Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 


Vedecko-výskumná činnosť Leteckej fakulty TU v Košiciach je zameraná predovšetkým na:
 1. výskum a vývoj nanotechnológií vo výrobe a renovácii častí leteckej techniky, modelovanie a simulácie v letectve,
 2. leteckú a priemyselnú elektroniku, senzoriku a diagnostiku,
 3. výskum a vývoj metód riadenia a zabezpečenia leteckej prevádzky, prevádzky lietadiel a letísk,
 4. moderné vzdelávacie a výcvikové techniky a technológie v letectve, podiel na medzinárodnej unifikácii a certifikácii leteckého vzdelávania.
Socrates / Erasmus,
 • úzko spolupracovať s leteckými katedrami v stredoeurópskom regióne ( VUT Brno, UO Brno, ČVUT Praha, Maďarsko, Poľsko),
 • rozšíriť spoluprácu s ostatnými európskymi leteckými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami,
 • vyprofilovať vedecké zameranie katedier v súlade s hlavným zameraním fakulty, zlepšiť kvalifikačnú štruktúru pracovníkov a ich jazykovú prípravu tak, aby mohla byť naplno rozvíjaná oblasť medzinárodnej spolupráce,
 • úspešne absolvovať proces akreditácie práv na habilitačné a inauguračné konania v hlavných odboroch činnosti,
 • organizovať pravidelne významné medzinárodné vedecké konferencie "Nové trendy rozvoja letectva", spoločné konferencie so SAV (MOSATT), odborné semináre,
 • pokračovať a ďalej rozvíjať spoluprácu s ústavmi Slovenskej akadémie vied,
 • formulovať a prihlásiť nové kvalitné projekty KEGA, VEGA, APVT a podobné tak, aby v roku 2008 dosiahla fakulta štandardnú štruktúru (rovnomerného rozloženia ) nových, priebežne riešených a končiacich projektov,
 • každoročne zvyšovať podiel za výskum, vývoj a podnikateľskú činnosť z rozpočtu fakulty a v horizonte cca piatich rokov sa zaradiť minimálne do priemeru TU KE.
 • Vedecko výskumná činnosť katedier:

  ODBORNÁ SPOLUPRÁCA


  Letecká fakulta rozvíja spoluprácu s domácimi a zahraničnými vysokými školami (AOS Liptovský Mikuláš, ŽU Žilina, STU Bratislava, TU Trenčín, UO Brno, ČVUT Praha, VUT Brno, Univerzita Pardubice, Univerzita T. Baťu Zlín, Západočeská univerzita Plzeň, Technická univerzita v Liberci, POĽSKO: Rzeszow - Politechnika Rzeszowska (im. Ignacego Lukasiewicza), Deblin - Ogólnoksztalcacego Liceum Lotniczego w Deblinie, Chelm - Panstwowa wyzsza szkola zawodowa w Chelmie, Warszaw - Akademia Obrony Narodowej)

  Spolupracuje s profesijnými organizáciami v rámci regiónu celého Slovenska, a to MO SR, Veliteľstvom vzdušných síl SR, Leteckými opravovňami Trenčín, Leteckými opravovňami Banská Bystrica, Leteckými základňami v Kuchyni, Sliači a Prešove, SLI, a.s. Košice, Považskými strojárňami a.s. v Považskej Bystrici, firmami ALLES v Košiciach , LYNX v Košiciach, HONEYWELL v Bratislave, ústavmi SAV v Košiciach (UMV. UEF. UGT).

  Spolupráca je založená na nasledovných aktivitách:

  • riešenie vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov pre prax na základe zmluvných vzťahov
  • spoločné projekty v rámci výziev MŠ SR , APVV a podobne
  • organizovanie spoločných konferencií a výchova budúcich absolventov
  • riešenie úloh praxe v rámci zmluvnej spolupráce s firmami
  • vedenie diplomových prác, členstvo v spoločných odborových komisiách doktorandského štúdia, spracovávanie oponentských posudkov na dizertačné práce doktorandov
  • členstvo vo vedeckých radách spolupracujúcich vysokých škôl
  • členstvo v skúšobných komisiách na štátnych skúškach

  ACTA AVIONICA

   


  2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
   

  webmaster