31.01.2007
Košická lyža-rozpis

     V nedeľu 4.2.2007 sa na Bankove uskutočnia preteky v behu na lyžiach "Košická lyža 2007". Využite túto možnosť zapretekať si, kto vie koľko tento rok ešte bude na lyžiach príležitostí?

     Lyžiarsky klub Metropol Košice
     

K O Š I C K Á   L Y Ž A


      Rozpis pretekov v behu na lyžiach - 26. ročník
      Košice - lesopark Bankov 4.2.2007 - nedeľa


     
      Všeobecné ustanovenia:


     
      Usporiadateľ: Lyžiarsky klub Metropol Košice.
      Technické zabezpečenie: Lyžiarsky klub Metropol Košice.
      Miesto konania: Košice – lesopark Bankov.
      Termín konania: 4. februára 2007 ( nedeľa ).
      Prihlášky: Lyžiarsky klub Metropol Košice, Bankov č. 14, 040 01 Košice
      Uzávierka prihlášok je 30.1.2007.
      Informácie: Juraj Tóth, tel. 0905 222 856.
      Žrebovanie (schôdza): Uskutoční sa dňa 3.2.2007 o 17:00 hod. v objekte Bistra Bankov č. 14, Košice konečná autobusu MHD č. 29 od žel. stanici.
      Ubytovanie: Organizátor nezabezpečuje.
      Úhrada: Náklady spojené s účasťou na pretekoch hradí vysielajúca zložka.
      Kancelária: Dňa 3.2.2007 od 16:00 hod. v Bistre Bankov č. 14,až do ukončenia pretekov.
      Prezentácia: V kancelárii pretekov.
      Lekárska prehliadka: Za zdravotný stav zodpovedá každý účastník, resp. zákonný zástupca u mladistvých.
      Všeobecné: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu pretekov v prípade nepriaznivých poveternostných a iných zreteľa hodných okolností, ktoré včas zverejní.
      Štartovné:

žiactvo:     20.- Sk
dorast: 30.- Sk
dospelí: 70.- Sk

     
      Pretekári s platným preukazom SLZ štartovné neplatia !!!


     
      Technické ustanovenia:


     
      Predpis: Preteká sa podľa pravidiel lyžiarskych pretekov platných od 8. 12. 2000.


     

Kategórie a dĺžky tratí:
Predžiactvo: chlapci, dievčatá r. 1996 1 km
Ml. žiactvo: chlapci, dievčatá r. 1995/94 2 km
St. žiactvo: chlapci, dievčatá r. 1993/92 4 km
Dorast: chlapci, dievčatá r. 1991/89 5 km
Ženy: r. 1988 a st. 5 km
Muži: r. 1988 a st. 10 km

      V prípade štartu viac ako troch veteránov ,veterániek, vyhodnotíme ich v samostatnej kategórii.


     
      Spôsob behu:

Predžiactvo a ml. žiactvo – klasická technika.
ST. žiactvo, dorast, dospelí – voľná technika.
Trate: Lesopark Bankov – okruh 2 km.
      Štart: Dňa 4. februára 2007 žiactvo: o 10:30 hod.
      Dorast, dospelí o 11:00 hod.
      Štart je po kategóriach hromadný, presný čas štartu kategórie bude zverejnený pred štartom, podľa počtu prihlásených pretekárov.
      Občerstvenie: V cieli čaj.
      Ceny: Prví traja v každej kategórii dostanú upomienkovú cenu.
      Protesty: Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov s vkladom 300.- Sk.
     
Činovníci pretekov:     riaditeľ pretekov:   Juraj Tóth
tajomník pretekov: Mgr. Lenka Dzugasová
lekár pretekov: MUDr. Ladislav Valansky
hlavný rozhodca: RNDr. Ján Smutný
veliteľ tratí: Milan Kulla
technik tratí: Jozef Olejník

Košice : 11.11.2006 Juraj Tóth
riaditeľ pretekov

      Rozpis schválený ŠTK – SLZ – BÚ – dňa 18.11.2006
     
     

Pollák Jozef (TKE6001)