Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Akademický senát Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na svojom zasadaní dňa 22. mája 2017 schválil v zmysle § 13, ods. 1 Štatútu Leteckej fakulty TUKE zloženie Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE pre nasledujúce štvorročné funkčné obdobie 2017 - 2021:

Fakultní členovia VR:
Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M predseda Vedeckej rady LF / dekan LF
doc. Ing. Peter KORBA, PhD. podpredseda Vedeckej rady LF / prodekan LF
Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD. prodekan LF
Mgr. Peter ČEKAN, PhD. prodekan LF
prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc. Katedra avioniky
doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD. Katedry avioniky
doc. Ing. Róbert BREDA, PhD. Katedry avioniky
prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc. Katedra manažmentu leteckej prevádzky
doc. Ing. Ladislav FŐZŐ, PhD. Katedra leteckého inžinierstva
doc. Ing. Michal HOVANEC, PhD. Katedra leteckého inžinierstva
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc., mim.prof. Katedra leteckej technickej prípravy
doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD. Katedra leteckej technickej prípravy
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc. Katedra leteckej technickej prípravy
doc. Ing. Dušan NEŠTRÁK, CSc. Katedra letovej prípravy
doc. Ing. Vladimír NĚMEC, Ph.D., prof.h.c. Katedra letovej prípravy
prof. Ing. Ján PIĽA, PhD. Katedra leteckého inžinierstva
doc. Ing. Karol SEMRÁD. PhD. Katedra leteckého inžinierstva
doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD. Katedra leteckej technickej prípravy


Mimofakultní členovia VR:
Ing. Ján BREJA Dopravný úrad, Bratislava
Dr.h.c. mult. prof. dr hab. inż. Paweł CZARNECKI, PhD., MBA, LL.M, MPH. Warsaw Management University Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
prof. Ing. Zděnek DVOŘÁK, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD., MBA., LL.M Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
doc. dr hab. inż. Jarosław KOZUBA, prof.nadzw. Polytechnika Sliezska v Katowiciach
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav LÍŠKA, CSc. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš
doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc. České vysoké učení technické v Prahe
doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D. Univerzita Pardubice
Ing. Blažej ZAUJEC Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava


Tajomník VR:
Ing. Jarmila LECHOVÁ, PhD. dekanát LF

Rokovací poriadok Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE

U Z N E S E N I A

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Plánované termíny rokovaní VR LF TUKE :

08.11.2018

ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster