Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 


VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ


Vedecko-výskumná činnosť Leteckej fakulty TU v Košiciach je zameraná predovšetkým na:
 1. výskum a vývoj nanotechnológií vo výrobe a renovácii častí leteckej techniky, modelovanie a simulácie v letectve,
 2. leteckú a priemyselnú elektroniku, senzoriku, aplikovanú magnetometriu a diagnostiku,
 3. výskum a vývoj metód riadenia a zabezpečenia leteckej prevádzky, prevádzky lietadiel a letísk,
 4. moderné vzdelávacie a výcvikové techniky a technológie v letectve, podiel na medzinárodnej unifikácii a certifikácii leteckého vzdelávania.
Pre oblasť vedy boli stanovené a dosiahnuté tieto ciele:
 • Zorganizovanie úspešnej medzinárodnej konferencie Aeronautika 09, ktorej sa zúčastnilo viac než 60 domácich a zahraničných odborníkov. Z konferencie bol vydaný zborník príspevkov na CD a tiež časopis ACTA AVIONICA č.18. Všetky publikácie majú ISBN.
  Po plenárnom zasadaní bolo jednanierozdelené na dve sekcie: sekcia vedeckých príspevkov a sekcia Slovenských výrobcov leteckej techniky, ktorí jednali o založení Zväzu leteckých výrobcov SR.
 • Vydané bolo sedemnáste a osemnáste číslo vedeckého recenzovaného časopisu Acta Avionica.
 • V hodnotenom období sme prijali 9 interných a jedného externého doktoranda (tretieho stupňa štúdia) v programoch "Letecké a priemyselné elektronické systémy" a "Prevádzka lietadiel", pokračovala práca Odborových komisií pre tieto programy.
 • Pracujú SOK pôvodných odborov doktorandského štúdia v ktorom ešte máme 22 doktorandov, obhajobu a promócie úspešne absolvovali Ing. Jozef JUDIČÁK PhD. a Ing. Jozef GALANDA PhD.
 • Štandardným spôsobom a plnením povinností v zmysle VŠ zákona pracuje vedecká rada (VR) fakulty a okrem hodnotení vedeckej práce vytvára aj prerokovávanými otázkami a podnetmi predpoklady pre ďalšie úspešné smerovanie fakulty.
 • Príslušníci KLI svojpomocne budujú laboratórium malých leteckých motorov, sú vytvorené predpoklady pre budúce významnejšie projekty.
 • KLTP buduje a rozvíja laboratóriá aplikovanej magnetometrie a senzoriky.
 • Aktivitou doc. Ing. Jozefa Hudáka, PhD. a KLTP bol pre fakultu získaný prvý významný medzinárodný vedecký projekt Manunet.
 • Zvýšil sa počet publikačných výstupov (cca o 20%).
 • Účasť príslušníkov fakulty na medzinárodných konferenciách (domácich aj zahraničných ) umožnilo financovanie projektov Kega, Vega, MVTS a predovšetkým APVV.
 • Záverečnými oponentúrami boli ukončené dva projekty KEGA ( zodpov. riešitelia: doc. Ing. František Adamčík, CSc., doc. Ing. Václav Moucha, CSc.).
 • Boli podpísané bilaterálne dohody s Panstwowou Wyzszou Szkolou Zavodovou w Chelmie, Vysokou školou báňskou - Technickej univerzity Ostrava, Technickou univerzitou v Liberci, ČVUT v Prahe, Technickou univerzitou v Pardubiciach, UO v Brne, Západočeskou univerzitou v Plzni, Univerzitou T. Baťu v Zlíne, čo umožní mobilitu učiteľov, doktorandov a aj študentov v nasledujúcich piatich rokoch hradených z fondov Erasmus

Hlavné úlohy do budúceho obdobia 2009/10:
 • Zvyšovať počet a kvalitu (štruktúru) publikácií.
 • Usporiadať medzinárodnú konferenciu Nové trendy v letectve 2010.
 • Pripraviť nové témy dizertačných prác a zvýšiť počet interných doktorandov, zabezpečiť úspešné štúdium v treťom stupni.
 • Prihlásiť kvalitné projekty Kega, Vega, APVV, a výzvy na čerpanie štrukturálnych fondov, využiť spoluprácu so SAV a ďalšími vhodnými partnermi, úspešne riešiť schválené projekty.
 • Naďalej rozširovať zahraničnú spoluprácu.
 • Vydať ďalšie kvalitné čísla vedeckého časopisu Acta Avionica.
 • Úspešne riešiť pridelené projekty a pripraviť záverečné oponentúry končiacich projektov.
 • Usilovať sa o vstup (ako spoluriešiteľská inštitúcia) do začínajúcich projektov 7. RP a podobne.
 • Pripraviť zmluvu o spolupráci medzi Leteckou fakultou a West Avionics, Moenchengladbach, Nemecko. Vytvoriť spoločné výcvikové stredisko "Institute of Technical Transfer" (ITT).
 • Zapojiť študentov do ŠVOČ.
 • Rozšíriť "mobility aktivity" v rámci ERASMUS.


STAV V OBLASTI RIEŠENIA VEDECKÝCH PROJEKTOV


PROJEKTY KEGA
 • 3/3053/05 - Tvorba softvérových modulov pre počítačom podporovanú výučbu leteckých špecializácií 2005-2007
  - Vedúci projektu doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
  - Úloha ukončená záverečným oponentským konaním dňa 24.10.2008.
 • 3/4223/06 - Laboratórium senzoriky a techniky bezpečnostných a zabezpečovacích systémov 2006-2008
  - Vedúci projektu: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
  - Úloha ukončená záverečným oponentským konaním dňa 24.10.2008.


PROJEKTY VEGA
 • 1/3126/06 - Presnosť pasívnych sledovacích systémov 2006-2008
  - Vedúci projektu: prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.
 • 1/0473/08 - Zvýšenie presnosti a odolnosti leteckých navigačných systémov voči rušeniu 2008-2010
  - Vedúci projektu: prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.
 • 2/6209/06 - Mikroštruktúrna lomová mechanika vysoko pevných spekaných ocelí 2006-2008
  - Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.
 • 1/046408 - Tribologické aspekty porušovania spekaných materiálov s dôrazom na kontaktnú únavu a opotrebenie 2008-2010
  - Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.
 • 1/3042/06 - Supersymetria a supergeometria v teórii poľa a gravitácii
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter PREŠNAJDER Peter, DrSc.
  Súčasť UK: FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
  Zástupca riešiteľa za pracovisko LF: doc. RNDr. Ondrej HUDÁK, DrSc.
 • 1/0394/08 - Algoritmy situačného riadenia a modelovanie zložitých systémov 2008-2010
  Vedúci projektu: prof. Ing. Ladislav MADARÁSZ, CSc.
  Zástupca riešiteľa za pracovisko LF: doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
  Projekt riešený v spolupráci s TU Košice


PROJEKTY AV
 • AV 4/2017/08 - Stanovenie fyzikálno-chemických vlastností hornín pri vysokých teplotách tlaku a v prostredí vodnej pary
  Vedúci projektu: prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc.
  Priebežné oponentské konanie úlohy sa uskutočnilo dňa 30.10.2008


PROJEKTY APVV
 • APVV-0454-07 - Výskum a vývoj magnetických senzorov systémov vyhľadávania a indikácie feromagnetických a vodivých telies 2008-2010
  Zástupca riešiteľa za pracovisko LF: prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
  Projekt riešený v spolupráci so SAV Košice
 • APVV-0728-07 - Vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami nanokryštalických komplexných oxidov pripravených mechanochemickými metódami 2008-2010
  Zástupca riešiteľa za pracovisko LF: RNDr. Ondrej HUDÁK, DrSc.
  Projekt riešený v spolupráci so SAV Košice


PROJEKTY MVTS
 • MVTS 6RP/Manunet/TUKE/08 - Vývoj magnetických mikrodrôtov pre technické aplikácie (Development of magnetic microwires of technical applications) 2008 - 2010
  Vedúci projektu: doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.,
  Manunet (Španielsko + UPJŠ)


VEDECKÉ ŠTÚDIE PRE MO SR
 • Prof. Ing. Josef BLAŽEK a kol.:
  Senzory na báze amorfných a nanokryštalických mikrodrôtov a možnosti ich využitia vo vojenstve
 • Ing. Ján LABUN, PhD.:
  Modelovanie smerových charakteristík antén na modernizovanom lietadle MiG 29


ODBORNÁ SPOLUPRÁCA


Letecká fakulta rozvíja spoluprácu s domácimi a zahraničnými vysokými školami (AOS Liptovský Mikuláš, ŽU Žilina, STU Bratislava, TU Trenčín, UO Brno, ČVUT Praha, VUT Brno, Univerzita Pardubice, Univerzita T. Baťu Zlín, Západočeská univerzita Plzeň, Technická univerzita v Liberci, WSOSP Deblin).

Spolupracuje s profesijnými organizáciami v rámci regiónu celého Slovenska, a to MO SR, Veliteľstvom vzdušných síl SR, Leteckými opravovňami Trenčín, Leteckými opravovňami Banská Bystrica, Leteckými základňami v Kuchyni, Sliači a Prešove, SLI, a.s. Košice, Považskými strojárňami a.s. v Považskej Bystrici, firmami ALLES v Košiciach , LYNX v Košiciach, HONEYWELL v Bratislave, ústavmi SAV v Košiciach (UMV. UEF. UGT).

Spolupráca je založená na nasledovných aktivitách:

 • riešenie vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov pre prax na základe zmluvných vzťahov
 • spoločné projekty v rámci výziev MŠ SR , APVV a podobne
 • organizovanie spoločných konferencií a výchova budúcich absolventov
 • riešenie úloh praxe v rámci zmluvnej spolupráce s firmami
 • vedenie diplomových prác, členstvo v spoločných odborových komisiách doktorandského štúdia, spracovávanie oponentských posudkov na dizertačné práce doktorandov
 • členstvo vo vedeckých radách spolupracujúcich vysokých škôl
 • členstvo v skúšobných komisiách na štátnych skúškach

ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster