O klube
Vedenie klubu:
predseda: Jozef Pollák
výbor: Elena Belicová, Jana Macinská, Judita Sádecká, Jana Slámová, Zdenko Roháč, Martin Velgos
revízna komisia: Boris Ďurčo, Ján Kuchta, Vladimír Tysz
STANOVY
Klubu orientačného behu ATU KOŠICE

Článok I.
Základné ustanovenia

 1. Názov: Klub orientačného behu ATU Košice, v skratke KOB ATU Košice
 2. Sídlo KOB ATU Košice: Watsonova 4A, 040 01 Košice
 3. KOB ATU Košice nemá právnu subjektivitu, je jedným z klubov zastrešujúcej organizácie - občianskeho združenia ATU Košice - združenia s právnou subjektivitou
 4. KOB ATU Košice je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľnou záujmovou organizáciou.
 5. KOB ATU Košice vykonáva svoju činnosť ako nezávislá organizácia, riadiaca sa vo svojej činnosti princípmi demokracie, vlastnými stanovami, informačnými predpismi a právnymi normami SR.
 6. KOB ATU Košice má svoj znak.
Článok II.
Cieľ a poslanie KOB ATU Košice
 1. Hlavným cieľom KOB ATU Košice je uspokojovanie záujmov detí, mládeže a ostatných občanov v oblasti telesnej kultúry a vytváranie podmienok na upevňovanie ich zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti.
 2. KOB ATU Košice je otvorenou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť v oblasti akýchkoľvek športových aktivít, najmä však v oblasti orientačného behu a jemu príbuzných orientačných športov.
 3. Základným poslaním KOB ATU Košice je:
  • organizovať a vytvárať podmienky pre športovú činnosť svojich členov, zúčastňovať sa športových aktivít a akcií
  • zapájať sa do organizácie športových aktivít a akcií
  • starať sa o výchovu mládeže a ostatných svojich členov a ich výkonnostný a kvalifikačný športový rast
  • viesť svojich členov k dodržiavaniu etických, estetických a mravných pravidiel a k ochrane životného prostredia a prírody, ako svojho najväčšieho športoviska
  • chrániť záujmy svojich členov a za tým účelom spolupracovať s ostatnými občianskymi združeniami, inými organizáciami a štátnymi orgánmi
  • podporovať šport pre všetkých a zdravý spôsob života obyvateľstva organizovaním jednoduchých športových akcií pre nových záujemcov a pre tých, ktorí športujú len príležitostne
  • vytvárať ekonomické, materiálové, technické a servisné podmienky potrebné k činnosti klubu
  • spolupracovať s ostatnými klubmi materskej organizácie ATU Košice a tiež klubmi na Slovensku a v zahraničí
Článok III.
Členstvo v KOB ATU Košice
 1. Členstvo v KOB ATU Košice je dobrovoľné a neprevediteľné na inú osobu.
 2. Členmi KOB ATU Košice sa môžu stať občania Slovenskej republiky ale aj cudzí štátni príslušníci.
 3. Členom KOB ATU Košice sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi a poslaním klubu, rešpektuje stanovy klubu, podá prihlášku, zaplatí registračný poplatok a členský príspevok.
 4. O prijatí za člena KOB ATU Košice rozhoduje výbor klubu.
 5. Dokladom o členstve je platný členský preukaz, ktorý bol vydaný KOB ATU Košice.
 6. Výbor KOB ATU Košice môže udeliť čestné členstvo v klube osobám, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj klubu, resp. orientačných športov.
 7. Členstvo v KOB ATU Košice zaniká:
  • oznámením o vystúpení
  • rozhodnutím výboru o vylúčení pre dlhodobé neplnenie členských povinností alebo hrubé porušenie stanov. Vylúčený člen sa môže proti vylúčeniu odvolať na členskej schôdzi klubu
  • úmrtím člena, resp. zánikom klubu
 8. Práva členov:
  • podieľať sa na demokratickom riadení KOB ATU Košice – od 15 rokov s hlasom rozhodujúcim na členských schôdzach, od 18 rokov s právom byť volený do orgánov klubu
  • v rámci stanovených pravidiel zúčastňovať sa činnosti klubu
  • v rámci stanovených pravidiel využívať majetok a vybavenie klubu
  • dávať podnety, návrhy, pripomienky, požadovať na ne od klubu odpoveď
  • byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu
 9. Povinnosti členov:
  • dodržiavať stanovy KOB ATU Košice a riadiť sa rozhodnutiami jeho orgánov
  • aktívne sa podieľať na plnení cieľov a poslania klubu, riadne, zodpovedne a včas vykonávať zverené funkcie a úlohy
  • podieľať sa na financovaní klubu formou platenia členských príspevkov a iných príspevkov schválených orgánmi klubu
  • aktívnou účasťou napomáhať pri klubom organizovaných akciách a pri hospodárskej činnosti
  • chrániť a ošetrovať majetok klubu
  • vystupovať v duchu morálnych zásad fair play a dôstojne reprezentovať KOB ATU Košice na všetkých športových a spoločenských podujatiach, chrániť jeho dobré meno a nepodnikať nič, čo by mohlo poškodzovať jeho záujmy
Článok IV.
Zásady hospodárenia
 1. Zdrojom majetku a príjmov KOB ATU Košice sú:
  • členské príspevky
  • príspevky a dotácie od športového zväzu, štátnych orgánov a orgánov samosprávy
  • príjmy z Eurofondov
  • príjmy zo športovej a hospodárskej činnosti
  • príjmy z 2% zaplatenej dane
  • sponzorské dary
  • príjmy z propagácie a reklamy
  • Finančné prostriedky sú uložené na samostatnom podúčte ATU Košice. Klub môže prostredníctvom ATU Košice nadobúdať do svojho vlastníctva hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý sám spravuje. O správe majetku rozhoduje výbor klubu. Manipulácia s finančnými prostriedkami je vykonávaná podľa všeobecne platných hospodárskych a právnych predpisov.
  • O hospodárení klubu je na členskej schôdzi hospodárom klubu, alebo povereným členom výboru prednesená správa o hospodárení.
Článok V.
Orgány ATU Košice

KOB ATU Košice riadi svoju činnosť prostredníctvom týchto orgánov:
a., členská schôdza
b., výbor
c., predseda klubu
d., revízna komisia

a., Členská schôdza
Je najvyšším orgánom KOB ATU Košice. Výročnú členskú schôdzu zvoláva výbor klubu 1 krát za kalendárny rok. Výbor klubu musí zvolať mimoriadnu členskú schôdzu najneskôr do 30 dní, ak o to požiada aspoň 1/3 všetkých členov klubu starších ako 15 rokov alebo nadpolovičná väčšina členov výboru. V prípade nečinnosti výboru zvoláva členskú schôdzu predseda klubu.

Členská schôdza KOB ATU Košice:

b., Výbor
Výbor klubu je výkonným orgánom členskej schôdze. Riadi činnosť klubu a zabezpečuje plnenie úloh klubu medzi dvoma členskými schôdzami. Navrhuje výšku členských príspevkov a rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú výlučne v právomoci členskej schôdze.
Počet členov výboru určí výročná členská schôdza v minimálnom počte 3. Jedným z členov výboru je predseda klubu. Výbor je volený na obdobie 3 rokov, členovia výboru môžu byť volení opakovane.
Výbor zasadá podľa potreby, min. však 1 krát za tri mesiace. Zvoláva a predsedá mu predseda klubu, príp. iný ním poverený člen výboru. V prípade nečinnosti predsedu klubu sa výbor zíde, ak o to požiadajú aspoň 2 členovia výboru.
Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. K platnosti rozhodnutia výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Každý člen výboru má jeden hlas.
Zo zasadnutia výboru sa vyhotovuje zápis, ktorý vykonáva poverený člen výboru. Zápisy zo zasadnutí výboru sú archivované v klubových priestoroch, sú dostupné na požiadanie k nahliadnutiu hociktorého člena klubu. Schválené uznesenia sú pre výbor záväzné.

c., predseda klubu
Predseda klubu je štatutárnym zástupcom klubu, jedná v mene klubu a za klub je oprávnený podpisovať. Predseda klubu riadi činnosť klubu, na každej členskej schôdzi predkladá správu o činnosti klubu.
Je volený a odvolávaný členskou schôdzou, jeho funkčné obdobie je 3 roky, môže byť volený opakovane.

d., revízna komisia
Kontrolným orgánom KOB ATU Košice je revízna komisia, volená výročnou členskou schôdzou na obdobie 3 rokov. Počet jej členov určuje členská schôdza, zo zvolených členov si sama volí svojho predsedu. Členom revíznej komisie nemôže byť člen výboru klubu. Predseda komisie alebo ním poverený zástupca má právo zúčastňovať sa zasadaní výboru klubu s hlasom poradným.
Revízna komisia kontroluje hospodárenie klubu, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, upozorňuje orgány klubu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Revízna komisia predkladá správu o svojej činnosti na členskej schôdzi klubu.

Stanovy Klubu orientačného behu ATU Košice boli schválené členskou schôdzou dňa 16. januára 2008.