Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
VIII. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Nové trendy v rozvoji letectva
11. - 12. septembra 2008
Čas a miesto konania:
11. - 12. septembra 2008
Teledom Košice (www.teledom.sk) - Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Sekcie:
Konštrukcia, technológia a prevádzka lietadiel a leteckých systémov
Manažment letectva a riadenie letovej prevádzky
Elektronické systémy lietadiel a prostriedky PVO
Rozvoj letectva a PVO
Aplikovaná magnetometria a senzorika

Konferenčné jazyky:
Slovenčina
Čeština
Angličtina
Ruština
Poľština

Program:
07.30 - 09.00 hod. Prezentácia

09.00 Slávnostné otvorenie konferencie
   doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. - dekan Leteckej fakulty
09.10 Príhovor
   JUDr. Zdenko TREBUĽA - predseda Košického samosprávneho kraja
09.20 Príhovor
   prof. Ing. Stanislav KMEŤ, CSc. - prorektor pre vedu a výskum TUKE

   Vystúpenia
09.30 brig. gen. Ing. Ľubomír SVOBODA - zástupca veliteľa vzdušných síl OS SR
09.50 gen. Ing. Ladislav MINAŘÍK - veliteľ vzdušných síl AČR
10.10 doc. dr. hab. inž. Janusz ZIÓLKOWSKI - Deblin - Poľsko

10.30 technické a organizačné pokyny k priebehu konferencie
10.35 Prestávka - občerstvenie

11.00 Ing. Marta HORVÁTHOVÁ - výkonná riaditeľka Letisko Košice
11.20 doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD. - nár.riad. pre vyzbrojovanie - MO SR
11.40 Ing. Jaroslav PIROH - Topografický ústav Banská Bystrica
12.00 Ing. Rudolf SLÁVKA, CSc. - riaditeľ SLI, a.s.
12.20 prof. Ing. Antonín KAZDA, CSc. - ŽU Žilina
12.40 Ing. Tomáš HORSKÝ - Letecké opravovne Malešice

13.00 - 14.00 hod. Prestávka - obed

14.00 Ing. Ján ČIEŠKO - Letecký úrad SR
14.20 Ing. Peter FEJO - Česká letecká servisní, a.s.
14.40 prof. Ing. Ľubomír LAPČÍK, PhD. - Univerzita Tomáša Baťu Zlín
15.00 Ing. Eugeniusz CIEŠLAK, PhD. - Akademia Obrony Narodowej Warszawa

15.20 Prestávka - občerstvenie

15.40 prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc. - Letecká fakulta TU Košice
16.00 Ing. Ján LABUN, PhD. - Letecká fakulta TU Košice
16.20 doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc. - Letecká fakulta TU Košice
16.40 prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc. - Letecká fakulta TU Košice


Garant konferencie:
Doc. RNDr. František Olejník, CSc. - dekan Leteckej fakulty

Gescia:
Generálmajor Ing. Juraj Baránek - veliteľ Vzdušných síl OS SR
JUDr. Zdenko TREBUĽA - predseda Košického samosprávneho kraja

Hlavné termíny:
Uzávierka krátkych článkov 21. 7. 2008 (2 strany A4)
Prihlášky do 21. 7. 2008
Odovzdanie článkov (full text) 11. 9. 2008 (do 6 strán A4)

Konferenčné poplatky:
Účastník 150 € (4500.- Sk)
Doktorand, študent 80 € (2400.- Sk)
Doprevádzajúca osoba 80 € (2400.- Sk)
(zborník krátkych článkov v tlačenej forme, občerstvenie, 2x obed, recepcia)

Účet Leteckej fakulty:
číslo účtu: 7000201621/8180
variabilný symbol: 110908
Swift bank address: SUBASKBX
IBAN: Sk 96 8180 0000 0070 0020 1621

Ubytovanie:
Ubytovanie, raňajky si účastník zabezpečuje sám - odporúčame priamo hotel Teledom, internátne ubytovanie v študentských domovoch, či výber z ponuky hotelov.
Obedy, recepcia a občerstvenie v cene poplatku.

Kontaktná adresa:
Vojtech Rajnec
Letecká fakulta TUKE
Rampová 7
041 21 Košice
Tel.: +421 918 717 404
E-mail: vojtech.rajnec@tuke.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster