13.06.2010
SP OC Bankov, medzičasy

     Medzičasy zo Slovenského pohára v OC SP_OC_SPLITS.txt

    

Pollák Jozef (TKE6001)