Študijné programy

Katedra leteckého inžinierstva garantuje a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadláv nasledujúcich nosných študijných programoch:

1. stupeň - bakalárske študijné programy

Prevádzka lietadiel

2. stupeň - inžiniersky študijný program

Prevádzka lietadiel

3. stupeň - doktorandský študijný program

Prevádzka lietadiel

 

Študenti sa počas štúdia riadia študijným plánom, ktorý je v súlade so študijným programom, na ktorý sú zapísaní. Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť študijných predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si zostavuje študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.

Študijní poradca Katedry leteckého inžinierstva: Ing. Stanislav Fábry, PhD.