Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na štúdium v AR 2015/16 bude prebiehať v zmysle platných zákonov a predpisov:

 

Podmienky prijatia:

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

Doktorandské štúdium

 

Postup pri prihlasovaní na štúdium

 

V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať v papierovej forme - na predpísanom tlačive poštou (doporučeným listom) na adresu Leteckej fakulty, elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška - vyplnenie a vytlačenie formulára a v papierovej forme zaslanie poštou) alebo osobne na Študijnom referáte LF.

Bližšie informácie získate na stránke Leteckej fakulty

 

Kontakt:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

LETECKÁ FAKULTA

Rampová 7, 041 21 Košice

Študijný referát: tel./fax: +421 (55) 633 91 18