Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 


Doktorandské študijné programy - 3. stupeň vysokoškolského štúdia

V súlade so základným poslaním Leteckej fakulty - poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblasti letectva, leteckej techniky a kozmonautiky a s nimi súvisiacej problematiky, akreditované študijné programy sú zamerané do oblasti riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy, leteckého strojárstva, leteckej a priemyselnej elektroniky a elektrotechniky a do oblasti konštrukcie, opráv a prevádzky leteckej techniky.

Doktorandské štúdium sa organizuje v dennej a externej forme. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 3 roky, v externej forme najviac 5 rokov. Doktorandské štúdium sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho ukončenia doktorandského štúdia je obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou.

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti (prednášky, semináre, individuálne štúdium) a z vedeckej časti ( individuálna alebo tímová vedecká práca pod vedením školiteľa).


Riadenie a kontrola doktorandského štúdia

Úroveň a zabezpečenie doktorandského štúdia hodnotí Vedecká rada Leteckej fakulty. Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sledujú a hodnotia ODBOROVÉ KOMISIE zriadené pre jednotlivé študijné odbory. Ich členov menuje dekan po schválení vo VR fakulty.


PRIJÍMACIE KONANIE
NA ŠTÚDIUM
INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN
ŠTUDIJNÁ ČASŤ
- jazykový kurz / skúška
- štúdium vybraných predmetov
VEDECKÁ ČASŤ
- vedecko-výskumná činnosť
- publikačná činnosť
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
max. 4 hod. / týž. / AR
DIZERTAČNÁ SKÚŠKA
(písomná práca dizertačnej skúšky)
DIZERTAČNÁ PRÁCA
OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE
(štátna skúška)
UKONČENIE ŠTÚDIA
(akademický titul PhD.)


Názov študijného programu Forma štúdia Doba štúdia
(roky)
Garantujúce pracovisko
Riadenie leteckej dopravy Denná
Externá-PL
3
5
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Prevádzka lietadiel Denná
Externá-PL
3
5
Katedra leteckého inžinierstva
Letecké a priemyselné elektronické systémy Denná
Externá-PL
3
5
Katedra avioniky
Katedra leteckej technickej prípravy
PL - platené štúdium


Dôležité dokumenty pre oblasť doktorandského štúdia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster