Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 Acta Avionica je vedecký recenzovaný časopis, ktorého cieľom je publikovať pôvodné, doteraz nepublikované vedecké a odborné práce predovšetkým z oblasti základného a aplikovaného výskumu leteckých odborníkov a výskumných pracovníkov. Leteckú problematiku pokrýva komplexne zo všetkých typov pozícií v oblasti priemyslu, výskumu a akademických inštitúcií, ako aj formou aktuálnych informácií o dôležitých praktických výsledkoch a inováciách z oblasti leteckého priemyslu s postupným rozšírením aj o oblasť kozmonautiky a kozmických technológií.
Letecká doprava, riadenie letovej prevádzky a riadenie a bezpečnosť v leteckej doprave - pilotovanie lietadiel, bezpečnosť leteckej dopravy, bezpečnosť a zabezpečenie letísk, riadenie letovej prevádzky, ľudský faktor v letectve, vyhľadávanie a záchrana, výcvik a vzdelávanie leteckého personálu a súvisiaca problematika.
Prevádzka lietadiel - teória, konštrukcia údržba a opravy lietadiel a leteckých motorov, pozemné technické a prevádzkové zabezpečenie lietadiel, diagnostika, aerodynamika lietadiel, dizajn, modelovanie a simulácia, vývoj materiálov a súvisiaca problematika.
Avionika a senzorika - letecké navigačné systémy, sledovacie systémy, komunikačné systémy, riadenie letu a lietadla, monitorovanie, indikátory, displeje, elektronické a elektrické systémy lietadiel, meranie a meracie zariadenia, senzory a senzorické systémy, výskum, vývoj, konštruovanie, testovanie a aplikácie bezpilotných prostriedkov a súvisiaca problematika.
Kozmonautika - kozmické technológie a súvisiaca problematika.

Časopis vydáva Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Vychádza minimálne dvakrát ročne od roku 1999 s medzinárodným štandardným číslom: ISSN 1335-9479

   Edičná rada - kontakt:       e-mail: acta.avionica@tuke.sk   
   Webové sídlo časopisu:        http://acta-avionica.tuke.sk   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster