Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
FAKULTNÉ ODBOROVÉ KOMISIE LETECKEJ FAKULTY TUKE


Zloženie fakultných odborových komisií Leteckej fakulty TUKE, schválené na rokovaní Vedeckej rady LF TUKE dňa 07.06.2017:

Študijný odbor: 2353 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Doktorandský študijný program: Prevádzka lietadiel


Predseda: prof. Ing. Ján PIĽA, PhD.
Podpredseda: doc. Ing. Peter KORBA, PhD., ING.-PAED. IGIP

doc. Ing. Karol SEMRÁD, PhD.
prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.
Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD. MBA, LL.M.
doc. dr hab. inż. Jarosław KOZUBA, prof.nadzw.
doc. Ing. Ladislav FŐZŐ, PhD.
doc. Ing. Michal HOVANEC, PhD.


Študijný odbor: 2613 Elektronika
Doktorandský študijný program: Letecké a priemyselné elektronické systémy

Predseda: prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
Podpredseda: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.

doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc., mim. prof.
doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD.
doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.
doc. Ing. Pavol KURDEL, PhD.
doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD.
doc. Ing. Ján LABUN, PhD.
doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD.


Študijný odbor: 3772 Doprava
Doktorandský študijný program: Riadenie leteckej dopravy


Predseda: prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.
Podpredseda: doc. Ing. Vladimír NĚMEC, Ph.D., prof.h.c.

Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M
prof. Ing. Ján PIĽA, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc., MBA, LL.M.
prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD.
doc. Ing. Martin BUGAJ, PhD.
doc. Ing. Peter KORBA, PhD., ING.-PAED. IGIP
doc. dr hab. inż. Jarosław KOZUBA, prof.nadzw.
doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc.
doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D.


Tajomníčka FOK: Ing. Jarmila LECHOVÁ, PhD.

Organizačný a rokovací poriadok FOK LF TUKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster