Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Veda v výskum - V Ý Z V YGRANTOVÁ SCHÉMAUZÁVIERKAPOPISDETAILNÉ INFORMÁCIE
HORIZON 2020 priebežne Výzvy: viaceré oblasti http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
APVV DO7RPpriebežne Výzva: Dofinancovanie spoluúčasti na už schválených projektoch 7RP http://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/vyzvy-do7rp/do7rp-2012
ERASMUS+priebežne Výzvy: ERASMUS+ http://www.erasmusplus.sk/
EuropeAidpriebežneVýzva: EuropeAid https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=&ZGEO=35601&debpub=&finpub=
Nadácia TBBpriebežne Výzva: Grantové programy http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/
MZV SR2x ročneVýzva: Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky https://www.mzv.sk/sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_v_oblasti_medzinarodnych_vztahov_a_zahranicnej_politiky
VISEGRAD15.4.2015 Výzva: StrategicGrants http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
KEGA 30.4.2015Výzva: Podávanie nových žiadostí o dotáciu/finančný príspevok so začiatkom riešenia v roku 2016 http://www.minedu.sk/harmonogram-cinnosti-kega-v-roku-2015-a-v-1-kvartali-2016/
VEGA30.4.2015Výzva: Podávanie nových žiadostí o dotáciu/finančný príspevok so začiatkom riešenia v roku 2016 http://www.minedu.sk/plan-cinnosti-vega-na-rok-2015/
EEA GRANTS11.5.2015Výzva: EEA/EHP-SK06-IV-V-02 na projekty Inštitucionálnej spolupráce http://spehp.saia.sk/sk/main/vyzvy/
VISEGRAD1.6.2015Výzva: SmallGrants http://visegradfund.org/grants/small_grants/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster