08.01.2008
Návrh stanov klubu

     Na členskej schôdzi 16.1. budú schvalované stanovy klubu. Ich návrh si môžete prečítať nižšie. Stanovy v hlavných bodoch vychádzajú zo stanov našej zastrešujúcej organizácie ATU Košice, vo viacerých bodoch sú rozpracované a upravené na naše podmienky.

     STANOVY
      Klubu orientačného behu ATU KOŠICE
     
     
      Článok I.
      Základné ustanovenia
     
      1. Názov: Klub orientačného behu ATU Košice, v skratke KOB ATU Košice
      2. Sídlo KOB ATU Košice: Watsonova 4A, 040 01 Košice
      3. KOB ATU Košice nemá právnu subjektivitu, je jedným z klubov zastrešujúcej organizácie – občianskeho združenia ATU Košice - združenia s právnou subjektivitou
      4. KOB ATU Košice je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľnou záujmovou organizáciou.
      5. KOB ATU Košice vykonáva svoju činnosť ako nezávislá organizácia, riadiaca sa vo svojej činnosti princípmi demokracie, vlastnými stanovami, informačnými predpismi a právnymi normami SR.
      6. KOB ATU Košice má svoj znak.
     
     
     
     
      Článok II.
      Cieľ a poslanie KOB ATU Košice
     
      1. Hlavným cieľom KOB ATU Košice je uspokojovanie záujmov detí, mládeže a ostatných občanov v oblasti telesnej kultúry a vytváranie podmienok na upevňovanie ich zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti.
      2. KOB ATU Košice je otvorenou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť v oblasti akýchkoľvek športových aktivít, najmä však v oblasti orientačného behu a jemu príbuzných orientačných športov.
     
     
      3. Základným poslaním KOB ATU Košice je:
      • organizovať a vytvárať podmienky pre športovú činnosť svojich členov, zúčastňovať sa športových aktivít a akcií
      • zapájať sa do organizácie športových aktivít a akcií
      • starať sa o výchovu mládeže a ostatných svojich členov a ich výkonnostný
      a kvalifikačný športový rast
      • viesť svojich členov k dodržiavaniu etických, estetických a mravných pravidiel
      a k ochrane životného prostredia a prírody, ako svojho najväčšieho športoviska
      • chrániť záujmy svojich členov a za tým účelom spolupracovať s ostatnými občianskymi združeniami, inými organizáciami a štátnymi orgánmi
      • podporovať šport pre všetkých a zdravý spôsob života obyvateľstva organizovaním
      jednoduchých športových akcií pre nových záujemcov a pre tých, ktorí športujú len
      príležitostne
      • vytvárať ekonomické, materiálové, technické a servisné podmienky potrebné k činnosti klubu
      • spolupracovať s ostatnými klubmi materskej organizácie ATU Košice a tiež klubmi na
      Slovensku a v zahraničí
     
      Článok III.
      Členstvo v KOB ATU Košice
     
      1. Členstvo v KOB ATU Košice je dobrovoľné a neprevediteľné na inú osobu.
      2. Členmi KOB ATU Košice sa môžu stať občania Slovenskej republiky ale aj cudzí štátni
      príslušníci.
      3. Členom KOB ATU Košice sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi
      a poslaním klubu, rešpektuje stanovy klubu, podá prihlášku, zaplatí registračný poplatok
      a členský príspevok.
      4. O prijatí za člena KOB ATU Košice rozhoduje výbor klubu.
      5. Dokladom o členstve je platný členský preukaz ktorý bol vydaný KOB ATU Košice.
      6. Výbor KOB ATU Košice môže udeliť čestné členstvo v klube osobám, ktoré sa
      významnou mierou zaslúžili o rozvoj klubu, resp. orientačných športov.
      7. Členstvo v KOB ATU Košice zaniká:
      - oznámením o vystúpení
      - vylúčením pre dlhodobé neplnenie členských povinností alebo hrubé porušenie stanov
      - úmrtím člena, resp. zánikom klubu
      8. Práva členov:
      - podieľať sa na demokratickom riadení KOB ATU Košice – od 15 rokov s hlasom
      rozhodujúcim na členských schôdzach, od 18 rokov s právom byť volený do orgánov
      klubu
      - v rámci stanovených pravidiel zúčastňovať sa činnosti klubu
      - v rámci stanovených pravidiel využívať majetok a vybavenie klubu
      - dávať podnety, návrhy, pripomienky, požadovať na ne od klubu odpoveď
      - byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu
      9. Povinnosti členov:
      - dodržiavať stanovy KOB ATU Košice a riadiť sa rozhodnutiami jeho orgánov
      - aktívne sa podieľať na plnení cieľov a poslania klubu, riadne, zodpovedne a včas
      vykonávať zverené funkcie a úlohy
      - podieľať sa na financovaní klubu formou platenia členských príspevkov a iných
      príspevkov schválených orgánmi klubu
      - aktívnou účasťou napomáhať pri klubom organizovaných akciách a pri hospodárskej
      činnosti
      - chrániť a ošetrovať majetok klubu
      - vystupovať v duchu morálnych zásad fair play a dôstojne reprezentovať KOB ATU Košice
      na všetkých športových a spoločenských podujatiach, chrániť jeho dobré meno
      a nepodnikať nič, čo by mohlo poškodzovať jeho záujmy
     
     
      Čl. V.
      Zásady hospodárenia
     
      1. Zdrojom majetku a príjmov KOB ATU Košice sú:
      • členské príspevky
      • príspevky a dotácie od športového zväzu, štátnych orgánov a orgánov samosprávy
      • príjmy z Eurofondov
      • príjmy zo športovej a hospodárskej činnosti
      • príjmy z 2% zaplatenej dane
      • sponzorské dary
      • príjmy z propagácie a reklamy
      2. Finančné prostriedky sú uložené na samostatnom podúčte ATU Košice. Klub môže prostredníctvom ATU Košice nadobúdať do svojho vlastníctva hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý sám spravuje. O správe majetku rozhoduje výbor klubu. Manipulácia s finančnými prostriedkami je vykonávaná podľa všeobecne platných hospodárskych a právnych predpisov.
     
     
      Článok IV.
      Orgány ATU Košice
     
     
      1. KOB ATU Košice riadi svoju činnosť prostredníctvom týchto orgánov:
      a., členská schôdza
      b., výbor
      c., predseda klubu
      d., revízna komisia
     
      a., Členská schôdza
      Je najvyšším orgánom KOB ATU Košice. Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu aspoň 1 krát za kalendárny rok. Výbor klubu musí zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada aspoň 1/3 všetkých členov klubu starších ako 15 rokov alebo nadpolovičná väčšina členov výboru. V prípade nečinnosti klubu zvoláva členskú schôdzu predseda klubu.
     
      Členská schôdza KOB ATU Košice:
      • rozhoduje o zániku klubu, vstúpení alebo vystúpení do (z) ďalších združení
      • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
      • volí a odvoláva predsedu klubu, výbor klubu a revíznu komisiu
      • prejednáva a schvaľuje správu o činnosti klubu, vrátane správy o hospodárení
     
      • Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
      klubu starších ako 15 rokov. Pokiaľ nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov klubu starších ako 15 rokov, členská schôdza je uznášaniaschopná, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov klubu starších ako 15 rokov.
      • K platnosti rozhodnutia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
      hlasov prítomných členov klubu starších ako 15 rokov. Každý člen klubu starší ako 15 rokov má jeden hlas.
      • Členskú schôdzu riadi predseda klubu, alebo ním poverený člen výboru.Zo zasadnutia členskej schôdze sa vyhotovuje zápis, ktorý vykonáva poverený člen klubu.
     
      b., Výbor
      Výbor klubu je výkonným orgánom členskej schôdze. Riadi činnosť klubu a zabezpečuje plnenie úloh klubu medzi dvoma členskými schôdzami. Rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú výlučne v právomoci členskej schôdze.
      Počet členov výboru určí členská schôdza tak, aby bol vždy nepárny. Jedným z členov výboru je predseda klubu. Výbor je volený na obdobie 3 rokov, členovia výboru môžu byť volení opakovane.
      Výbor zasadá podľa potreby min. však 1 krát za tri mesiace. Zvoláva a predsedá mu predseda klubu, príp. iný ním poverený člen výboru.
      Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. K platnosti rozhodnutia výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Každý člen výboru má jeden hlas.
      Zo zasadnutia výboru sa vyhotovuje zápis, ktorý vykonáva poverený člen výboru.
     
      c., predseda klubu
      Predseda klubu je štatutárnym zástupcom klubu, jedná v mene klubu a za klub je oprávnený podpisovať. Predseda klubu riadi činnosť klubu.
      Je volený a odvolávaný členskou schôdzou, jeho funkčné obdobie je 3 roky, môže byť volený opakovane.
     
      d., revízna komisia
      Kontrolným orgánom KOB ATU Košice je revízna komisia, volená členskou schôdzou. Počet jej členov určuje členská schôdza. Členom revíznej komisie nemôže byť člen výboru klubu. Revízna komisia kontroluje hospodárenie klubu, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, upozorňuje orgány klubu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
     
     
     
     
     
      Stanovy Klubu orientačného behu ATU Košice boli schválené členskou schôdzou dňa . januára 2008.
     
     
     

Pollák Jozef (TKE6001)