mais KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais posta Facebook Študentský domov R7 mais mais

 
 

Akademický senát Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na svojom zasadaní dňa 22. mája 2017 schválil v zmysle § 13, ods. 1 Štatútu Leteckej fakulty TUKE zloženie Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE pre nasledujúce štvorročné funkčné obdobie 2017 - 2021:

Fakultní členovia VR:
Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M predseda Vedeckej rady LF / dekan LF
doc. Ing. Peter KORBA, PhD. podpredseda Vedeckej rady LF / prodekan LF
Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD. prodekan LF
Mgr. Peter ČEKAN, PhD. prodekan LF
prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc. Katedra manažmentu leteckej prevádzky
prof. Ing. Pavel PULIŠ, CSc. Katedra manažmentu leteckej prevádzky
doc. Ing. Vladimír NĚMEC, Ph.D., prof.h.c. Katedra letovej prípravy
prof. Ing. Ján PIĽA, PhD. Katedra leteckého inžinierstva
doc. Ing. Ladislav FŐZŐ, PhD. Katedra leteckého inžinierstva
doc. Ing. Michal HOVANEC, PhD. Katedra leteckého inžinierstva
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc., mim.prof. Katedra leteckej technickej prípravy
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc. Katedra leteckej technickej prípravy
doc. Ing. Karol SEMRÁD. PhD. Katedra leteckej technickej prípravy
prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc. Katedra avioniky
doc. Ing. Róbert BREDA, PhD. Katedry avioniky
doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD. Katedry avioniky
doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD. Katedra aerodynamiky a simulácií
doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD. Katedra aerodynamiky a simulácií


Mimofakultní členovia VR:
Dr.h.c. mult. prof. dr hab. inż. Paweł CZARNECKI, PhD., MBA, LL.M, MPH. Warsaw Management University Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
doc. dr hab. inż. Jarosław KOZUBA, prof.nadzw. Polish Air Force Academy in Dęblin Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
prof. Ing. Zděnek DVOŘÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav LÍŠKA, CSc. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš
doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D. Univerzita Pardubice
doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc. Vysoká škola obchodní v Prahe
Ing. Blažej ZAUJEC Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava
Ing. Ján BREJA Dopravný úrad, Bratislava
doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD., MBA., LL.M Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta


Tajomník VR:
Ing. Jarmila FERENČÍKOVÁ, PhD. dekanát LF

Rokovací poriadok Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE

U Z N E S E N I A

2013 2014 2015 2016 2017


Plánované termíny rokovaní VR LF TUKE :

09.11.2017

ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster