Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Letecká fakulta vznikla 1. 2. 2005 (Zriaďovacia listina), ako deviata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Jej vznik bol výsledkom dlhodobej transformácie vojenského vysokého školstva SR a bol spojený so snahou zachovať dlhodobé a bohaté tradície lietania a vysokoškolského vzdelávania leteckých odborníkov v Košiciach.
Transformačný proces vojenských vysokých škôl SR vyvrcholil v roku 2004 prijatím Zákona č. 455/2004 Z.z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach. V súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách najprv vznikol od 1.9.2004 Ústav aeronautiky - ako súčasť Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach, ktorý mal zabezpečiť vzdelávanie študentov, režim života, prevádzku priestorov a prípravu základných dokumentov potrebných pre vznik novej fakulty. Vznik Leteckej fakulty s účinnosťou od 1.2.2005 schválil Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach na verejnom zasadnutí dňa 13.12.2004.
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých odborníkov v rámci akreditovaných študijných programov v jeho všetkých troch stupňoch - bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom, s rešpektovaním požiadaviek národnej a európskej leteckej legislatívy. Univerzitné vzdelávanie a vedecký výskum a vývoj vykonáva v základných oblastiach letectva - bezpečnosť, riadenie a zabezpečenie leteckej dopravy, letecké strojárstvo, letecká elektrotechnika a konštrukcia, opravy a prevádzka leteckej techniky. Pripravuje odborníkov letectva na pracovné pozície profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, leteckých technikov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov a leteckých manažérov.

AKADEMICKÁ SAMOSPRÁVA - VEDENIE LETECKEJ FAKULTY TU V KOŠICIACH

DEKANI
   2005 - 2009      doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.   
   2009 - 2013      doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.   
   2013 - 2017      prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.   
   od 2017      Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA., LL.M   
PRODEKANI
   2005 - 2009   
   2005 - 2009   
   2005 - 2006   
   prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.   
   prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.   
   doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA   
   2009 - 2013   
   2009 - 2013   
   2009 - 2013   
   doc. Ing. Ján PIĽA, PhD.   
   prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.   
   doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA   
   2013 - 2017   
   2013 - 2014   
   2015 - 2017   
   2015 - 2017   
   Ing. Peter KAĽAVSKÝ, PhD.   
   doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD.   
   doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD.   
   doc. Ing. Pavol KURDEL, PhD.   
   od 2017   
   od 2017   
   od 2017   
   doc. Ing. Peter KORBA, PhD., Ing.Paed.IGIP   
   Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.   
   Mgr. Peter ČEKAN, PhD.   
PREDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU
   2005 - 2006      doc. RSDr. Ján POPRENDA, CSc.   
   2006 - 2009      PhDr. Anna ČEKANOVÁ, PhD.   
   2009 - 2012      Ing. Luboš SOCHA, PhD. & PhD.   
   2012 - 2017      Ing. Juraj VAGNER, Ing.Paed.IGIP   
   od 2017       Ing. Juraj VAGNER, PhD., Ing.Paed.IGIP    


Vedecko-pedagogickí pracovníci Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pôsobia v rámci štruktúry piatich vedecko-pedagogických pracovísk so špecializovaným zameraním do jednotlivých oblastí leteckej problematiky:

Vedecko-pedagogické pracovisko
Zameranie
Katedra avioniky
letecká elektronika - letecké prístroje, navigačné, rádiové a rádiotechnické, elektrické a špeciálne palubné systémy lietadiel, letecké komunikačné a informačné systémy letectva
Katedra leteckej technickej prípravy
letecká elektrotechnika, letecké strojárstvo, letecká a priemyselná senzorika, magnetometria a diagnostika, matematika, fyzika
Katedra letovej prípravy
príprava lietajúceho personálu a personálu riadenia letovej prevádzky, aerodynamika a mechanika letu
Katedra leteckého inžinierstva
letecké strojárstvo - konštrukcia lietadiel a leteckých motorov, materiálové inžinierstvo, letecké a kozmické inžinierstvo
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
riadenie a ekonomika leteckých činností, bezpečnosť leteckej dopravy a letísk, letiskové technické a prevádzkové zabezpečenie, počítačové modelovanie a simulácie, informatika


Špičkové technológie a vysoké nároky na organizáciu a bezpečnosť leteckej prevádzky vyžadujú, aby aj kvalita ľudí pracujúcich v oblasti letectva bola vysoká. Letecká fakulta prijíma na vybrané študijné odbory len záujemcov, ktorí vyhovujú náročným zdravotným a psychofyziologickým kritériám. U všetkých študentov rozvíja také cenné pracovné vlastnosti, ako sú dôslednosť, presnosť, spoľahlivosť a morálne a vôľové vlastnosti, ako je čestnosť, odvaha a vytrvalosť. Tieto kvality sú cenným bonusom, ktorý si môžu študenti Leteckej fakulty odniesť do praxe a ďalšieho života.
Praxou je overené a mnoho leteckých odborníkov to dokazuje, že študovať leteckú problematiku a pracovať v oblasti letectva poskytuje človeku možnosť iného pohľadu na svet. A to nielen pre lietajúci personál, ale aj pre všetkých, ktorí pracujú okolo lietadiel a v leteckej prevádzke so zabezpečovacou technikou a na letiskách. V letectve pracujú ľudia, v ktorých je kus romantiky, túžby odpútať sa od zeme a pozrieť sa na svet z tretej dimenzie. Táto túžba inšpiruje k snahe byť lepším a potvrdzuje skutočnosť, že ľudstvo nevzlietlo na oblohu silou svalov, ale silou vedomostí!


ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster