Štátne skúšky

Prehľad látky k štátnym záverečným skúškam AR2016/2017

Okruhy otázok k ŠZS Prevádzka lietadiel 2017 - Bc-PL-3

Okruhy otázok k ŠZS Prevádzka lietadiel 2017 - Ing-PL-2

 

Bakalárske štúdium: 13.6. - 17.6. 2016

V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 13.6. až 17.6. 2016 štátne skúšky študentov denného a externého bakalárskeho štúdia.
Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok.
Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú.
Harmonogram úloh pre študentov:

Okruhy otázok k ŠZS Prevádzka lietadiel 2016 - Bc-PL-3

 

Inžinierske štúdium: 23.5. - 27.5. 2016

V zmysle §63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, §18 Študijného poriadku TUKE a študijných plánov zodpovedajúcich študijných programov, na Leteckej fakulte sa uskutočnia v termíne 23.5. až 27.5. 2016 štátne skúšky študentov denného a externého inžinierskeho štúdia. 
Detailný časový harmonogram štátnych skúšok s menovitým poradím študentov bude zverejnený na úradných výveskách katedier najneskôr 10 dní pred konaním štátnych skúšok. 
Podrobnejšie pokyny k organizácii štátnych skúšok sú v kompetencii zodpovedajúcich vedúcich katedier, na ktorých sa štátne skúšky konajú. 
Harmonogram úloh pre študentov:

Okruhy otázok k ŠZS Prevádzka lietadiel 2016 - Ing-PL-2