13.03.2007
Majstrovstvá kraja v krose

     Cez víkend (v sobotu) sa naskytá výborná možnosť na otestovanie bežeckej pripravenosti na otvorených majstrovstvách kraja v krose. Keďže preteky sa uskutočnia v Košiciach, všetkým, ktorí sa chcú porovnať s atletickými súpermi sa účasť doporučuje.

     PROPOZÍCIE
      OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ VsAZ V CEZPOĽNOM BEHU
      ŽIAKOV, ŽIAČOK, DORASTENCOV, DORASTENIEK, JUNIOROV, JUNIORIEK,
      MUŽOV A ŽIEN
     
      OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ VsAZ V CEZPOĽNOM BEHU
      DRUŽSTIEV ŽIAKOV, ŽIAČOK, DORASTENCOV, DORASTENIEK, MUŽOV A ŽIEN
     
     
      Usporiadateľ :
      Z poverenia VsAZ, v spolupráci s MČ Košice - Barca, zabezpečuje atletický oddiel TJ Obalservis
      Košice.
     
      Dátum, hodina a miesto štartu :
      Sobota 17.marec 2007 o 10:30 hod., park v Košiciach - Barci (konečná zastávka električky č.4).
     
      Čestné predsedníctvo : František Krištof, starosta MČ Košice Barca
      Ing. Jozef Kunc, predseda TJ Obalservis Košice
      Ing. Milan Petrenko, podpredseda TJ Obalservis Košice
      Ing. Vasil Mackal, člen výboru TJ Obalservis Košice
      Hlavní funkcionári :
      Riaditeľ pretekov : Mgr. Jozef Haraksin
      Hlavný rozhodca : Mgr. Pavol Madár
      Technický delegát : Ing. Vladislav Vovčko
     
      Prihlášky :
      Zasielajú atletické oddiely do 15.3.2007 formou elektronickej prihlášky v programe ESO, na
      email akademik.atlet@tuke.sk.
     
      Štartujú :
      Včas prihlásení registrovaní pretekári a pretekárky SAZ príslušnej vekovej kategórie. V súťaži
      družstiev včas prihlásené 3-členné družstvá. AO/AK môžu prihlásiť ľubovoľný počet družstiev.
      Súťaž družstiev sa uskutoční, ak sa v kategórii prihlásia minimálne 3 družstvá z 2 AO/AK.
     
      Kancelária pretekov:
      Bude otvorená: v deň pretekov od 08:30 hod. v budove SOU Poľnohospodárkeho, Abovská 32,
      Košice - Barca
     
      Štartovné čísla :
      Budú vydávané v kancelárií pretekov, kde ich obdržia vedúci výprav a zabezpečia ich vrátenie po
      skončení pretekov. Pretekári sa musia prezentovať najneskôr do 10:30 hod. Pri prezentácií
      družstiev, ktorá končí jednu hodinu pred štartom, musí byť odovzdané zloženie 3-členného družstva.
      AO/AK môžu prihlásiť ľubovoľný počet družstiev v jednotlivých kategóriách.
     
      Štartovné :
      Pretekári a pretekárky kategórie mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov a dorasteniek zaplatia štartovné 50,- Sk. Žiacke kategórie 40,- Sk. Pretekári, ktorí sa prihlásia na mieste platia štartovné 60,- Sk.
     
      Protesty :
      Podľa pravidiel atletiky.
     
      Trať :
      Je v areáli parku MČ Košice – Barca.
     
      Ceny :
      Víťaz získa titul „Majster VsAZ pre rok 2007“, pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. Víťazné družstvo v každej kategórii získa titul „Majster VsAZ pre rok 2007“ a pohár. Družstvá na 1.-3. mieste dostanú diplom.
     
      Šatne :
      Budú poskytnuté v budove SOU Poľnohospodárkeho, Abovská 32, Košice – Barca. slúžia len na
      prezlečenie! Usporiadateľ neručí za prípadné straty.
     
      Úhrada :
      Pretekári a pretekárky štartujú na vlastné náklady, resp. náklady vysielajúcich AO/AK.
     
      Upozornenie :
      Za zdravotný stav pretekárov zodpovedá vysielajúca zložka (AO/AK).
     
      Časový program, kategórie a dĺžka tratí :
      10:45 hod. Otvorenie majstrovstiev VsAZ
      10:50 hod. Mladší žiaci 1994 a mladší 1.000m
      11:00 hod. Mladšie žiačky 1994 a mladší 1.000m
      11:10 hod. Staršie žiačky 1992, 1993 2.000m
      11:25 hod. Starší žiaci 1992, 1993 3.000m
      11:45 hod. Muži míliari 1987 a starší 4.500m
      Dorastenci 1990, 1991 4.500m
      12:15 hod. Dorastenky 1990, 1991 3.000m
      12:40 hod. Ženy 1987 a staršie 4.500m
      Juniorky 1988, 1989 4.500m
      13:15 hod. Muži 1987 a starší 6.000m
      Juniori 1988, 1989 6.000m
      14:10 hod Vyhlasovanie výsledkov.
     
      Hodnotenie súťaže družstiev :
      Hodnotené budú iba tie družstvá, ktoré budú mať troch bodujúcich pretekárov. O výsledku rozhodne súčet umiestnení pretekárov družstva v redukovanom poradí. V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí rozhodne lepšie umiestnenie tretieho bodujúceho pretekára družstva. Redukované poradie bude vytvorené iba z pretekárov zúčastnených družstiev.
     
      Záverečné ustanovenia :
      Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním súťažného poriadku VsAZ na rok 2007 a týchto propozícií.
     
     
      Košice, 2007-03-09
     
     
      Mgr. Jozef Haraksin v.r.
      riaditeľ pretekov
     

Pollák Jozef (TKE6001)