Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Uchádzači
o štúdium
Absolventi SŠ
získané úplné stredné/
stredne odborné vzdelanie
 
Absolventi 1.stupňa
vysokoškolského štúdia
 
Absolventi 2.stupňa
vysokoškolského štúdia
Prijatie
na štúdium
Stupeň
vysokoškolského
štúdia
Dĺžka a forma
štúdia
3 roky
denné / externé
štúdium
2 roky
denné / externé
štúdium
3 roky denné
5 rokov externé
štúdium
Záverečná
práca
Bakalárska práca
Diplomová práca
Dizertačná práca
Ukončenie
štúdia
Štátne skúšky
Obhajoba bakalárskej práce
Promócie
Štátne skúšky
Obhajoba diplomovej práce
Promócie
Obhajoba
dizertačnej práce
Promócie
Udelený
akademický
titul
"bakalár" Bc.
"inžinier" Ing.
"Philosophiae doctor" PhD.
 
Vysokoškolské
vzdelanie 1. stupňa
Vysokoškolské
vzdelanie 2. stupňa
Vysokoškolské
vzdelanie 3. stupňa

P r a x
Prijatie na štúdium


Štúdium


Záver štúdia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster