečných prvkov
  5.29. 4. 2010 od 9.45 do 11.15 hod.Nedeštruktívne metódy diagnostiky leteckých konštrukcií - prehľad, charakteristiky a možnosti jednotlivých metód
  6.30. 4. 2010 od 8.00 do 9.30 hod.Predstavenie odbornej a experimentálnej činnosti Katedry leteckej a raketovej techniky, Fakulty vojenských technológií, Univerzity obrany Brno

  Vedúci Katedry leteckého inžinierstva v mene prednášajúceho pozýva všetkých záujemcov na uvedené prednášky.

  Prehľad akcií k 5. výročiu vzniku Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

  23. januára 2010: 27. letecký ples Leteckej fakulty TU v Košiciach
  29. marca 2010: Ocenenie pedagógov Leteckej fakulty plaketou J. A. Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov
  3. júna 2010: kultúrno-športový deň na strelnici v Hodkovciach
  16. - 18. septembra 2010: IX. medzinárodná vedecká konferencia "Nové trendy v rozvoji letectva 2010" v hoteli Hubert v Gerlachove
  30. decembra 2010: 41. letecký Silvestrovský turnaj v minifutbale o pohár dekana Leteckej fakulty TU v Košiciach


  Výročné zasadanie Akademického senátu LF

  Dňa 9. marca 2010 o 14.00 hod. v budove B16, uč. 70 sa uskutoční výročné zasadanie Akademického senátu Leteckej fakulty s programom:
  1. Otvorenie rozšíreného zasadania Akademického senátu LF
  2. Prednesenie výročnej správy Akademického senátu leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za obdobie od marca 2009 do marca 2010
  3. Prednesenie výročnej správy dekana Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za obdobie od 1.3.2009 do 28.2.2010
  4. Zoznámenie akademickej obce s činnosťou zástupcov Leteckej fakulty v AS Technickej univerzity v Košiciach a Rade vysokých škôl
  5. Rôzne
  6. Záver


  Pozvánka na 27. letecký ples

  Vedenie Leteckej fakulty a študentská rada Vás srdečne pozývajú na 27. letecký ples, ktorý sa uskutoční dňa

  23. januára 2010
  v priestoroch Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
  so začiatkom o 18.00 hod.

  Cena vstupenky: 25.- €

  Predpredaj vstupeniek:
  - zamestnanci - Lucia Společníková, č. telefónu 0918 882 385, dekanát, budova č. 11
  - študenti- Juraj Mikloš, č. telefónu 0905 678 259, internát, budova č. 50, izba č. 213

  Šachový turnaj o majstra Technickej univerzity

  TJ AKADEMIK TU - ŠACHOVÝ KLUB
  A KATEDRA TVŠ
  pod záštitou kvestora TU v Košiciach a predsedu Rady ZO OZ PŠaV na TU v Košiciach

  Vás pozývajú na šachový turnaj
  O MAJSTRA TECHNICKEJ UNIVERZITY
  V ŠACHU JEDNOTLIVCOV

  PROPOZÍCIE
  Usporiadateľ:TJ Slávia Akademik TU Košice, šachový oddiel a Katedra TVŠ
  Termín:8. decembra 2009
  Miesto:Vysokoškolská 4, Košice - K TVŠ
  Riaditeľ turnaja:doc. RNDr. Blažej Pandula, PhD., Hemerková 8, 040 11 Košice
  tel.: 0905 769 615, blazej.pandula@tuke.sk
  Prihlášky:do 8.12.2009 e-mailom na adresu riaditeľa v deň konania turnaja priamo v hracej miestnosti
  Rozhodcovia:Roman Juhar, Vojtech Rajnec
  Systém hry:Hrá sa podľa pravidiel FIDE, Švajčiarský systém, 2 x 10 minút
  Časový plán:16,00 - 16,30 hod. prezentácia,
  16,30 - prvé kolo,
  počet kôl:minimálne 7 (podľa počtu účastníkov)
  Právo účasti:zamestnanci a študenti TU v Košiciach, hráči usporiadajúceho oddielu
  Ceny:vecné ceny v hodnote 100.- Eur

  Výška cien sa upraví podľa získaných sponzorských príspevkov.
  Hospodárske zabezpečenie: občerstvenie
  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu systému hry podľa počtu účastníkov.

  Vojtech Rajnecdoc. RNDr. Blažej Pandula, PhD.
  Predseda ŠK Akademik TUriaditeľ turnaja


  Fotosúťaž pre študentov Leteckej fakulty – VYHODNOTENIE

  2_miesto.jpg 1_miesto.jpg 3_miesto.jpg
  2. miesto 1. miesto 3. miesto

  Výsledky hlasovania súťaže "O najkrajšiu fotku s leteckou tematikou" najdete na http://planes.sk/fotosutaz
  Víťazi - autori prvých troch fotografií s najväčším počtom hlasov získavajú bezplatný prenájom špičkovo vybaveného lietadla Dynamic WT9 s pilotom na účely vyhliadkového letu, v termíne podľa vlastného výberu.
  GRATULUJEME!
  Prosíme víťazov, aby nechali na seba telefonický kontakt na: leteckafakulta@gmail.com - budeme ich kontaktovať.


  Prémiová cena

  foto3s.jpg foto9s.jpg
  fotografia č. 3 fotografia č. 9

  Fotografie prémiovej ceny udelenej prodekanom pre rozvoj a informatizáciu LF TUKE doc. Ing. Stanislavom Szabom, budú uverejnené v reprezentačnej knižnej publikácii "Slovenské vojenské letectvo v obrazoch 2", ktorá bude uvedená na trh v decembri 2009.

  Fotosúťaž pre študentov Leteckej fakulty – HLASOVANIE


  Rozhodnite o víťazovi súťaže "O najkrajšiu fotku s leteckou tematikou"!
  Hlasujte na: http://planes.sk/fotosutaz
  Víťaz - autor fotografie s najvyšším počtom Vašich hlasov získa bezplatný prenájom špičkovo vybaveného lietadla Dynamic WT9 s pilotom na účely vyhliadkového letu, v termíne podľa vlastného výberu.
  Vyhlásenie výsledkov súťaže: 17. novembra 2009 na DEŇ ŠTUDENTOV

  Miss Leteckej fakulty


  Súťaže *MISS Leteckej fakulty* sa môže zúčastniť každá študentka Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v dennej alebo externej forme štúdia. V rámci kastingu (11.11.2009) bude zvolených 12 finalistiek, ktoré vyberie porota, pozostávajúca zo zástupcov Leteckej fakulty a sponzorov, ktorí venovali ceny do súťaže.


  Finále súťaže sa uskutoční počas Leteckého plesu organizovaného Leteckou fakultou. Miss Leteckej fakulty vyberie prizvaná odborná porota. Víťazka získa okrem titulu aj vyhliadkový let v špičkovom lietadle a jazdu v luxusnom športovom aute. Účastníci plesu sa budú môcť rovnako zapojiť do voľby kráľovnej krásy a svojím hlasom rozhodnúť o Miss Sympatia. Tá získa VIP Ibiza kartu a kozmetiku MARY KAY.

  Program Miss Leteckej fakulty bude počas Leteckého plesu pozostávať z troch vstupov:
  1. Predstavenie finalistiek
  2. Voľná disciplína
  3. Preverenie šikovnosti súťažiacich (ako zvládnu prišiť gombík na leteckú uniformu)  Fotosúťaž pre študentov Leteckej fakulty


  Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje pre všetkých jej súčasných aj bývalých študentov súťaž:

  Najkrajšia fotka s leteckou tematikou

  Výherca súťaže získa atraktívnu cenu - vyhliadkový let nad Košicami v najmodernejšom dvojmiestnom lietadle na Slovensku - Dynamic WT9. So všetkým, čo k tomu patrí!

  Podmienky súťaže:
  • fotografie s leteckou tematikou musia byť vlastné/originálne,
  • záujemcovia pošlú max. 3 fotografie s menom autora elektronickou poštou na adresu leteckafakulta@gmail.com,
  • uzávierka prijímania fotografií bude 31. 10. 2009,
  • do 6. 11. 2009 vyberie odborná komisia do užšieho kola 6 najzaujímavejších/najlepších fotiek, ktoré budú zverejnené na webovej stránke Leteckej fakulty,
  • výber víťaznej fotografie prebehne potom formou elektronického hlasovania cez internet do 16. 11. 2009,
  • víťaz s najvyšším počtom hlasov bude vyhlásený 17. novembra 2009 na DEŇ ŠTUDENTOV,
  • cena pre víťaza: vyhliadkový let nad Košicami v dvojmiestnom lietadle Dynamic WT9,
  Prihlásením sa do súťaže, autor súhlasí so zverejnením fotografií a svojho mena na webovej stránke Leteckej fakulty.  Automatické riadenie letu - Letecké palubné prístroje


  Dňa 18. 6. 2009 (od 9.00 hod.) sa uskutočnia na Katedre avioniky prednášky na témy:
  • Automatické riadenie letu
  • Letecké palubné prístroje
  Prednášajúci:doc. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. - Univerzita obrany, Fakulta vojenských technológií, Katedra leteckých elektrotechnických systémů, ČR
  Zameranie:rozsah a spôsob výučby problematiky systémov automatického riadenia letu a palubných leteckých prístrojov na Katedre leteckých elektrotechnických systémů, využitie simulačných programov k vizualizácii chovania lietadla v priestore, nový prístup k spracovaniu signálov zo snímačov a nové prístupy pri ich konštrukcii.


  Kurz Galileo


  Po dohode so spoločnosťou Galileo, organizuje Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach kurz Galileo pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.

  Každý študent sa môže zapísať do základného päťdenného kurzu ukončeného skúškou a odovzdaním medzinárodne platného osvedčenia.

  Kurzy budú v českom jazyku a povedie ich odborný lektor firmy Galileo Česká a Slovenská republika (www.galileoczsk.cz).

  Študenti sa môžu hlásiť mailom na adrese slavomir.kis@tuke.sk, helena.timkova@tuke.sk, alebo osobne na Katedre manažmentu leteckej prevádzky.

  Zoznamy budú odovzdané spoločnosti Galileo, ktorá vyberie od každého študenta zľavnené kurzovné vo výške 200 EUR. Pokiaľ úspešný absolvent kurzu vykoná na rezervačnom systéme Galileo rezerváciu 100 leteniek do konca roka 2010, Galileo mu vráti čiastku 135 EUR späť.  Stretnutie študentov a balónistov


  HĽADÁME ČLENOV BALÓN KLUBU!
  • zaujali ťa teplovzdušné balóny?
  • nechýba ti entuziazmus?
  • máš chuť zaujímavo využiť svoj čas?
  Príď 30. 3. 2009 o 13,30 hod. do uč. B16-70 na stretnutie s balónistami.

  balon_klub.jpg  Spolupráca s Akadémiou ozbrojených síl GMRŠ


  Dňa 16. februára 2009 sa uskutočnilo v priestoroch Leteckej fakulty pracovné stretnutie vedenia Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach s vedením Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

  Po výmene informácií o súčasnom stave v oblasti vysokoškolskej prípravy študentov a vedecko-výskumnej činnosti v obidvoch inštitúciách podpísali rektor Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši brig. gen. doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD. a dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. RNDr. František OLEJNÍK, PhD. "Dohodu o vedeckej, odbornej a pedagogickej spolupráci".

  Dohoda vytvára predpoklady pre spoluprácu obidvoch inštitúcií v oblasti vedecko-výskumnej, vzdelávacej a podporuje výmenu poznatkov, študijných programov, plánov a metodiky vysokoškolskej výučby, mobilitu a zvyšovanie kvalifikácie vysokoškolských učiteľov a študentov, vytváranie podmienok pre doktorandské, habilitačné a inauguračné konania, posilňuje reciprocitu v publikovaní výsledkov v odborných periodikách, výmenu skúseností a poznatkov v seminároch, vedeckých konferenciách a odbornej činnosti s predpokladmi zapojenia sa do spoločných národných a medzinárodných projektov.

  Cieľom uzatvorenia dohody o spolupráci je vzájomná a obojstranne prospešná racionalizácia v oblasti efektívneho využívania prostriedkov, ľudských, technických a vedeckých zdrojov.  Oznam pre študentov - Trh práce a stáží


  Košická kancelária Americkej obchodnej komory aj v tomto roku organizuje Veľtrh práce a stáží, tentokrát v reprezentatívnych priestoroch novootvoreného hotela Hilton v Košiciach.
  Veľtrh sa uskutoční 26. februára a zúčastnia sa ho významné firmy z regiónu, ale aj z iných oblastí Slovenska.  Pozvánka na 26. letecký ples


  Vedenie Leteckej fakulty a študentská rada Vás srdečne pozývajú na 26. letecký ples, ktorý sa uskutoční

  17. januára 2009
  v priestoroch Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
  so začiatkom o 18.00 hod.

  Cena vstupenky: 650.- Sk
  21,58 Eur (1 Euro = 30,1260 Sk)

  Predpredaj vstupeniek: František Ščerba (tel.: 0903 157 037)

  Letecké Modelárstvo


  Oznam pre študentov

  BIALKO Ján ŠTEFANKO Peter
  HUBLER Ondrej ŠTORCEL Martin
  IMRECZE Ladislav ŽOFČÁK Peter

  a všetkých tých, ktorí majú záujem o Letecké Modelárstvo.

  Dostavte sa dňa 3. 12. 2008 o 13.45 hod.
  Miesto: dekanát LF (zasadačka)

  Na úvodné stretnutie modelárov s vedením fakulty.
  Info: Ing. Rudolf KLECUN, PhD. (0918 717 443)

  Turnaj v bleskovom šachu


  Šachový oddiel Akademik TU Košice usporiada dňa 2.12.2008 turnaj v bleskovom šachu.

  Miesto: Košice, Vysokoškolská 4, KTV
  Termín: 2.12.2008
  Prezentácia: 16.00 - 16:20
  Právo účasti: Študenti a zamestnanci TU, členovia šachového oddielu Akademik TU
  Systém: Podľa počtu prihlásených
  Tempo: 5 min. + 3 sekundy/ťah
  Prihlášky: Priamo na mieste
  Doba trvania: 16:30 - 21:00
  Vklad: 30 Sk
  Cenový fond: podľa počtu účastníkov
  Občerstvenie: zabezpečené
  Informácie: Vojtech RAJNEC, tel.: 0918 717 404, e-mail: vojtech.rajnec@tuke.sk
  Roman JUHAR, tel.: 0949 567 052


  Predseda Šachové oddielu Akademik TU Košice
  Vojtech RAJNEC

  Stretnutie študentov a leteckých výrobcov na Slovensku


  Dňa 25.11.2008 (v utorok) sa uskutoční stretnutie študentov a leteckých výrobcov na Slovensku v priestoroch Leteckej fakulty TUKE v budove č.16 (katedra Leteckého inžinierstva) učebňa č.25, v čase od 11:15 do 12:00 hod.

  Pozvanie prijali:
  Tomark Prešov
  Comp let Senica


  Program stretnutia:
  • predstavenie spoločnosti Comp let Senica a jej pôsobenie v leteckom priemysle
  • predstavenie novinky z ich dielne lietadlo SHARK
  • predstavenie spoločnosti Tomark Prešov
  • predstavenie lietadla VIPER
  • voľná diskusia
  Tešíme sa na vašu účasť.

  I. ročník súťažnej výstavy "Plastik model Košice 2008"


  Všetkých budúcich aktívnych študentov - modelárov pozývam na I. ročník súťažnej výstavy Plastik model Košice 2008,
  model.gif
  ktorá bude 22.11.2008 v Centre voľného času Technik, Orgovánová 5, Košice.
  Pozvanie takisto platí pre všetkých študentov a študentky Leteckej fakulty.

  Program:
  09:00 - 11:00 Preberanie modelov
  11:00 - 13:00 Hodnotenie
  14:00 - 15:00 Vyhodnotenie súťaže

  Bez účastníckeho poplatku.
  Vstup zadarmo.
  Informácie: 0918 689 534

  Za Slovenský letecký zväz Ing. Rudolf Klecun, PhD.


  Deň otvorených dverí 2008


  Technická univerzita v Košiciach organizuje dňa 7. novembra 2008 od 9.00 hod.
  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
  zameraný na propagáciu štúdia na jej jednotlivých fakultách a na prezentáciu výsledkov v pedagogike, vo vedecko-výskumnej činnosti a spolupráci s praxou.
  Súčasťou akcie sú aj ukážky pracovísk jednotlivých fakúlt.
  Na prehliadku Leteckej fakulty srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium - zraz pred jej vchodom (Rampová 7) o 11.00 hod. Kontakt: 0918 400 574.

  Program:
  1. prehliadka pracovísk Leteckej fakulty
  2. ukážka balónového lietania (od 13.00 hod.)
  balon.jpg


  Projekt Global Entrepreneurship Week 2008


  Slovensko-britská obchodná rada (SBBC) má záujem o podnikania chtivých študentov v oblasti ENERGIÍ A OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV.
  Záštitu tento rok prebral britský premiér Gordon Brown. Nosná téma GEW 2008 na Slovensku je však
  Energia a transport energie v 21. storočí.

  Zahŕňa tému obnoviteľných zdrojov, energie, energetickej bezpečnosti ale aj vody atď.
  Témy v oblasti ENERGIÍ je potrebné zaslať do 5.11.2008, projekty do 10.11.2008.

  No nielen energiám sa tento projekt venuje.

  Projekty z:
  • automobilového priemyslu a pridružených odvetví
  • leteckého priemyslu
  • ľahkého priemyslu
  • stavebníctva
  • poľnohospodárstva
  • potravinárskeho priemyslu
  • energetiky
  je možné podať do 23.11.2008

  Podporuje sa podnikanie vo všetkých odvetviach hospodárstva.
  Samotný event (17.-23.11.2008) by mal predstavovať podujatie, ktoré odprezentuje samotný Global Entrepreneurship Week.

  plagat_sbbc.jpg
  Kontakt: terezia.cekanova@post.sk
  Tel.: 0949 415 785 / 0908 409 892

  Kurz Galileo


  Po dohode so spoločnosťou Galileo, organizuje Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach kurz Galileo pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.

  Každý študent sa môže zapísať do základného päťdenného kurzu ukončeného skúškou a odovzdaním medzinárodne platného osvedčenia.
  Kurzy budú v českom jazyku a povedie ich odborný lektor firmy Galileo Česká a Slovenská republika (www.galileoczsk.cz).

  Študenti sa môžu hlásiť mailom na adrese slavomir.kis@tuke.sk, helena.timkova@tuke.sk, alebo osobne na Katedre manažmentu leteckej prevádzky.
  Zoznamy budú odovzdané spoločnosti Galileo, ktorá vyberie od každého študenta zľavnené kurzovné vo výške 6000 Sk (bežná cena je 8 000 Sk). Pokiaľ úspešný absolvent kurzu vykoná na rezervačnom systéme Galileo rezerváciu 100 leteniek do konca roka 2009, Galileo mu vráti čiastku 4000 Sk späť.  Stretnutie študentov Leteckej fakulty s letectvom


  Stretnutie sa uskutoční 9.10.2008 od 14.00 hod. na betónovej ploche pred budovou dekanátu LF.

  model


  Ponuka skrípt a odborných publikácií


  Učebné texty pre teoretickú prípravu dopravných pilotov podľa predpisu JAR-FCL-1
  Učebné texty podľa predpisu JAR-66
  Učebné texty pre teoretickú prípravu technikov údržby lietadiel 2042/2003 Part 66
  a ďalšie publikácie

  Predaj v budove č.IX, č.dv. 4
  Informácie: Melníková (tel.: 0918 717 400)

  Pôžička zo Študentského pôžičkového fondu


  Informácie o možnosti poskytovania pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu si prečítajte v dopise riaditeľa Študentského pôžičkového fondu Ing. Ľubomíra Zburína.  Junior Scientist Conference 2008 in Vienna from November 16-18, 2008


  Viac informácií nájdete na www.tuwien.ac.at/jsc08/


  Medzinárodá študentská tímová súťaž Global Management Challenge


  Global Management Challenge prináša súťažiacim (študentom aj zamestnancom) možnosť získať vlastnú reálnu skúsenosť s riadením firmy, takpovediac "bez rizika".
  Biznis simulácia kladie dôraz nielen na teoretické poznatky, ale najmä na zvládnutie efektívnej komunikácie a tímovej spolupráce.

  Jedným z cieľov je sprostredkovať kontakt študentov a spoločností.

  Spoločnosti podporujúce projekt prichádzajú do priameho kontaktu s vybranými študentskými tímami.
  Sprostredkúvajú im pohľad do skutočného každodenného fungovania ich firmy.

  V prípade vzájomných sympatií spolupráca prerastie do pracovnej ponuky, stáže či podpory pri písaní diplomovej práce.  Kurz Galileo na Leteckej fakulte


  Spoločnosť Galileo so sídlom v Londýne je medzinárodná spoločnosť, ktorá je certifikovaná v rámci IATA a zaoberá sa školeniami rôznych úrovní. Ide o podporu predaja leteniek (Helpdesk), technické vybavenie kancelárií (počítač a terminál) a preškolenia. Spoločnosť Galileo sa vyznačuje osobným prístupom a 24-hodinovým poradenstvom a technickou podporou. Svoje zastúpenie má aj v Českej a Slovenskej republike (pobočka v ČR systém Galileo využíva až 300 cestovných kancelárií).

  Tohto roku spoločnosť Galileo nadviazala spoluprácu s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Jej výsledkom je prvý kurz zameraný na globálny distribučný systém (GDS), ktorý je jedným z dvoch najviac celosvetovo využívaných systémov. Absolventi tohto kurzu vedia zabezpečiť rezerváciu letov, ale aj ubytovanie a automobilovú dopravu.

  Záujemcovia o kurz by mali spĺňať tieto základné podmienky: 1. základná znalosť anglického jazyka, 2. práca s PC, 3. základná orientácia v cestovnom ruchu.

  Kurz je rozvrhnutý do 5 dní, podmienkou jeho ukončenia je 80% úspešnosť na písomnom záverečnom teste. Zamestnanosť absolventov tohto kurzu v cestovnom ruchu je vysoká. V súčasnosti už máme prvých absolventov kurzu.  Turnaj o majstra TUKE v bleskovom šachu


  Šachový oddiel Akademik TU Košice v spolupráci s KTV a Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy
  usporiada dňa 24. 4. 2008
  Turnaj o majstra TUKE v bleskovom šachu


  Miesto: Košice, Vysokoškolská 4, KTV
  Termín: 24. 4. 2008
  Prezentácia: 16.00 - 16:30
  Právo účasti: Študenti a zamestnanci TU, členovia šachového oddielu TU
  Systém: Podľa počtu prihlásených
  Tempo: 5 min. + 3 sekundy/ťah
  Prihlášky: Priamo na mieste
  Doba trvania: 16:30 - 21:00
  Vklad: 0 Sk
  Cenový fond: 1 000 Sk
  Občerstvenie: zabezpečené
  Informácie: Vojtech RAJNEC, tel. číslo 0918 717404
  e-mail: vojtech.rajnec@tuke.sk
  Roman Juhar, tel. číslo 0949 567052

  Radi privítame všetkých záujemcov o šach z radov študentov a zamestnancov TU, tí lepší môžu reprezentovať TU v súťaži družstiev - v 2. alebo v 4.lige.

  Predseda Šachové oddielu Akademik TU Košice
  Vojtech RAJNEC

  Celoslovenská súťaž o cenu Dexia banky 2008


  Dexia banka Slovensko a.s. vyhlasuje celoslovenskú súťaž o najlepšiu diplomovú prácu pre podporu rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku "Súťaž o cenu Dexia banky 2008".
  Bližšie informácie nájdete na http://www.dexia.sk/www/home.nsf/s/1285

  Ponuka kurzu Galileo pre študentov


  Po dohode so spoločnosťou Galileo, organizuje Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach kurz Galileo pre študentov bakalárskeho štúdia a inžinierskeho štúdia. Každý študent sa môže zapísať do základného päťdenného kurzu ukončeného skúškou a odovzdaním medzinárodne platného osvedčenia. Kurzy budú v českom jazyku a povedie ich odborný lektor firmy Galileo Česká a Slovenská republika (www.galileoczsk.cz).
  Študenti sa môžu hlásiť mailom na adrese slavomir.kis@tuke.sk, helena.timkova@tuke.sk, alebo osobne na Katedre manažmentu leteckej prevádzky.  Ponuka kurzu IATA pre študentov


  Galileo Česká a Slovenská republika v súčinnosti s medzinárodnou organizáciou IATA ponúka účasť na nasledujúcom kurze:

  IATA/UFTAA Travel and Tourism Training Programme – Level 1: Foundation


  Kurz je určený pre pracovníkov cestovných kancelárií, touroperátov, zamestnancov leteckých spoločností, študentov vysokých a stredných škôl orientovaných na problematiku leteckej dopravy a cestovného ruchu všeobecne.
  Cieľom kurzu je nielen oboznámiť sa s priemyslom cestovného ruchu, ale aj porozumieť úlohy profesionála v tomto odbore. Súčasťou kurzu je tiež zoznámiť sa s výpočtami a tvorbou cien, vystavovaním dokladov v leteckej preprave.  Štúdium na anglických univerzitách


  Dňa 19. marca o 10.00 hod. sa uskutoční v zasadačke dekanátu EkF TUKE na BN 32 na II. poschodí prezentácia o štúdiu na anglických univerzitách - Birmingham City, Coventry, Derby, Huddersfield, Salford and Central Lancashire.
  Viac informácií nájdete na stránke: http://www.englishoakrecruitment.co.uk/
  Z Veľkej Británie príde pán Alan Hallet, ktorý ponúka študentom štúdium na 6 britských univerzitách. V podstate ide o štúdium tretieho ročníka na britskej univerzite a získanie bakalára.
  EkF má v súčasnosti takto na jeden rok na jednej z uvedených univerzít 16 študentov. Alan Hallet ponúka rozšírenie z ekonomických odborov aj na ďalšie, vrátane inžinierskych študijných programov.

  Publikácia Svet leteckej dopravy


  Základné informácie o knihe:
  Autori: Ing. Luboš Hlinovský, MBA; JUDr. Jiří Horník, LLM; Ing. Jaroslav Jechumtál; Ing. Vladimír Junek; Ing. František Slabý; Ing. Bohuslav Šantrůček; Bc. Marek Třešňák; Ing. Jiří Pruša
  Formát 230x155, 315 strán, 5 schémat prepojení IT systémov, 5 screen-shotov GDS, doprovodné tabuľky a štatistické dáta.
  Vydavateľ: Galileo CEE Service ČR s.r.o.

  Knihu si môžete aj osobne prevziať na sekretariáte Katedry leteckého inžinierstva
  ( Košice, Rampová 7, budova č. 16, číslo dverí 3, Dáša Bačíková)
  * Cena publikácie: 620,- SKK
  * Balné a poštovné SR: 115,- SKK
  * Ceny sú uvedené vrátane DPH.


  Prezentácia spoločnosti T-Systems Slovakia


  Dňa 13. 2. 2008 (od 11.30 hod.) sa uskutoční v Aule LF - UB 504 pre študentov finálnych ročníkov inžinierskeho aj bakalárskeho štúdia prezentácia/ponuka firmy T-Systems Slovakia ohľadom možnosti ich uplatnenia/zamestnania v oblasti informačných technológií (aj pre neinformatikov).
  Ďalšie informácie na www.t-systems.sk

  Odborný seminár "Medzinárodná letecká preprava"


  V dňoch 27-28.1.2008 sa uskutočnil na Katedre leteckého inžinierstva Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach odborný seminár s názvom "Medzinárodná letecká preprava".
  Prednášali na ňom skúsení odborníci z oblasti civilnej leteckej dopravy z Českej republiky, páni Ing. Jiří Pruša a Ing. Boluslav Šantrůček, autori publikácie „Svet leteckej dopravy“ (info: www.aviationhouse.net), ktorá vyšla i na Slovensku v týchto dňoch.
  Na seminári sa zúčastnili nielen naši odborní pracovníci, ale aj študenti Leteckej fakulty, ktorí riešia uvedenú problematiku v rámci svojich bakalárskych alebo inžinierskych prác.


  Pozvánka na 25. letecký ples


  Vedenie Leteckej fakulty a študentská rada Vás srdečne pozývajú na 25. letecký ples, ktorý sa uskutoční
  23. februára 2008
  v priestoroch Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
  so začiatkom o 18.00 hod.
  Predaj vstupeniek od 28.1.2008 každý utorok a štvrtok od 13.00 do 14.00 hod. na Dekanáte Leteckej fakulty, budova č. 11, č. dv. 37, alebo na Internáte-Rampová 7, budova č. 50, podľa dohovoru na tel.: 0907 658 799.
  Cena vstupenky: 500.- Sk

  Ukážkové workshopy spoločnosti GESTUS


  Spoločnosť GESTUS, s.r.o. usporiada sériu ukážkových workshopov pod názvom Tvorba a implementácia projektov EÚ 2007-2013, k problematike čerpania nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych a iných fondov EÚ.
  Informácie nájdete na http://www.gestus.sk/odborne_skolenia.html

  7. 12. Medzinárodný deň civilného letectva


  oslavuje sa od roku 1994 - pri príležitosti 50. výročia založenia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo ICAO (International Civil Aviation Organization)

  Publikácia Letecká legislatíva pre personál údržby


  Základné informácie o knihe:
  Autor: Ing. Marián Hocko, PhD.
  Formát 230x155, 512 strán, 28 obrázkov.
  Vydavateľ: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
  ISBN 978-80-8086-065-3

  Knihu si môžete aj osobne prevziať na sekretariáte Katedry leteckého inžinierstva
  ( Košice, Rampová 7, budova č. 16, číslo dverí 3, Dáša Bačíková)
  * Cena publikácie: 350,- SKK
  * Balné a poštovné SR: 115,- SKK
  * Ceny sú uvedené vrátane DPH.


  Prednáška zahraničných odborníkov na Katedre leteckého inžinierstva


  Dňa 4.12.2007 (utorok) sa na Katedre leteckého inžinierstva (v učebni č. 23) od 08.00 do 11.20 budú konať prednášky odborníkov z Univerzity obrany Brno.

  mjr.Ing.Slavomír MED, PhD. "Pojednání o spalování (produkty hoření)"
  npor.Ing.Jiří PEČINKA, PhD. "Metoda výpočtu mission emission, program GASTURB"

  Žiadame záujemcov zaujať miesto do 07.55 hod.
  Vedúci katedry LI
  prof.Ing.Jozef POVAŽAN, CSc.

  Letecká fakulta TU má študentskú osobnosť Slovenska
  Kristínu Melicharovú


  Študentská osobnosť Slovenska r. 2006/2007 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí.
  Výkonným predsedom Junior Chamcer International - Slovakia je Ing. Marián Meško PhD.
  Záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident SR I. Gašparovič a garanciu Slovenská akadémia vied.


  logo

  V dňoch 24. - 25. októbra 2007 sa v Košickom Teledome konala medzinárodná vedecká konferencia AERONAUTICA 07, ktorú organizovala Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

  Generálnym sponzorom konferencie bola talianska firma Alenia Aeronautica, garantom bol dekan LF TUKE, doc. RNDr. František Olejník, CSc,.  ACTA AVIONICA

   


  2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
   

  webmaster