25.04.2007
Krajské majstrovstvá základných a stredných škôl 2007

     Majstrovstvá kraja základných a stredných škôl pre rok 2007 sa uskutočnia v Spiškej Novej Vsi 9.5.2007 (streda).

     Janka Šmelíková opäť prevzala funkciu vedúcej a organizátorky účasti košických žiakov a študentov (tiež KE okolie) na týchto pretekoch. Do SNV sa cestuje 2 autobusmi, informácie k odchodu nájdete neskôr na tejto stránke. Zoznam postupujúcich(okresné majstrovstvá sa bežali v jeseni na Aničke) nájdete vo výsledkoch nižšie a visí tiež na nástenke v šatni ATU. Taktiež tu nájdete propozície súťaže.
      Na majstrovstvá kraja postupuje prvých 20 pretekárov v každej kategórii.
      Prezrite si tento zoznam a informujte Vašich kamarátov, ktori skončili do 20. miesta (aj naregistrovaných v klube, oddieli OB)o akcii a dajte vedieť Janke Šmelíkovej, ak sa niekto akcie nezúčastní, aby mohli byť pozvaní náhradníci.
      Propozície a oznam o Vašom postupe boli zaslané na Vaše školy.
     
     

Krajský školský úrad Košice
      Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách Spišská Nová Ves
      Centrum voľného času Adam Spišská Nová Ves
      PROPOZÍCIE
      Krajské majstrovstvá v orientačnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl v školskom roku 2006- 2007

      Usporiadateľ: Okresná rada SAŠŠ a Centrum voľného času Adam v Spišskej Novej Vsi.
      Riaditeľ pretekov: Ing. Ivan Pirník
      Hlavný rozhodca: Ing. Mgr. Róbert Miček
      Technické zabezpečenie: TJ Čingov SNV
      Termín: 9.5.2007
      Centrum pretekov: lyžiarsky vlek Rittenberg na Ferčekovciach, MHD č.3,č.10,smer Rožňava
      Prezentácia: 9,30 - 10,30 hod.
      Štart: štart prvého pretekára o 11,00 hod.
      Podmienky účasti: Krajského kola sa môžu zúčastniť školy na základe včas vyplnenej a zaslanej prihlášky, pretekov sa zúčastnia postupujúci z jednotlivých okresných súťaží, v každej kategórií maximálne 5 z jedného okresu. Môžu štartovať i nepostupujúci ,ale iba mimo súťaž a ani po dosiahnutí postupových časov nemajú nárok na postup a na preplatenie nákladov. Pri prezentácií vedúci družstva predloží súpisku podpísanú riaditeľom školy. Štartujúci sú povinní priniesť si so sebou preukaz poistenca, za zdravotný stav a poistenie zodpovedá vysielajúca škola.
      Kategórie: žiaci a žiačky ZŠ narodení 1.9.1991 a mladší, študenti a študentky narodení 1.9.1987 a mladší
      Druh pretekov: preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť(KS) s intervalovým štartom.
      Mapa: Borovička , mierka mapy 1:10 000, interval vrstevníc 5 m.
      Razenie kontrolných stanovíšť(KS): po obdŕžaní mapy je úlohou pretekára prísť na miesto začiatku orientácie (červený trojuholník na mape, kde sa začína orientovať. Pretekár je povinný absolvovať trať v určenom poradí KS, najprv musí pretekár nájsť prvé KS, potom druhé KS atď. Ľubovoľný je len výber postupu - to akým spôsobom pobeží pretekár na prvé KS, z prvého na druhé KS atď. Ľubovoľný spôsob prebiehania KS bude potrestaný diskvalifikáciou pretekára (pr. Štart-1KS-5KS-3KS-4KS-2KScieľ). Pretekár je povinný označiť prechod KS do štartového preukazu systémom: 1 KS do prvého políčka v preukaze, 2 KS do druhého políčka v preukaze atď. Ak sa pretekár pomýli pri razení, využíva na opravu rezervné políčka R1 až R3. Ak pretekár neopraví razenie získava za každé nesprávne razenie 5 trestných minút. Pretekár si sám zodpovedá za razenie na KS. Každé KS v teréne je vybavené kódovým číslom, ktoré slúži pretekárovi na kontrolu správnosti nájdeného KS v teréne. Poradové čísla KS s kódovými číslami KS a s opismi KS budú umiestnené na mape.
      Systém hodnotenia: o poradí v kategórií rozhoduje dosiahnutý čas. Najprv sa poradie tvorí z pretekárov, ktorí majú razenie v poriadku a až potom z pretekárov, ktorí získali trestné minúty. Nikto z pretekárov nie je diskvalifikovaný, za každé chýbajúce KS sa pripočíta k dosiahnutému času 5 trestných minút. Pretekár je diskvalifikovaný iba vtedy, keď stratí preukaz alebo sa nešportovo správa. Príklad 1: pretekár má oraziť 5 KS, v preukaze ma 4 správne razenia, jedno chýbajúce a jedno razenie navyše. K dosiahnutému času mu je pripočítaných 1x5 trestných minút. Príklad 2: pretekár má oraziť 5 KS, v preukaze má 5 správnych a 5 nesprávnych razení.
      K dosiahnutému času mu je pripočítaných 0 trestných minút, razenie je v poriadku.
      Hodnotenie: z krajských majstrovstiev postupujú do celoslovenského finále štyria najlepší jednotlivci v každej kategórií. V prípade že niekto odmietne právo postupu, môže zaňho postúpiť ďalší v poradí so všetkými KS(rozhoduje umiestnenie nie okresná príslušnosť). Na krajských majstrovstvách sa vyhodnocuje i súťaž okresných družstiev, ktorá nie je postupovou. V každej kategórií sa sčítajú dosiahnuté časy troch najlepších z každého zúčastneného okresu a družstvo s najnižším súčtom časov vyhráva. Ak sú zúčastnení iba dvaja pretekári z jednej školy, družstvo sa hodnotí súčtom časov týchto dvoch pretekárov, no v celkovom poradí sa umiestni takéto družstvo až v poradí za družstvami zloženými z troch pretekárov. Jedna osoba družstvo netvorí.
      Dĺžky tratí: žiaci 3000m, žiačky 2000m, študenti 3500m, študentky 2 500m
      Prihlášky: zašlite najneskôr do 4.5.2007 na adresu: Centrum voľného času Adam, 05201 Spišská Nová Ves
      Kontaktná osoba: Mgr.Titus Benko č.tel.053/44257 59, mail:TitusBenko@seznam.cz
      Ekonomické zabezpečenie: cestovné,ceny,občerstvenie hradí CVČ prostredníctvom KŠÚ Košice po obdŕžaní finančných prostriedkov.
      Protesty: podáva vedúci družstva do 15 minút po vyhlásení výsledkov s vkladom 50 Sk hlavnému rozhodcovi.
     
      V Spišskej Novej Vsi 19.4.2007
      Ing.Ivan Pirník Mgr. Eva Murgáčová
      riaditeľ CVČ predsedníčka OR SAŠS
     

      Výsledky regionálneho kola stredných a základných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2006/2007
     

Pollák Jozef (TKE6001)