Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Výcviková organizácia pre základný výcvik RLP

Výcviková organizácia pre základný výcvik RLP je integrovaná do štruktúr LF, z toho predovšetkým na KLP. Požiadavky na výcvikové organizácie sú napĺňané realizáciou:
 • Leteckého zákona č.143/1998
 • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340,
 • Decision 2015/010/R,
 • Decision 2015/015/R,
 • MP–ÚVL–RLP–17/2008,
 • P–ÚVL–RLP–2/2016,


 • Vstupné požiadavky Podmienkou prijatia do kurzu základného výcviku je dosiahnutie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania a prihlásenie sa do kurzu na predpísanom tlačive „Prehlásenie účastníka kurzu“.

  Ciele kurzu
  Kurz je zameraný na odbornú prípravu riadiacich letovej prevádzky v civilnom letectve. V rámci kurzu absolvujú účastníci kurzu odborné letecké predmety vyžadované príslušnými predpismi a nariadeniami. Rozsah kurzu pokrýva požiadavky príslušných nariadení. Základný výcvik prebieha vo VO LF TUKE pod vedením schválených lektorov.

  Organizácia kurzov
  Základný výcvik RLP (teoretický a praktický výcvik určený na výučbu základných vedomostí a praktických zručností súvisiacich so základnými prevádzkovými postupmi) sa uskutočňuje v súlade s nariadeniami. Každý kurz základného výcviku sa realizuje v rámci vysokoškolského štúdia bakalárskeho študijného programu. Základný výcvik sa uskutočňuje v súlade so študijnou dokumentáciou schválenou Akreditačnou komisiou vlády SR v nadväznosti a v súlade s požiadavkami Nariadenia komisie (EÚ) 2015/340 a Rozhodnutiami riaditeľa EASA č. ED Decision 2015/010/R č. ED Decision 2015/015/R, ktorými sa vydali prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k uvedenému nariadeniu. Jednotlivé predmety základného výcviku sú vyučované v rámci absolvovania predmetov odporúčaného študijného plánu akreditovaného vysokoškolského študijného programu „Pracovník riadenia letovej prevádzky“ a overované priebežne formou semestrálnych skúšok, zápočtov a klasifikovaných zápočtov. Po úspešnom ukončení základného výcviku výcviková organizácia vydáva žiadateľovi „Osvedčenie o absolvovaní kurzu základného výcviku ATCO“. Základný výcvikový kurz nie je možné organizovať v externej forme štúdia.

  Obsah základného výcviku
  PREDMET 1: ÚVOD DO KURZU
  PREDMET 2: LETECKÉ PRÁVO
  PREDMET 3: MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY
  PREDMET 4: METEOROLÓGIA
  PREDMET 5: NAVIGÁCIA
  PREDMET 6: LIETADLÁ
  PREDMET 7: ĽUDSKÉ FAKTORY
  PREDMET 8: ZARIADENIA A SYSTÉMY
  PREDMET 9: PRACOVNÉ PROSTREDIE


  Kontakt
  Výcviková organizácia pre základný výcvik RLP
  Technická univerzita v Košiciach
  Letecká fakulta
  Katedra letovej prípravy
  Rampová 7
  041 21 Košice


  Zabezpečenie kurzov:
  Ing. Juraj Vagner, PhD., Ing.Paed.IGIP
  klp.lf@tuke.sk
  juraj.vagner@tuke.sk
   
   
  Osvedčenie Dopravného úradu Slovenskej republiky Osvedčenie Dopravného úradu Slovenskej republiky
  o schválení výcvikovej organizácie Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pre výcvik personálu ATM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACTA AVIONICA

   


  2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
   

  webmaster