06.01.2008
Košická lyža-rozpis

     V nedeľu 3.2.08 organizuje LK Metropol KE na Kojšovskej holi preteky v behu na lyžiach Košická lyža. Rozpis nájdete nižšie...

     Lyžiarsky klub Metropol Košice
     
      K O Š I C K Á L Y Ž A
     
      Rozpis pretekov v behu na lyžiach - 27. ročník
      3.2.2008 - nedeľa
      Všeobecné ustanovenia:
     
      Usporiadateľ: Lyžiarsky klub Metropol Košice.
      Technické zabezpečenie: Lyžiarsky klub Metropol Košice.
      Miesto konania: Kojšovská hoľa ( pri pomníku )
      Termín konania: 3. februára 2008 ( nedeľa ).
      Prihlášky: Lyžiarsky klub Metropol Košice
      Bankov č. 14, 040 01 Košice, e-mail: jutoke@szm.sk
      Uzávierka prihlášok je 29.1.2008.
      Informácie: Juraj Tóth, tel. 0905 222 856, www.jutoke.szm.sk
      Žrebovanie ( schôdza ): Uskutoční sa dňa 2.2.2008 o 17:00 hod.
      v objekte Bistra Bankov č. 14, Košice
      konečná autobusu MHD č. 29 od žel. stanici.
      Ubytovanie: Organizátor nezabezpečuje.
      Úhrada: Náklady spojené s účasťou na pretekoch
      hradí vysielajúca zložka.
      Kancelária: Dňa 2.2.2008 od 17:00 hod. v Bistre Bankov č. 14,
      Dňa 3.2.2008 od 8:00 hod. chata Erika
      Prezentácia: V kancelárii pretekov, do 9:30 hod.
      Lekárska prehliadka:Za zdravotný stav zodpovedá každý účastník,
      resp. zákonný zástupca u mladistvých.
      Všeobecné: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu pretekov v prípade nepriaznivých poveternostných
      a iných zreteľa hodných okolností, ktoré včas zverejní.
      Štartovné: žiactvo: 100 - Sk Pretekári s platnou licenciou
      dorast: 100.- Sk SLZ štartovné 50.- Sk
      dospelí: 100.- Sk Členovia LK MEKO 0.- Sk
     
      Technické ustanovenia:
      Predpis: Preteká sa podľa pravidiel lyžiarskych pretekov
      platných od 8. 12. 2000.
      Kategórie a dĺžky tratí:
      Predžiactvo: chlapci, dievčatá r. 1998 1 km
      Ml. žiactvo: chlapci, dievčatá r. 1996/97 2 km
      St. žiactvo: chlapci, dievčatá r. 1994/95 3 km
      Dorast ml.: chlapci, dievčatá r. 1992/93 3 km
      Dorast st.: chlapci, dievčatá r. 1990/91 5 km
      Ženy: r. 1989 a st. 5 km
      Muži: r. 1989 a st. 10 km
      V prípade štartu viac ako troch veteránov, ( muži )
      ( ženy ), vyhodnotíme ich v samostatnej kategórii.
     
      Spôsob behu: Predžiactvo a ml. žiactvo – klasická technika.
      St. žiactvo, dorast, dospelí – voľná technika.
     
      Trate: Kojšovská hoľa, certifikát: SLZ-BÚ, 014/1995
      Štart: Dňa 3. februára (nedeľa ) 2008 žiactvo: o 10:30 hod.
      Dorast, dospelí: o 11:00 hod.
      Štart je po kategoriach hromadný, presný čas štartu kategórie bude zverejnený pred štartom, podľa počtu prihlásených pretekárov.
      Občerstvenie: V cieli čaj.
      Ceny: Prví traja v každej kategórii dostanú upomienkovú cenu.
     
      Protesty:Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov s vkladom 300.- Sk.
     
     
      Činovníci pretekov:
      riaditeľ pretekov: Juraj Tóth
      tajomník pretekov: Štefánia Nepková
      lekár pretekov: MUDr. Ladislav Valansky
      hlavný rozhodca: RNDr. Ján Smutný
      veliteľ tratí: Milan Kulla
      technik tratí: Jozef Olejník
      veliteľ kontrol: Gabriel Nepko
     
      Košice :9.12.2007
      Juraj Tóth
      riaditeľ pretekov
     

Pollák Jozef (TKE6001)