KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais mais posta Facebook Študentský domov R7

 
 

POLITIKA KVALITY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH


Pre dosiahnutie strategických cieľov Dlhodobého zámeru rozvoja Technickej univerzity v Košiciach (ďalej TUKE) na roky 2007 - 2013 vyhlasuje vedenie nasledovné zámery politiky kvality:

  1. Udržiavať a zlepšovať celkovú výkonnosť systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami EN ISO 9001:2000, s cieľom úspešnej komplexnej akreditácie TUKE plne konkurencieschopnej v národnom i medzinárodnom meradle.
  2. Úspech, atraktivitu a stabilitu univerzity ako celku, postaviť na úspechu, atraktivite a stabilite fakúlt.
  3. Vytvárať a udržiavať motivačné prostredie, v ktorom sa zamestnanci zapoja do plnenia strategických cieľov TUKE, vytvárať im podmienky pre personálny a odborný rast, posilniť ich k lojálnosti (ich lojálnosť) a využívať ich schopnosti na prospech univerzity.
  4. Zabezpečovať trvalú spokojnosť študentov, chápať ich súčasné i budúce potreby a prostredníctvom splnenia ich požiadaviek snažiť sa prekonať ich očakávania, posilniť hrdosť študentov a absolventov k svojej univerzite.
  5. Intenzívnou komunikáciou s predstaviteľmi regiónu, ministerstva školstva a vlády SR, zamestnávateľských zväzov a združení aktívne vplývať na tvorbu politiky rozvoja vysokých škôl na Slovensku.
  6. Systematicky propagovať TUKE, možnosti štúdia, popularizovať a propagovať výsledky vedy, techniky, umenia a kultúry v národnom i medzinárodnom prostredí a to prostredníctvom neustáleho plánovania, vyhodnocovania a následného zlepšovania kvality všetkých procesov na univerzite.

Táto politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov a študentov TUKE. Jej aktívne prezentovanie na všetkých pracoviskách univerzity nech prispieva k zvyšovaniu povedomia o kvalite, k zlepšovaniu vzdelávacích i výskumných procesov a tým k šíreniu dobrého mena TUKE v globálnom prostredí.


V Košiciach 1. januára 2008
Dr. h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
 
rektor Technickej univerzity v Košiciach


 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster