08.10.2006
Propozície regionálneho kola SPŠaG

     Propozície regionálneho kola SPŠaG a základných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2006-2007

    

1. Všeobecné ustanovenia:  Z poverenie KŠÚ v Košiciach
Usporiadateľ: Evanjelické gymnázium J.A.Komenského,
Puškinova 3, 040 01 Košice
Tech. zabezpečenie: Klub orientačného behu ATU Košice
Termín konania: 19.10.2006
Miesto konania: Mestský park Anička
Prezentácia: Mestský park Anička – Detský areál
19.10.2006 8.00 – 9.00
Riaditeľstvo: Riaditeľ súťaže: Ing. Jozef Krištan
Hlavný rozhodca: RNDr. Jana Šmelíková
Stavba tratí: Ing. Jozef Pollák
Org. pracovníci: PaedDr. Anna Mattová
Mgr. Libuša Mičková
Zdravotník: zabezpečí usporiadateľ
Prihlášky: Školou potvrdené prihlášky zaslať písomne do 16.10.2006 na adresu:
RNDr. Jana Šmelíková, Havanská 13, 040 13 Košice, tel.: 0915963213
e-mail: smelikova_start@zoznam.sk
Štart 00: 9.30 hod – intervalovým spôsobom
Vekové kategórie: žiaci a žiačky nar. 1.9.1991 a mladší
študenti a študentky nar. 1.9.1987 a mladší
Hodnotenie: Jednotlivci podľa dosiahnutých časov v cieli
Prvých 20 pretekárov vo všetkých kategóriách postupuje
do krajského kola
Ceny: Prví traja v každej kategórii obdržia diplomy

2. Technické ustanovenia: Súťaží sa podľa platných pravidiel OB
Mapa: Anička, 1:5000, e = 2,5 m
Terén: Mestský park
Výstroj: Súťažiaci si donesú – pero, igelitový obal na mapu, priesvitný
obal na preukaz, lepiacu pásku, zapínací špendlík
Výber z pravidiel OB: pretekár je povinný:
- absolvovať trať s dodržaním poradia stanovíšť
- kontroly značiť do preukazu podľa poradia stanovíšť
- v cieli pretekov odovzdať preukaz a mapu
- dodržiavať zákaz akejkoľvek spolupráce na trati s inými súťažiacimi
Informácie: RNDr.Jana Šmelíková tel.:0915963213,055/6364391
e-mail: smelikova_start@zoznam.sk
Poznámka: Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca škola.
Organizátor neručí za stratu vecí.
Propozície zároveň slúžia ako žiadosť o uvolnenie zo školy.

Leštínský Tomáš (TKE7801)