Promócie

Slávnostné promócie absolventov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia sa konajú za prítomnosti rektora (alebo ním povereného prorektora), akademických funkcionárov fakúlt a promočného kolégia.

Znenie promočného sľubu:


SĽUB ABSOLVENTA ŠTÚDIA

Sľubujem, že s vedomím poslania vedy, techniky a umenia v spoločnosti budem využívať znalosti získané štúdiom na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach na prospech rozvoja spoločnosti a vlastnej osobnosti. Zo všetkých síl budem podporovať rozvoj vedy, techniky i umenia a budem žiť tak, aby moje konanie bolo hodné absolventa tejto univerzity.


Zvyčajný scenár promócií:
 1. Slávnostný nástup za zvuku fanfár
 2. Štátna hymna
 3. Otvorenie akademického obradu, predstavenie prítomných najvyšších predstaviteľov univerzity a fakulty, privítanie prítomných hostí
 4. Prodekan prednesie úvodnú reč
 5. Prejav dekana
 6. Prodekan uvedie vlastnú promóciu absolventov a požiada Promótora, aby sa ujal svojej funkcie
 7. Promótor požiada rektora o súhlas k promócii absolventov
 8. Promótor vyzve k zloženiu akademického sľubu, prednesie úvodnú formulu, akademický sľub a záverečnú - prehlasovaciu formulu
 9. Prodekan vyzve študentov, aby jednotlivo zložili sľub dotknutím sa žezla univerzity/fakulty a slovom "Sľubujem"
 10. Prejav absolventa
 11. Prodekan ukončí promócie a celý akademický obrad
 12. Gaudeamus igitur - študentská hymna
 13. Odchod za zvuku hudby
Použitie latinských oslovení: